EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām — Frontex

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām — Frontex

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Frontex — Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām.

Sākotnējais akts tika grozīts ar Regulu (ES) Nr. 1168/2011, lai uzlabotu ES ārējo robežu integrētu pārvaldību un veicinātu sadarbību starp valstu robežsardzes iestādēm.

Papildus tam ar Regulu (ES) Nr. 656/2014 izdarītie grozījumi paredz noteikumus ES ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Frontex.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

Frontex galvenie uzdevumi ir šādi:

 • plānot un koordinēt kopīgus pasākumus un ātrās reaģēšanas robežapsardzes operācijas pie ārējām sauszemes, gaisa un jūras robežām, ko īsteno Frontex, izmantojot ES valstu personālu un aprīkojumu;
 • koordinēt kopīgos izraidīšanas pasākumus attiecībā uz ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem, kuri ES un Šengenas valstīs* uzturas nelikumīgi un atsakās doties prom brīvprātīgi;
 • izveidot vienotus apmācības standartus un rīkus valstu robežsargiem;
 • veikt riska analīzi (ar mērķi uzlabot ES ārējo robežu integrētu pārvaldību);
 • palīdzēt Šengenas valstīm gadījumos, kad nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie ārējām robežām (piemēram, ārkārtēja humānā situācija, glābšana jūrā vai gadījumi, kad valstis saskaras ar nesamērīgām grūtībām pie to robežām);
 • izveidot ātrās reaģēšanas spējas, kas ietver ES robežsardzes vienības (skat. tālāk tekstā), kā arī datubāzi par pieejamo aprīkojumu un resursiem, ko var izmantot krīzes situācijā.

Aprīkojums

Frontex var iegādāties vai nomāt robežu kontrolei nepieciešamo aprīkojumu (automašīnas, peldlīdzekļus, helikopterus u. c.) vai iegādāties tos kopīgi ar ES valstīm.

Darbības plāns

Darbības plāns, ko izstrādā pirms kopīga pasākuma, ātrās reaģēšanas operācijas vai eksperimentāla projekta, aptver visus aspektus, ko uzskata par nepieciešamiem attiecīgās darbības īstenošanai, tostarp šādu informāciju:

 • uzdevumi un pienākumi;
 • vienību sastāvs;
 • pavēlniecības un kontroles noteikumi (piemēram, to uzņēmējas valsts robežsargu uzvārdi un dienesta pakāpes, kas atbildīgi par sadarbību ar Frontex un no citām ES valstīm pieaicinātajām amatpersonām, kas darbojas kopīgos pasākumos);
 • novērtēšana un ziņošana par incidentiem, kā arī piemērojamā jurisdikcija (piemēram, jūras operācijās) u. c.

ES robežsardzes vienības

ES robežsardzes vienības izmanto Frontex koordinētos kopīgos pasākumos, ātrās reaģēšanas operācijās un eksperimentālos projektos.

Tajās darbojas robežsargi no ES valstīm, eksperti dažādās robežu pārvaldības jomās, t. sk.:

 • robežu kontrolē;
 • sauszemes un jūras robežu uzraudzībā;
 • viltotu dokumentu identificēšanā;
 • nelikumīgu migrantu valstspiederības noteikšanā.

Sadarbība

Frontex var sadarboties ar Eiropolu, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, ES Pamattiesību aģentūru, ārpussavienības valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos un Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM).

EUROSUR

2013. gadā saskaņā ar atsevišķu regulu darbību sāka Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR). Šī informācijas apmaiņas sistēma ir paredzēta, lai uzlabotu ES ārējo robežu pārvaldību. Tās mērķis ir atbalstīt ES valstis:

 • uzlabojot to informētību un spēju reaģēt, cīnoties pret pārrobežu noziedzību;
 • cīnoties pret nelikumīgo migrāciju;
 • novēršot migrantu bojāeju jūrā.

Frontex ir būtiska loma, apkopojot un analizējot “Eiropas situācijas attēlu”, kas ir pārskats par neseniem notikumiem pie atsevišķu ES valstu robežām un kas var palīdzēt atklāt jaunus ceļus vai metodes, ko izmanto noziedzīgie tīkli.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 1. maija.

KONTEKSTS

Frontex sāka darboties 2005. gadā. Tās galvenā mītne atrodas Varšavā, Polijā.

Saistībā ar Eiropas programmu migrācijas jomā 2015. gada decembrī Eiropas Komisija izdeva priekšlikumu izveidot Eiropas Robežu unkrasta apsardzes aģentūru . Tā tiktu veidota no Frontex un ES valstu iestādēm, kas atbild par robežu pārvaldību, un tā nodrošinātu ES ārējo robežu integrētāku pārvaldību.

GALVENAIS TERMINS

* Šengenas valstis: Eiropas valstis, kuras parakstījušas nolīgumu, ar ko atceļ kontroli pie to robežām un ievieš pārvietošanās brīvību visiem nolīgumu parakstījušo valstu, citu ES valstu un noteiktu ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem.

Šengenas valstis ir šādas: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1.–11. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 2007/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1052/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (OV L 295, 6.11.2013., 11.–26. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.05.2016

Top