EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

ES pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to:

 • daudzos esošos tiesību aktus apkopo vienā tiesību aktā;
 • paredz nosacījumus attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties ES valstu teritorijā (pagaidu kārtībā un pastāvīgi), kas noteiktas ES pilsoņiem* un viņu ģimenes locekļiem*;
 • paredz ierobežojumus iepriekšminētajām tiesībām sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ;
 • noskaidro nodarbinātu, pašnodarbinātu personu, studentu vai nestrādājošu personu statusu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Visi ES pilsoņi ar derīgu personas apliecību vai pasi var:

 • bez izceļošanas vai ieceļošanas vīzas ieceļot citā ES valstī. Izceļošanas vai ieceļošanas vīza nav nepieciešama arī tādiem ģimenes locekļiem, kas nav nevienas ES valsts valstspiederīgie un kam ir derīga uzturēšanās atļauja;
 • uzturēties citā ES valstī uz laiku līdz trim mēnešiem, neizvirzot viņiem nekādus nosacījumus un neliekot pildīt nekādas formalitātes;
 • uzturēties citā ES valstī ilgāk nekā trīs mēnešus, ievērojot īpašus nosacījumus un atkarībā no viņu statusa uzņēmējā valstī. Nodarbinātām vai pašnodarbinātām personām nav jāievēro nekādi citi nosacījumi. Studentu un citu nestrādājošu personu, piemēram, pensionāru, rīcībā esošajiem līdzekļiem ir jābūt pietiekamiem viņiem pašiem un viņu ģimenes locekļiem, lai nekļūtu par uzņēmējas valsts sociālās palīdzības sistēmas slogu, un viņiem ir jābūt arī visaptverošam veselības apdrošināšanas segumam;
 • obligāti reģistrēties attiecīgajās iestādēs, ja uzturēšanās laiks ir ilgāks par trim mēnešiem. Viņu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, ir vajadzīga uzturēšanās atļauja, kas derīga piecus gadus;
 • iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja likumīgi un nepārtraukti ir uzturējušies uzņēmējā ES valstī piecus gadus. Tas attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem;
 • būt tiesīgi saņemt tādu attieksmi, kas līdzvērtīga tai, kāda ir pret uzņēmējas valsts valstspiederīgajiem. Taču uzņēmējas valsts iestādēm nav pienākuma pirmo trīs uzturēšanās mēnešu laikā piešķirt pabalstus ES pilsoņiem, kuri nestrādā algotu darbu.

Papildus tam:

 • ģimenes locekļiem, kuri ir ES pilsoņa tuvākie radinieki, noteiktos apstākļos var būt tiesības turpināt dzīvot attiecīgajā valstī, pat ja minētais pilsonis nomirst vai pamet valsti;
 • ES pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus var izraidīt no valsts, ja to uzvedība būtiski apdraud kādu no sabiedrības pamatinteresēm;
 • vienīgās slimības, ar ko var attaisnot personas pārvietošanās brīvības ierobežojumus, ir slimības, kuras Pasaules Veselības organizācija ir atzinusi par potenciāli epidēmiskām slimībām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 30. aprīļa, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2006. gada 30. aprīlim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz vīrusa Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma šādus dokumentus:

2020. gada 13. oktobrī Padome pieņēma ieteikumu par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

GALVENIE TERMINI

ES pilsonis: ikviena persona, kurai ir kādas ES valsts valstiskā piederība.
Ģimenes loceklis: piemēram, laulātais, partneris, ar ko ES pilsonis ir noslēdzis reģistrētas partnerattiecības, un tiešie pēcnācēji vecumā līdz 21 gadam.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 229, 29.6.2004., 35.–48. lpp.)

Direktīvas 2004/38/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES (2014. gada 16. aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (OV L 128, 30.4.2014., 8.–14. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2009) 313 galīgā redakcija, 2.7.2009.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīva pārvietošanās: piecas darbības, lai panāktu uzlabojumu (COM(2013) 837 final, 25.11.2013.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Palīdzot valsts iestādēm cīnīties pret tiesību brīvi pārvietoties ļaunprātīgu izmantošanu: Rokasgrāmata par to, kā ES tiesību aktu par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ietvaros vērsties pret fiktīvām laulībām starp ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem (COM(2014) 604 final 26.9.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2020

Top