EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm

Šī pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt to, ka par noteiktiem nopietniem rasistiskiem un ksenofobiskiem noziedzīgiem nodarījumiem visā Eiropas Savienībā (ES) piemēro efektīvus, samērīgus un preventīvus kriminālsodus. Turklāt tā mērķis ir arī uzlabot un veicināt tiesu iestāžu sadarbību šajā jomā.

AKTS

Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm.

KOPSAVILKUMS

Papildinot Vienoto rīcību 96/443/TI, šajā pamatlēmumā ir paredzēta ES valstu tiesību aktu un noteikumu tuvināšana saistībā ar noteiktiem rasistiskiem un ksenofobiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Noteiktām nopietnām rasistiskām un ksenofobiskām izpausmēm ir jābūt noziedzīgiem nodarījumiem visās ES valstīs, un tām jāpiemēro efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi. .

Šis pamatlēmums attiecas uz jebkādiem nodarījumiem:

 • kas izdarīti Eiropas Savienības (ES) teritorijā, tostarp izmantojot informācijas sistēmu;
 • ko izdarījis ES valsts pilsonis vai kas izdarīti ES valstī izveidotas juridiskas personas vārdā. Šajā nolūkā pamatlēmumā ir norādīti kritēriji, kā noteikt juridisko personu atbildību.

Naidīgi izteikumi

Noteikti turpmāk tekstā izklāstītās uzvedības veidi ir sodāmi kā kriminālpārkāpumi:

 • sabiedrības musināšana uz varmācību vai naidu attiecībā uz kādu personu grupu vai personu grupas locekli, ko nosaka saistībā ar rasi, ādas krāsu, reliģiju vai ticību, vai valstisko vai etnisko izcelsmi;
 • iepriekš minētie pārkāpumi, ja tos veic, sabiedrībā izplatot traktātus, attēlus vai citus materiālus;
 • publiska piedošana, noliedzot vai rupji banalizējot genocīda noziegumus, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus, kas noteikti Starptautiskās Krimināltiesas Statūtos (6., 7. un 8. pantā), kā arī noziegumus, kas noteikti Starptautiskā Kara tribunāla hartas 6. pantā, ja tas tiek darīts tādā veidā, kas var mudināt uz vardarbību vai naidu pret šādu grupu vai šādas grupas locekli.

Par iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas kūdīšanu, sekmēšanu un atbalstīšanu arī ir paredzēti sodi.

Attiecībā uz minētajiem nodarījumiem ES valstīm jānodrošina, ka tie ir sodāmi ar:

 • efektīviem, samērīgiem un preventīviem sodiem;
 • vismaz vienu gadu ilgu maksimālo cietumsodu.

Attiecībā uz juridiskajām personām sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem, un tiem jāietver kriminālsodi vai citi sodi. Turklāt juridiskās personas var sodīt ar:

 • tiesību atņemšanu uz valsts pabalstiem vai valsts atbalstu;
 • pastāvīgu vai pagaidu aizliegumu veikt komercdarbību;
 • tiesas uzraudzības piemērošanu;
 • likvidāciju ar tiesas rīkojumu.

Izmeklēšanu un tiesvedību par rasistiskiem vai ksenofobiskiem nodarījumiem nedrīkst sākt, pamatojoties uz cietušās personas ziņojumu vai apsūdzību.

Naida noziegumi

Jebkurā gadījumā rasistiska vai ksenofobiska motivācija ir uzskatāma par vainu pastiprinošu apstākli, vai arī tiesām šāda motivācija ir jāņem vērā, nosakot piemērojamās sankcijas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2008/913/TI

6.12.2008.

28.11.2010.

OV L 328, 6.12.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Padomes Pamatlēmuma 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanu [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014.-Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Šajā ziņojumā ir uzsvērts, ka vairākas dalībvalstis nav pilnībā un/vai pareizi transponējušas visus pamatlēmuma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz noteiktu starptautisku noziedzīgu nodarījumu noliegšanu, attaisnošanu un rupju banalizēšanu.

Lielākajā daļā ES valstu ir ieviesti noteikumi, ar kuriem kriminalizē publisku aicināšanu uz rasistisku un ksenofobisku vardarbību un naidu, taču vairākās no tām nav pilnībā transponēti pamatlēmumā iekļautie nodarījumi. Palikušas arī nepilnības attiecībā uz attieksmi pret rasistisku un ksenofobisku motivāciju, juridisko personu atbildību un jurisdikciju.

2014. gadā Komisija ir iesaistījusies divpusējos dialogos ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu lēmuma pilnīgu un pareizu transponēšanu.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.06.2014

Top