EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neapstrīdēti prasījumi — Eiropas izpildes rīkojums

Neapstrīdēti prasījumi — Eiropas izpildes rīkojums

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido Eiropas izpildes rīkojumu prasījumiem, kurus neapstrīd parādnieki.
 • Ar izpildes rīkojumu spriedumus, izlīgumus un publiskus aktus par neapstrīdētiem prasījumiem var atzīt un izpildīt automātiski citā ES valstī bez vajadzības uzsākt tiesas starpprocesu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šo regulu piemēro civillietām un komerclietām. To nepiemēro nodokļu, muitas vai administratīvām lietām. Tā ir piemērojama visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

Prasījumu uzskata par neapstrīdētu, ja:

 • parādnieks ir tam skaidri piekritis, atzīdams to vai piekrizdams tiesas apstiprinātam vai tiesvedības rezultātā panāktam un tiesā noslēgtam izlīgumam;
 • parādnieks tiesas procesa gaitā to nekad nav apstrīdējis;
 • parādnieks nav ieradies vai bijis pārstāvēts, izskatot prasījumu tiesā, kaut arī sākotnēji tiesas procesa gaitā ir apstrīdējis prasījumu;
 • parādnieks ir to konkrēti atzinis publiskā aktā.

Eiropas izpildes rīkojums

Spriedumu par neapstrīdētu prasījumu apstiprina par Eiropas izpildes rīkojumu ES valsts, kas pieņēma spriedumu (izcelsmes valsts). Apstiprināšanu veic, izmantojot standarta veidlapu. Tā var attiekties tikai uz atsevišķām sprieduma daļām, un šādā gadījumā rīkojums ir pazīstams kā “daļējs Eiropas izpildes rīkojums”.

Minimālās normas

Spriedumu par neapstrīdētu prasījumu var apstiprināt par Eiropas izpildes rīkojumu tikai tad, ja tiesas process izcelsmes ES valstī ir atbildis noteiktiem procedūras noteikumiem.

Tāpēc, lai spriedumu apstiprinātu par Eiropas izpildes rīkojumu, ir atļauts izmantot tikai šajā regulā noteiktās dokumentu piegādes metodes.

Tāpat dokumentā par tiesvedības uzsākšanu ir jāsniedz informācija par:

 • prasījumu (informācija par pusēm, prasījuma summa, vai par prasījuma summu tiek pieprasīti procenti, periods, par kuru procenti aprēķināti, u. c.);
 • procesuālo kārtību, kas nepieciešama prasījuma apstrīdēšanai (termiņš prasījuma apstrīdēšanai, sekas, ko var izraisīt iebilduma neizteikšana, u. c.).

Papildus tam izcelsmes ES valstij ir jāparedz tiesības sprieduma pārskatīšanai ārkārtas gadījumos.

Izpilde

Izpildes procesu reglamentē tās ES valsts tiesību akti, kurā lūdz izpildīt spriedumu (izpildes valsts). Kreditoram jāsniedz kompetentajām izpildes iestādēm:

 • sprieduma noraksts;
 • Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma noraksts;
 • vajadzības gadījumā Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma transkripcija vai tā tulkojums izpildes ES valsts valsts valodā vai citā valodā, kuru izpildes ES valsts ir norādījusi kā tai pieņemamu.

No kreditora nav atļauts prasīt nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu, pamatojoties uz to, ka šai personai ir ārvalsts piederība vai tās domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas izpildes ES valstī.

Izpildes ES valsts kompetentā tiesa noteiktos gadījumos var noraidīt sprieduma izpildi, ja spriedums ir pretrunā ar kādu agrāku spriedumu, kas pieņemts jebkurā ES valstī vai ārpussavienības valstī. Noteiktos gadījumos tiesa var arī atlikt vai ierobežot izpildi.

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

ES valstis sadarbojas, lai plašai sabiedrībai un profesionāļu lokam sniegtu informāciju par izpildes procedūrām, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

Kreditoriem ir tiesības panākt sprieduma atzīšanu un izpildi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1215/2012. Tāpat šī regula neierobežo Regulas (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu piemērošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 21. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (OV L 143, 30.4.2004., 15.–39. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 805/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top