EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akcionāru tiesību direktīva

Akcionāru tiesību direktīva

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu

Ar Direktīvu (ES) 2017/828 groza Direktīvu 2007/36/EK

KĀDS IR DIREKTĪVU MĒRĶIS?

 • Šī direktīva nosaka prasības attiecībā uz akcionāru tiesību izmantošanu saistībā ar to sabiedrību akcionāru sapulcēm, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot ES regulētā tirgū.
 • 2017. gada pārskatīšanas (Direktīva (ES) 2017/828) mērķis ir veicināt akcionāru ilgtermiņa iesaisti, lai nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti sabiedrības ilgtermiņa stabilitātei un tiek ņemti vērā vides un sociālie jautājumi. Pārskatītā direktīva:
  • veicina akcionāru identifikāciju un informācijas plūsmu starp akcionāriem un sabiedrību;
  • uzlabo pārskatu par direktoru atlīdzību;
  • regulē saistīto pušu darījumus*; un
  • ievieš lielisku pārredzamību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sabiedrībai par akcionāru sapulci akcionāriem jāsniedz informācija vismaz 21 dienu iepriekš , un savā vietnē ir jānorāda datums, norises vieta, darba kārtība, balsošanas un dalības process.

Sabiedrībām ir jānorāda arī cita informācija, piemēram:

 • kopējais akciju skaits un balsošanas tiesības;
 • iesniedzamie dokumenti;
 • lēmuma projekts par katru akcionāru sapulces darba kārtības jautājumu; un
 • veidlapas, kas jāizmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata (kad viens akcionārs pilnvaro kādu citu vai uzņēmumu to pārstāvēt).

Akcionāriem ir šādas tiesības:

 • iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā un ieteikt risinājumus (ja viņiem pieder 5 % no sabiedrības kapitāla);
 • uzdot jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, uz kuriem uzņēmumam ir obligāti jāatbild;
 • piedalīties un balsot bez ierobežojumiem, izņemot apstiprināto termiņu, ko sabiedrība noteikusi par akciju turēšanu īpašumā.

ES dalībvalstīm ir jāatceļ visi ierobežojumi akcionāriem, kas piedalās sapulcēs, izmantojot elektroniskos līdzekļus, un ierobežojumi pilnvaru pieņemšanai, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Sabiedrībām ir arī ierastā veidā jānosaka precīzais balsu skaits katram lēmumam un jāpublicē rezultāti maksimāli 15 dienu laikā. ES dalībvalstis var noteikt īsākus termiņus.

Ar Direktīvu (ES) 2017/828 groza 2007. gada direktīvu, pievienojot šādas papildu tiesības:

