EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ĢM kultūru audzēšanas reglamentēšana: ES valstu tiesības

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Tās mērķis ir noteikt procedūru piekrišanas došanai par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO)* apzinātu izplatīšanu* un laišanu tirgū efektīvāk un pārredzamāk.
  • Tā arī ierobežo šādas piekrišanas termiņu uz 10 gadiem (atjaunojams) un ievieš obligātu monitoringu pēc tam, kad ĢMO tiek laisti tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva paredz:

  • sistēmu ar ĢMO izplatīšanu saistītu atsevišķu vides risku gadījumu novērtēšanai;
  • kopējus mērķus ĢMO monitoringam pēc to apzinātas izplatīšanas vai laišanas tirgū;
  • mehānismu, kas maina, pārtrauc vai izbeidz ĢMO apzināto izplatīšanu, tiklīdz kā kļūst pieejama informācija par izplatīšanas riskiem.

GMO marķēšana un sabiedriskā apspriešanās ir obligātas. Eiropas Komisijai ir jākonsultējas ar kompetentām zinātniskām komitejām par jebkuru jautājumu, kas ietekmē cilvēku veselību vai vidi.

Reģistri ir jāizveido ar mērķi ierakstīt informāciju par ĢMO ģenētisko modifikāciju un to atrašanās vietu. Noteikumi par šo reģistru lietošanu ir izklāstīti Lēmumā 2004/204/EK.

Komisijai reizi 3 gados jāpublicē ziņojums par dalībvalstu pieredzi darbā ar ĢMO, ko laiž tirgū, un kopsavilkums par ES valstu īstenotajiem pasākumiem, lai ieviestu šo direktīvu.

Lai gan šī direktīva ļauj ES valstīm ierobežot vai aizliegt tādu ĢMO izplatīšanu, kas rada risku cilvēku veselībai un videi, Direktīva (ES) 2015/412 to groza, ļaujot ES valstīm plašākā mērogā ierobežot vai aizliegt ĢMO, kas ir apstiprināts vai kuras apstiprina ES līmenī. Šīs zemes, kuras var izmantot ES valstis, ietver pilsētu un lauku teritoriju plānošanu, zemes izmantojumu, sociālo un ekonomisko ietekmi, līdzāspastāvēšanu* un valsts politiku.

Grozītajā direktīvā ir arī noteikts izpildes termiņu un pienākumu kopums, kas regulē lēmumus, kādus pieņem par apstiprināšanai paredzētā ģeogrāfiskā apgabala pielāgošanu, tostarp tiesībām atteikties, ņemot vērā jaunos mērķa apstākļus.

No 2017. gada 3. aprīļa ES valstīs, kur kultivē ĢMO, ir jāievieš pasākumi savu teritoriju pierobežās ar mērķi izvairīties no iespējamā pārrobežu piesārņojuma ES kaimiņvalstīs, kurās šādu ĢMO kultivēšana ir aizliegta, ja vien šādi pasākumi ir nepieciešami atbilstoši konkrētiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 17. aprīļa. ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 17. oktobrim.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir tikai viena no vairākām ES tiesiskā regulējuma par ĢMO daļām. Pārējās daļas ir direktīvas un regulas (kas vērstas uz tādiem jautājumiem kā ģenētiski modificēta pārtika vai ĢMO pārvietošana pāri robežām), ar kurām aizsargā cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, ievieš saskaņotus standartus un nodrošina tirgū laisto ĢMO izsekojamību.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Ģenētiski modificēti organismi: izmantojot modernās biotehnoloģijas, ko sauc par gēnu tehnoloģiju, metodes, var izmainīt dzīvo šūnu un organismu ģenētisko uzbūvi. Šādi cilvēks var audzēt augus un dzīvniekus, kas var, piemēram, ienest lielāku ražu vai būt izturīgāki pret slimībām.
Apzināta izplatīšana: šī tiesību akta kontekstā tā ir jebkura ĢMO ievadīšana vidē ar nodomu, neveicot īpašus lokalizācijas pasākumus.
Līdzāspastāvēšana: ģenētiski modificēto, tradicionālo un organisko augu pastāvēšanai ir nepieciešami noteikumi, lai nodrošinātu, ka tie tiek atšķirti viens no otra kultivēšanas, novākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu. Komisijas deklarācija (OV L 106, 17.4.2001., 1.–39. lpp.)

Direktīvas 2001/18/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2004/204/EK (2004. gada 23. februāris), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus reģistru darbībai ĢMO ģenētisko modifikāciju informācijas reģistrēšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK (OV L 65, 3.3.2004., 20.–22. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1.–23. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24.–28. lpp.) Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1946/2003 (2003. gada 15. jūlijs) par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2017

Top