EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piesārņojuma samazināšana no vieglajiem transportlīdzekļiem

Piesārņojuma samazināšana no vieglajiem transportlīdzekļiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 715/2007 – transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regula (EK) Nr. 715/2007:

 • izveido saskaņotus noteikumus attiecībā uz emisiju tipa apstiprinājumu vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas kopā pazīstami kā vieglās automašīnas;
 • ir piemērojama rezerves piesārņojuma kontroles iekārtām* un izveido noteikumus par to tipa apstiprinājumu;
 • ir tikusi vairākkārt grozīta – pēdējo reizi ar Regulu (ES) 2018/858.

Regula (ES) 2018/858:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regula attiecas uz vieglajiem transportlīdzekļiem, kas sver mazāk par 2,6 tonnām.

Ražotāju pienākumi:

 • plānot, konstruēt un samontēt detaļas tā, lai transportlīdzeklis atbilstu tiesību aktu noteikumiem;
 • pierādīt, ka visi jaunie transportlīdzekļi un jaunās piesārņojuma kontroles iekārtas atbilst tiesību aktu noteikumiem un noteiktajām maksimālajām pieļaujamajām emisijām visā transportlīdzekļa parastajā kalpošanas laikā;
 • nodrošināt, ka piesārņojuma kontroles iekārtas kalpo vismaz 160 000 km;
 • transportlīdzekļu emisijas var kontrolēt pēc 5 gadiem vai 100 000 km atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk;
 • nodrošināt pircējiem datus par oglekļa dioksīda emisijām un degvielas patēriņu;
 • nelietot tādas pārveidošanas ierīces, kas samazina emisijas kontroles sistēmu efektivitāti, izņemot stingri noteiktos gadījumos, piemēram, lai aizsargātu motoru pret bojājumiem vai negadījumiem;
 • (līdz 2020. gada 1. septembrim) nodrošināt neatkarīgiem autoservisiem neierobežotu un standartizētu pieeju transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai tīmekļa vietnēs. Šāda informācija ietver, piemēram, apkopes rokasgrāmatas un tehniskās rokasgrāmatas. Tie var ņemt saprātīgu maksu par šo pakalpojumu. Šos noteikumus 2020. gada 1. septembrī aizstāj ar Regulas (ES) 2018/858 noteikumiem.

Valsts iestādēm ir pienākums:

 • piešķirt ES tipa apstiprinājumu* jauniem transportlīdzekļiem, kas atbilst tiesību aktiem;
 • atteikt atļaujas izdošanu tiem transportlīdzekļiem, kuri neatbilst emisiju standartiem, katrai transportlīdzekļa kategorijai noteiktajos termiņos;
 • atļaut reģistrēt transportlīdzekļus, kas atbilst šīs regulas prasībām;
 • aizliegt to piesārņojuma kontroles iekārtu pārdošanu vai uzstādīšanu, kuras neatbilst ES standartiem;
 • nodrošināt sodus ražotājiem, kuri falsificē deklarācijas vai rezultātus, nesniedz datus vai izmanto pārveidošanas ierīces.

Komisija regulāri pārskata tiesību aktos noteiktās procedūras, testus, prasības un emisiju robežvērtības un regulāri atjaunina tos īstenošanas tiesību aktos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Piesārņojuma kontroles iekārta: mehānisms vai ierīce, kas, piemēram, attīra automašīnas izplūdes gāzes no piesārņotājiem, kuri citādi izplūstu atmosfērā.
Tipa apstiprinājums: procedūra, ar kuru sertificē, ka noteikts izstrādājums atbilst minimālam regulatīvo un tehnisko prasību kopumam.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 715/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1.–218. lpp.)

Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1.–643. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1.–160. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.10.2019

Top