 • Ietekme uz direktoru atalgojumu
  • Vismaz reizi 4 gados akcionāriem ir tiesības balstot par direktora atalgojumu.
  • Balsojums var būt saistošs vai konsultatīvs – pēc ES dalībvalsts ieskatiem.
  • Sabiedrības politikai ir jāatbalsta sabiedrības stratēģija. Tai ir jāpaskaidro direktoru atalgojuma fiksētie un mainītie komponenti, tostarp pensijas un maksājumu, kas saistīti ar līguma termiņa beigšanos, galvenās iezīmes.
  • Mainīgā atalgojuma gadījumā direktora darbs, kur iespējams, ir jānovērtē gan pēc finanšu, gan ar finansēm nesaistītiem kritērijiem. Sabiedrības politikā ir jānorāda, vai ir attiecināms kāds atgūšanas, atlikšanas vai turēšanas periodu.
  • Akcionāriem ir arī tiesības balsot par gada atlīdzības pārskatiem, kas sniedz informāciju par atsevišķu direktoru atalgojumu iepriekšējā finanšu periodā. ES dalībvalstis var ļaut maziem un vidējiem uzņēmumiem akcionāru sapulcē noturēt diskusiju kā alternatīvu balsojumam.
  • Atalgojumu politikai un pārskatiem ir jābūt publiskiem.
 • Akcionāru identifikācija
  • Sabiedrībām ir tiesības identificēt savus akcionārus un iegūt informāciju par viņu identitāti no jebkura starpnieka, kam šāda informācija ir pieejama. Starpniekiem (piemēram, bankām) ir jānodod šāda informācija bez kavēšanās.
  • ES dalībvalstis var ieviest minimālo 0,5 % akciju vai balss tiesību slieksni, pirms sabiedrība var pieprasīt akcionāra identifikāciju.
 • Akcionāru tiesību veicināšana
  • Jauno noteikumu mērķis ir atvieglot akcionāru, kas dzīvo citā ES dalībvalstī, dalību akcionāru sapulcēs vai balsošanā.
  • Starpniekiem ir jāveicina akcionāru tiesību, tostarp tiesību piedalīties un balsot akcionāru sapulcēs, izmantošana.
  • Starpniekiem ir arī jāsniedz akcionāriem visa informācija no sabiedrības, kas ļauj akcionāriem atbilstoši izmantot savas tiesības, un jānodod uzņēmumam informācija, kas saņemta no akcionāriem, par savu tiesību izmantošanu.
 • Saistīto pušu darījumi
 • Jebkuram nozīmīgam darījumam (ko nosaka katra ES dalībvalsts) starp norādīto sabiedrību un saistīto pusi:
  • darījums ir jāizziņo publiski;
  • atkarībā no ES dalībvalsts ir jāpublicē neatkarīgs pārskats, ar ko novērtē, vai darījums ir godīgs un pamatots no sabiedrības un citu akcionāru perspektīvas;
  • darījums ir jāapstiprina akcionāriem vai valdei. ES dalībvalstīm var būt nepieciešams arī akcionāru apstiprinājums.
 • Institucionālo ieguldītāju, aktīvu pārvaldnieku un pilnvaroto padomdevēju pārredzamība
  • Institucionālajiem ieguldītājiem un aktīvu pārvaldniekiem ir jāpublicē politika par akcionāru iesaisti vai jāizskaidro, kāpēc viņi ir izvēlējušies tā nedarīt. Viņiem ir arī katru gadu jāsniedz informācija par to, kā viņi ir ieviesuši šo politiku, it īpaši, kā viņi ir balsojuši par būtiskiem lēmumiem.
  • Institucionālajiem ieguldītājiem ir jāpaskaidro, kā viņu kapitāla ieguldījumu stratēģijas galvenie elementi ir saskaņoti ar viņu saistību, jo īpaši ilgtermiņa saistību, profilu un ilgumu un kā tie veicina viņu aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus.
  • Aktīvu pārvaldniekiem ir jānorāda institucionālājiem ieguldītājiem, kā viņu ieguldījumu stratēģija un īstenošana veicina vidējā līdz ilgtermiņa institucionālo investoru vai fondu aktīvu veiktspēju.
  • Institucionālo ieguldītāju un aktīvu pārvaldnieku papildu pārredzamības prasību mērķis ir veicināt ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju attīstību un likt aktīvu pārvaldniekiem rīkoties vislabākajās vidēja līdz ilgtermiņa institucionālā ieguldītāja un tā gala labumguvēja interesēs.
  • Uz pilnvarotajiem padomdevējiem (nodrošinot izpēti, padomus un ieteikumus, kā balsot) attiecas pārredzamības prasības. Viņiem ir jāziņo par rīcības kodeksa piemērošanu, ko viņi piemēro, vai jāpaskaidro publiski, kāpēc viņi nepiemēro šādu kodeksu.
 • Īstenošanas regulā (ES) 2018/1212 nosaka minimālās prasības:
  • akcionāru identificēšanai;
  • informācijas nodošanai; un
  • akcionāru tiesību izpildes veicināšanai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS DIREKTĪVAS IR PIEMĒROJAMAS?

Direktīva 2007/36/EK ir piemērojama kopš piektdiena, 2007. gada 3. augusta. Direktīvas (ES) 2017/828 grozītie noteikumi ir piemērojami kopš 2017. gada 9. jūnija, un tie ES valstu likumdošanā ir jātransponē līdz 2019. gada 10. jūnijam.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Saistīto pušu darījums: darījums starp sabiedrību un personu vai juridisko personu, ar kuru tai ir bijusi iepriekšēja saskare. Piemēri ir darījumi ar kontroli par akcionāriem, galvenajiem vadītājiem vai sabiedrībām, kas pieder tai pašai grupai.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (OV L 184, 14.7.2007., 17.–24. lpp.)

Direktīvas 2007/36/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/828 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu (OV L 132, 20.5.2017., 1.–25. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1212 (2018. gada 3. septembris), ar ko nosaka minimālās prasības, lai attiecībā uz akcionāru identifikāciju, informācijas nodošanu un akcionāru tiesību izmantošanas veicināšanu īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/36/EK (OV L 223, 4.9.2018, 1.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2020

Top