Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sadarbība starp ES valstīm patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Sadarbība starp ES valstīm patērētāju tiesību aizsardzības jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sadarbība starp valsts iestādēm ES valstīs

Ikviena ES valsts nosaka valsts iestādes, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kuras pievienosies tiesību aktu īstenošanas sadarbības tīklam. Ikvienā valstī sadarbību starp valstu iestādēm nodrošina vienotais sadarbības birojs.

Tīkls dod iespēju valstu iestādēm apmainīties ar informāciju un sadarboties ar partneriestādēm citās ES valstīs, lai pārtrauktu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus.

Regula attiecas uz situācijām, kurās ir iesaistītas patērētāju kolektīvās intereses un veicina valsts iestāžu sadarbību, lai pārtrauktu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus tādos gadījumos, kad uzņēmums un patērētājs atrodas dažādās valstīs.

Lēmumā 2007/76/EK ietvertas prasības attiecībā uz informāciju, piemēram, minimālā informācija, kas jāiekļauj, kad pēc pieprasījuma tiek sniegta savstarpēja palīdzība* un sagatavoti brīdinājumi, termiņiem, kuri ir jāievēro, piekļuvi informācijai un valodu izmantošanu.

Sadarbība starp valstu iestādēm attiecas uz patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, kas ietver, piemēram:

Savstarpēja palīdzība un ES darbības

Katra iestāde var lūgt palīdzību citiem tīkla dalībniekiem, lai izmeklētu un apturētu iespējamus patērētāju tiesību pārkāpumus.

Turklāt vairākās vai visās ES valstīs notiekošu patērētāju tiesību pārkāpumu apturēšanai iestādes var:

  • veikt kopīgus pasākumus, piemēram, kontrolreidus*, kas paredz ES mēroga tīmekļa vietņu pārbaudi konkrētā nozarē (aviobiļetes, plaša patēriņa elektronikas preču garantijas, ceļojumu rezervēšanu, cenu pārredzamību u. tml.) ikgadējā Eiropas Komisijas vadītā operācijā;
  • sadarbībā ar Komisiju pieņemt kopīgas pieejas patērētāju aizsardzības tiesību aktu piemērošanā saistībā ar konkrētu problēmu.

Pirmā šāda koordinētā rīcība* attiecās uz tiešsaistes spēļu lietotnēs veiktiem pirkumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2005. gada 29. decembra, izņemot noteikumus par savstarpēju palīdzību, kas ir piemērojami kopš 2006. gada 29. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Savstarpēja palīdzība: kompetenta iestāde valstī, kur tiek pārkāptas patērētāju tiesības, var lūgt partneriestādei valstī, kur atrodas tirgotājs, sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu vai rīkoties, lai apturētu šo tiesību aktu pārkāpumu.
Kontrolreids: pārbaužu kopums, kas vienlaikus tiek veikts tīmekļa vietnēs, lai noteiktu ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus konkrētā nozarē. Kontrolreidus koordinē Eiropas Komisija un tos vienlaikus veic to valstu tiesībaizsardzības iestādes, kuras piedalās kontrolreidos.
Koordinēta rīcība: valstu tiesībaizsardzības iestāžu kopīga pieeja patērētāju aizsardzības tiesību aktu piemērošanā, lai cīnītos pret Eiropā plaši izplatītiem patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumiem. Šo rīcību atbalsta Eiropas Komisija.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1.–11. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 12. decembris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 1.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2007/76/EK (2006. gada 22. decembris) ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, attiecībā uz savstarpēju palīdzību (OV L 32, 6.2.2007., 192.–197. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.06.2019

Top