EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pierādījumu iegūšana civillietās un komerclietās

Pierādījumu iegūšana civillietās un komerclietās

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp ES dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir uzlabot un vienkāršot tiesu iestāžu sadarbību starp ES dalībvalstīm un paātrināt pierādījumu iegūšanu civillietu un komerclietu tiesvedībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Regula ir attiecināma uz civillietām un krimināllietām, kad ES dalībvalsts tiesa:

 • pieprasa citas ES dalībvalsts kompetentajai tiesai iegūt pierādījumus;
 • pieprasa atļauju vākt pierādījumus savā vārdā citā ES dalībvalstī.

Pieprasījumu veic, lai iegūtu pierādījumus, kurus paredzēts izmantot sāktā vai apsvērtā tiesas procedūrā.

Tiešā nosūtīšana starp tiesām

Katra dalībvalsts sastāda to tiesu sarakstu, kas ir kompetentas iegūt pierādījumus, un norāda arī šo tiesu teritoriālo vai speciālo jurisdikciju (piemēram, speciālā tiesa, kurai varētu būt tiesības konficēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus). Pieprasījumus tieši nosūta tiesa pirms tiesvedības sākuma vai tās plānošanas (“pieprasījuma iesniedzēja tiesa”) ES dalībvalsts tiesai, kura iegūst pierādījumus (“pieprasījumu saņēmusī tiesa”).

Katra dalībvalsts izraugās centrālo institūciju, kas ir atbildīga par:

 • informācijas sniegšanu tiesām;
 • risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījumu;
 • izņēmuma gadījumos, pieprasījuma pārsūtīšanu kompetentai tiesai.

Pieprasījuma forma un saturs

Pieprasījumu noformē, izmantojot veidlapu, kas norādīta šajā tiesību aktā. Tajā ietver šādu informāciju:

 • lietas pušu un to pārstāvju vārdi/nosaukumi un adreses;
 • lietas raksturs un būtība;
 • pierādījumu iegūšanas apraksts.

Pieprasījumus sastāda ES dalībvalsts pieprasījumu saņēmušās tiesas oficiālajā valodā vai citā valodā, kuru tiesa norāda par pieņemamu.

Izpilde

Pieprasījumi tiek izpildīti saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās ES dalībvalsts tiesību aktiem. Pieprasījumus izpilda 90 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Pieprasījuma izpildi drīkst atteikt tikai tad, ja:

 • uz pieprasījumu šī regula neattiecas (piemēram, tā attiecas uz krimināllietu, nevis civillietu vai komerclietu);
 • pieprasījuma izpilde neietilpst tiesu varas funkcijās;
 • pieprasījums nav pilnvērtīgs;
 • persona, kuru pieprasa nopratināt, atsaucas uz tiesībām atteikties liecināt vai aizliegumu liecināt;
 • puse nav iemaksājusi drošības naudu vai avansu saistībā ar izmaksām par eksperta konsultāciju.

Ja pieprasījumu atsakās izpildīt, pieprasījumu saņēmusī tiesa informē pieprasījuma izsniedzēja tiesu 60 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Ja pieprasījuma iesniedzējas tiesas valsts tiesību akti pieļauj, attiecīgās valsts tiesas pārstāvji ir tiesīgi būt klāt, kad pieprasījumu saņēmusī valsts izpilda pieprasījumu. Puses un to pārstāvji (ja tādi ir) arī drīkst piedalīties.

Šī regula neizslēdz iespēju 2 vai vairākām ES dalībvalstīm noslēgt un uzturēt nolīgumus, lai paātrinātu vai vienkāršotu pieprasījuma izpildi.

Ziņojums

2007. gadā Eiropas Komisija publicēja ziņojumu par regulas piemērošanu. Tā secināja, ka vēl ir jāizpilda noteikti pasākumi, lai uzlabotu šīs regulas funkcionalitāti. Tie ir šādi:

 • uzlabot juridisko profesiju pārstāvu zināšanu līmeni par šo regulu;
 • pārliecināties, ka 90 dienu izpildes laiks šiem pieprasījumiem tiek ievērots;
 • veicināt plašāku tehnoloģiju izmantošanu, it īpaši videokonferences;

Sabiedriskā apspriešana

2017. gada decembrī Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par ES tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās modernizāciju Eiropas Savienībā. Uz apspriešanu attiecās gan Regula (EK) Nr. 1393/2007 par dokumentu izsniegšanu, gan regulu, kas iekļauta šajā kopsavilkumā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2004. gada 1. Janvāra, izņemot:

 • 19. pantu (par Komisijas izveidojamo īstenošanas noteikumu rokasgrāmatu);
 • 21. pantu (to spēkā esošo nolīgumu vai vienošanās saraksts starp ES dalībvalstīm, kas tām jāiesniedz Komisijai); un
 • 22. pantu (informācija, kas ES dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai par likumiem, ar kuriem vada viņu valsts tiesu un kompetento institūciju darbību),

kas visi ir piemērojami kopš 2001. gada 1 jūlija.

Dānija nepiedalās šajā regulā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1206/2001 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (COM(2018) 378 final, 31.5.2018.)

Komisijas dienestu darba dokuments — Ietekmes novērtējums — Pielikums dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (SWD(2018) 285 final, 31.5.2018.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.05.2018

Top