Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finanšu pakalpojumu tālpārdošana: patērētāju aizsardzība

Finanšu pakalpojumu tālpārdošana: patērētāju aizsardzība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/65/EK — patērētāju aizsardzība finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumos

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš vienotus noteikumus attiecībā uz piegādātāju piedāvāto finanšu pakalpojumu pārdošanu patērētājiem ES teritorijā, tādējādi uzlabojot patērētāju aizsardzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma: direktīvu piemēro visiem finanšu pakalpojumiem, tostarp kredītkaršu, ieguldījumu fondu pakalpojumu, apdrošināšanas un personālo pensiju plānu piedāvāšanai patērētājiem, izmantojot tādus tālpārdošanas kanālus kā telefons, fakss un internets.

Ar šo direktīvu nodrošina patērētāju aizsardzību, tostarp:

  • uzliek piegādātājiem pienākumu pirms līguma noslēgšanas sniegt patērētājiem visaptverošu informāciju;
  • nosaka, ka patērētājiem ir tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā;
  • aizliedz ļaunprātīgu tirdzniecības praksi, kuras mērķis ir uzlikt patērētājiem pienākumu iegādāties pakalpojumu, kuru tie nav pasūtījuši (nepasūtītu preču pārdošana);
  • paredz noteikumus, lai ierobežotu cita veida praksi, piemēram, nevēlamus tālruņa zvanus un e-pasta vēstules (reklāma pa tālruni un surogātpasts);
  • paredz iespēju ES valstīm noteikt atbilstošas sankcijas, kas vērstas pret piegādātājiem, kuri nepilda šīs direktīvas noteikumus;
  • paredz pienācīgas tiesiskās aizsardzības iespējas, tostarp strīdu ārpustiesas risināšanas procedūras patērētājiem, kuru tiesības ir pārkāptas.

Eiropas Komisija ir pārskatījusi šīs direktīvas piemērošanu ES valstīs — pēdējo reizi tas tika darīts 2009. gadā. Pārskatīšanā tika secināts, ka nekas neliecina, ka patērētāji saskaras ar problēmām, kuras rodas direktīvas nepareizas īstenošanas dēļ no ES valstu puses.

Direktīva 2011/83/EK (Patērētāju tiesību direktīva), ar kuru aizstāj Direktīvu 97/7/EK, reglamentē visu citu nefinanšu preču un pakalpojumu tālpārdošanu patērētājiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 9. oktobrī. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 9. oktobrim.

KONTEKSTS

Finanšu pakalpojumu tālpārdošana

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/65/EK (2002. gada 23. septembris) par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 90/619/EEK un Direktīvās 97/7/EK un 98/27/EK (OV L 271, 9.10.2002., 16.–24. lpp.)

Direktīvas 2002/65/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64.–88. lpp.)

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Direktīvas 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu pārskatīšana (COM(2009) 626 galīgā redakcija, 20.11.2009.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.01.2016

Top