EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana un izpilde

Konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana un izpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI — savstarpējas atzīšanas principa piemērošana konfiskācijas rīkojumiem

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Tas ļauj tiesu iestādei kādā no Eiropas Savienības (ES) valstīm nepastarpināti nosūtīt rīkojumu iesaldēt vai konfiscēt īpašumu tiesu iestādei kādā citā ES valstī, kur tas tiks atzīts un izpildīts bez papildu formalitātēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir konfiskācijas rīkojums?

Tas ir pastāvīgs pasākums, kura mērķis ir atņemt noziedzniekiem un viņu līdzdalībniekiem nelikumīgi iegūtu īpašumu.

Noziedzīgi nodarījumi

 • Attiecībā uz vairākiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, tiem nav jābūt pieskaitāmiem kriminālnoziegumiem gan ES valstī, kas izdod rīkojumu (izdošanas valsts), gan valstī, kur tas tiek izpildīts (izpildes valsts). Tomēr noziedzīgajiem nodarījumiem izdošanas valstī ir jābūt sodāmiem ar brīvības atņemšanu, kuras maksimālais termiņš ir vismaz trīs gadi. Šie noziedzīgi nodarījumi ietver:
  • dalību noziedzīgā organizācijā;
  • terorismu;
  • korupciju un krāpšanu;
  • cilvēku tirdzniecību,
  • rasismu un ksenofobiju;
  • izvarošanu.

Pārsūtīšana

 • Naudas vai īpašuma konfiskācijas rīkojumu var nosūtīt uz ES valsti, saistībā ar kuru ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tajā personai vai uzņēmumam, attiecībā uz kuru izdots konfiskācijas rīkojums, ir īpašumi vai ienākumi. Ja nav pamatotu iemeslu, rīkojumu var nosūtīt uz ES valsti, kurā atrodas personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmuma juridiskā adrese.
 • Konfiskācijas rīkojumu attiecībā uz īpašumu var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu ES valsti, ja:
  • ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka dažādas īpašuma daļas, kas norādītas konfiskācijas rīkojumā, atrodas dažādās ES valstīs;
  • konkrētas īpašuma daļas konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairāk nekā vienā ES valstī;
  • iesaistītā īpašuma daļa atrodas vienā no divām vai vairākām ES valstīm.
 • Konfiskācijas rīkojumu attiecībā uz naudu var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu ES valsti, ja:
  • attiecīgais īpašums nav iesaldēts atbilstīgi Padomes Pamatlēmumam 2003/577/TI; vai
  • īpašuma vērtība, ko var konfiscēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu būt nepietiekama, lai segtu pilnu konfiskācijas rīkojumā norādīto summu.

Atzīšana un izpilde

 • Lai pieprasītu rīkojuma izpildi, izdošanas valsts tiesu iestādei ir jānosūta izpildes valsts tiesu iestādei apliecinošs dokuments, izmantojot standarta veidlapu, kas ir pievienota šī lēmuma pielikumā.
 • Izpildes valsts atzīst šo rīkojumu bez papildu formalitātēm un nekavējoties veic tā izpildei vajadzīgos pasākumus.

Neatzīšana vai neizpildīšana

Valsts var atteikties izpildīt rīkojumu, ja apliecinošais dokuments nav sniegts, ir nepilnīgs vai acīmredzami neatbilst rīkojumam. Var attiekties arī vairākās citās situācijās, tostarp:

 • izpilde būtu pretrunā ar noteikumiem, kas aizsargā pilsoņus pret divreiz veiktu kriminālvajāšanu par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu;
 • rīkojumā minētās darbības nav noziedzīgs nodarījums izpildes valstī;
 • izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas novērš attiecīgā īpašuma konfiskācijas rīkojuma izpildi;
 • atbilstoši izpildes valsts tiesību aktiem ir uzskatāms, ka noziedzīgais nodarījums ir pilnībā vai daļēji noticis tās teritorijā;
 • noziedzīgais nodarījums nav noticis izdošanas valsts teritorijā un, atbilstoši izpildes valsts tiesību aktiem, tas nav uzskatāms par pamatu tiesvedības uzsākšanai.

Izpildes atlikšana

Izpildi var atlikt vairākos gadījumos, tostarp, ja:

 • tas var kaitēt notiekošai kriminālizmeklēšanai;
 • uz īpašumu izpildes valstī jau attiecas konfiskācijas process;
 • ir nepieciešams rīkojumu vai tā daļu tulkot.

Ieinteresētās puses

ES valstis nodrošina, lai jebkurai ieinteresētajai pusei, tostarp ieinteresētām trešām personām, ir tiesiski aizsardzības līdzekļi pret konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi, lai aizsargātu to tiesības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2006. gada 24. novembra. ES valstu tiesību aktos to bija jāiekļauj līdz 2008. gada 24. novembrim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (OV L 328, 24.11.2006., 59.–78. lpp.)

Pamatlēmuma 2006/783/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Pamatlēmums 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003., 45.–55. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 22. pantu Padomes 2006. gada 6. oktobra Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (COM(2010) 428 galīgā redakcija, 23.8.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.12.2016

Top