EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditācija un tirgus uzraudzība

Akreditācija un tirgus uzraudzība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti kopīgi noteikumi, kas jāievēro akreditācijas struktūrām un kas nodrošina, ka nepārtikas preces Eiropas Savienības (ES) tirgū atbilst noteiktām prasībām.
 • Ar to izveido uzraudzības sistēmu, lai garantētu augstu šo produktu drošības līmeni un to vispārēju atbilstību piemērojamām prasībām.
 • Tajā ir izklāstīti arī noteikumi attiecībā uz importu no ārpussavienības valstīm un noteikti vispārējie principi attiecībā uz CE zīmi*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Valsts akreditācijas struktūras

 • ES valstīm ir pienākums:
  • izraudzīties vienu bezpeļņas valsts akreditācijas organizāciju;
  • nodrošināt, ka šīs organizācijas rīcībā ir pietiekams finansējums un darbinieku skaits tās funkciju veikšanai;
  • uzraudzīt šo organizāciju, lai nodrošinātu, ka tā pilda noteiktās prasības;
  • paziņot attiecīgo informāciju Eiropas Komisijai, kura sagatavo dažādu valstu organizāciju sarakstu, kas pieejams sabiedrībai.
 • Valsts akreditācijas struktūrām ir pienākums:
  • konstatēt, vai atsevišķas atbilstības novērtēšanas struktūras* ir kompetentas veikt savas funkcijas, un uzraudzīt, kā tās veic savus pienākumus;
  • ierobežot, apturēt vai anulēt to novērtēšanas struktūru akreditācijas sertifikātus, kuras nespēj veikt savus pienākumus;
  • būt objektīvām un neitrālām, nodrošinot efektīvu vadību un atbilstīgu iekšējo kontroli;
  • piekrist salīdzinošajai vērtēšanai;
  • informēt citas valsts akreditācijas struktūras par to atbilstības novērtēšanas darbībām;
  • regulāri darīt pieejamu sabiedrībai informāciju par savu darbību.
 • Eiropas sadarbība akreditācijai (EA) vada salīdzinošo vērtēšanu, lai nodrošinātu valstu akreditācijas struktūru sniegto pakalpojumu kvalitāti.

ES tirgus uzraudzība un importa kontrole

 • ES valstīm ir pienākums:
  • organizēt un veikt tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu produktu drošību;
  • izņemt produktus no tirgus, ierobežot to apriti vai arī aizliegt produktus, kas varētu kaitēt lietotāju veselībai vai drošībai, un nekavējoties informēt Komisiju par veiktajām darbībām;
  • izveidot procedūras sūdzību izskatīšanai;
  • nodrošināt, ka tiek izraudzītas valsts tirgus uzraudzības iestādes un ka to rīcībā ir pietiekami resursi to uzdevumu veikšanai;
  • nodrošināt, ka valsts tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas viena ar otru un apmainās ar informāciju;
  • izstrādāt noteikumus par sankcijām, kas var ietvert kriminālsodus, par nopietniem tiesību aktu pārkāpumiem.
 • Tirgus uzraudzības iestādēm ir pienākums:
  • veikt pietiekami plaša mēroga pienācīgas pārbaudes, ņemot vērā riska novērtējumus, sūdzības un citu informāciju;
  • brīdināt lietotājus savas valsts teritorijā par konstatēto bīstamību;
  • informēt ES ātrās ziņošanas sistēmu (RAPEX) par visiem nopietniem riskiem;
  • apmainīties ar informāciju par produktu atbilstību, izmantojot vienotu ES datubāzi;
  • sadarboties ar iestādēm citās ES valstīs.
 • Valstu muitas dienesti var novērst importēta produkta tirgošanu ES teritorijā, ja tie uzskata, ka tas rada nopietnu risku veselībai, drošībai, videi vai citiem sabiedrības interešu aspektiem.
 • CE zīmi produktam var uzlikt tikai ražotājs vai arī persona, kas pilnvarota rīkoties tā vārdā, ar nosacījumu, ka produkts atbilst visiem atbilstības standartiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

 • Ir būtiski nodrošināt, ka nepārtikas produkti, kuri atrodas brīvā apritē starp ES valstīm, nerada nekādus draudus sabiedrībai, videi vai vispārējai drošībai.
 • Akreditācija ir daļa no vispārējas sistēmas, kas ietver atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību. Regulas noteikumi attiecībā uz tirgus uzraudzību papildina nosacījumus, kas iekļauti citos ES tiesību aktos.
 • Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

CE zīme: zīme, kuru ražotāji izmanto, lai norādītu, ka produkts atbilst ES tiesību aktos noteiktajiem atbilstības standartiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra: struktūra, kas veic tādas darbības kā kalibrēšana, testēšana, sertificēšana un inspekcija.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30.–47. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 765/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82.–128. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 764/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK (OV L 218, 13.8.2008., 21.–29. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.02.2017

Top