Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fasētu produktu marķējums

Fasētu produktu marķējums

Fasējumu (jeb iepriekš sagatavotu iepakojumu) un to satura marķējumā saskaņotā veidā ir jānorāda to svars vai tilpums, ņemot vērā konkrētus metroloģiskos nosacījumus.

KOPSAVILKUMS

Fasējumu* un fasētu produktu* marķējumā ir jāietver dažāda patērētājiem svarīga informācija.

Fasētus produktus pārdod atsevišķi un noteiktā svarā vai tilpumā, ko iepriekš izvēlējies iepakotājs. Svaram vai tilpumam ir jābūt šādam:

  • vismaz 5 gramiem vai 5 mililitriem mazāko fasējumu gadījumā;
  • ne vairāk kā 10 kilogramiem vai 10 litriem lielāko fasējumu gadījumā.

“e” zīmes izmantošana

Uz fasētiem produktiem var būt mazais burts “e”, kas ir vismaz 3 mm augsts un kas apliecina, ka iepakotājs var importētājs garantē, ka fasējumi atbilst šīs direktīvas prasībām attiecībā uz kvalitāti un metroloģisko kontroli (I pielikuma 5. punkts un II pielikums).

Šis burts ir jānovieto tādā pašā redzeslaukā kā norāde par nominālo svaru vai nominālo tilpumu.

Norāde par svaru vai tilpumu

Šķidru produktu gadījumā marķējumā ir jānorāda tilpums, savukārt citu produktu gadījumā tajā ir jānorāda svars.

Fasētu produktu marķējumā ir jābūt arī norādei par svaru un tilpumu, ko izmanto tirdzniecības praksē vai kas atbilst galamērķa valsts tiesību aktu noteikumiem, ja šīs norādes dažādās ES valstīs atšķiras.

ES valstis nedrīkst ne aizliegt, ne ierobežot tādu fasējumu laišanu tirgū, kas atbilst direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz tilpuma vai masas norādēm un izmantotajām metroloģiskajām metodēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1976. gada 23. janvāra. Lielākajai daļai ES valstu savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1977. gada 22. jūlijam. Beļģijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1979. gada 31. decembrim.

GALVENIE TERMINI

* Fasējums: produkts kopā ar konkrēto iepakojumu, kurā tas ir iefasēts.

* Fasēts produkts: produkts ir fasēts, ja tas ir ievietots jebkura veida iepakojumā, pircējam neesot klāt, un produkta daudzumam fasējumā iepriekš ir noteikts lielums, ko nevar mainīt, neatdarot vai manāmi nepārveidojot iepakojumu.

AKTS

Padomes Direktīva 76/211/EEK (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma (OV L 46, 21.2.1976., 1.–11. lpp.)

Direktīvas 76/211/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18.–63. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24.–28. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.12.2015

Top