EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Patērētāju aizsardzība pret negodīgiem līgumu noteikumiem

Patērētāju aizsardzība pret negodīgiem līgumu noteikumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

Direktīva (ES) 2019/2161, ar ko groza Direktīvu 93/13/EEK un Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar Direktīvu 93/13/EEK patērētājus ES aizsargā no negodīgiem noteikumiem, kas var būt iekļauti viņu nopirkto preču un pakalpojumu standarta līgumā. Ar to ievieš “godprātības” jēdzienu, lai izvairītos no savstarpējo tiesību un pienākumu ievērojamas nelīdzsvarotības.
 • Jauno patērētāju noteikumu ietvaros Direktīva 93/13/EEK ir grozīta ar Direktīvu (ES) 2019/2161, kuras mērķis ir modernizēt ES patērētāju tiesību aktus un uzlabot to izpildi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva 93/13/EEK

 • Attiecīgās preces un pakalpojumi, darījuma apstākļi un visi citi noteikumi un nosacījumi ir jāņem vērā, novērtējot, vai līgumā noteiktās prasības ir godīgas vai negodīgas.
 • Šī novērtējuma laikā netiek ņemta vērā faktiskā par precēm vai pakalpojumiem samaksātā cena, ja vien šis konkrētais jautājums nav neskaidri formulēts un nesaprotams.
 • Direktīvā ir iekļauts nepilnīgs un indikatīvs saraksts ar negodīgiem līguma noteikumiem. Šādi noteikumi ietver prasību patērētājiem maksāt nesamērīgi lielu kompensāciju vai ievērot noteikumus, kurus pirms līguma parakstīšanas viņiem nav bijis laika pilnībā izprast.
 • Visi rakstveida līgumi ir jāsastāda vienkāršā un skaidri saprotamā valodā. Ja rodas šaubas par kāda noteikuma nozīmi, tas ir jāinterpretē patērētājam labvēlīgā veidā.
 • Par negodīgiem uzskatāmie līguma noteikumi nav saistoši patērētājiem, bet pārējais līgums paliek spēkā, kur tas ir likumīgi iespējams.
 • ES valstīm ir jānodrošina, ka tiek veikti efektīvi pasākumi, lai novērstu negodīgu noteikumu tālāku izmantošanu līgumos.
 • Organizācijas vai personas ar likumīgām interesēm patērētāju tiesību aizsardzības jomā var vērsties tiesā, lai turpmāk vairs netiktu lietots negodīgais līguma noteikums.
 • 2019. gadā Eiropas Komisija izdeva pamatnostādnes, kā interpretēt un piemērot Direktīvu 93/13/EEK. Tādējādi prezentējot Eiropas Savienības Tiesas bagātīgo judikatūru par šo direktīvu strukturizētā veidā, lai atvieglotu direktīvas efektīvu piemērošanu ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Sankcijas

 • Grozītā Direktīva (ES) 2019/2161 ir norādīts ES dalībvalstīm pieprasa ieviest iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kā sodīt tirgotājus, kas pārkāpj noteikumus par negodīgiem līguma noteikumiem, pamatojoties uz parametru kopu. Šie kritēriji ir šādi:
  • pārkāpuma būtība, smaguma pakāpe, apmērs un ilgums;
  • jebkura rīcība, kuru tirgotājs veicis, lai mazinātu vai novērstu kaitējumu, kas nodarīts patērētājiem;
  • tirgotāja visi iepriekšējie pārkāpumi;
  • sankcijas, kas tirgotājam piemērotas par to pašu pārkāpumu citās ES dalībvalstīs pārrobežu gadījumos, ja informācija par šādām sankcijām ir pieejama, izmantojot ar Regulu (ES) 2017/2394 (sk. kopsavilkumu) izveidoto mehānismu.
 • Saskaņā ar jauno Direktīvu ES dalībvalstīm ir jāspēj piemērot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, ja saistībā ar koordinētām darbībām Regulā (ES) 2017/2394 tās nosaka ievērojamus pārrobežu pārkāpumus, kas ietekmē patērētājus vairākās ES dalībvalstīs. Naudas sodiem ir jābūt līdz 4% no tirgotāja apgrozījuma vai 2 miljoniem euro, ja nav pieejama informācija par tirgotāja apgrozījumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS DIREKTĪVAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Direktīva 93/13/EEK ir piemērojama no 1993. gada 16. aprīļa, un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 1994. gada 31. decembrim.
 • Grozījumu Direktīva (ES) 2019/2161 Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos jātransponē līdz 2021. gada 28. novembrim. ES dalībvalstīm noteikumi ir jāpiemēro no 2022. gada 28. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29.–34. lpp.)

Direktīvas 93/13/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta Direktīva (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (OV L 328, 18.12.2019., 7.–28. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos interpretēšanu un piemērošanu (OV L 323, 27.9.2019., 4.–92. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss (COM(2018) 183 final, 11.4.2018.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 12. decembris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 1.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.03.2020

Top