Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Programma LIFE+

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Programma LIFE+

Programmā LIFE+ finansē projektus, kas veicina vides politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu. Šī programma jo īpaši sekmē vides jautājumu integrēšanu citās politikās, kā arī vispārīgākā veidā veicina ilgtspējīgu attīstību. Programma LIFE+ aizstāj virkni vides jomas finanšu instrumentu, arī iepriekšējo programmu LIFE.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Regula (EK) Nr. 614/2007 par finanšu instrumentu videi (LIFE+)

KOPSAVILKUMS

Kā liecina tās nosaukums, programma LIFE+ ir 1992. gadā izveidotās programmas LIFE pēctece. Tāpat kā tās priekštece, LIFE+ līdzfinansē projektus, kas sniedz ieguldījumu vides jomā Eiropas Savienībā (ES) un noteiktās trešās valstīs (pievienošanās ES kandidātvalstis, EBTA valstis, kas ir Eiropas Vides aģentūras dalībvalstis, Rietumbalkānu valstis, kas ir iekļautas stabilizācijas un asociācijas procesā). Projektus finansējumam var pieteikt valsts vai privāti dalībnieki, struktūras vai iestādes.

Trīs tematiskās daļas

Programma LIFE+ iedalīta trīs daļās:

  • LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība,
  • LIFE+ vides politika un pārvaldība,
  • LIFE+ informācija un komunikācija.

Daudzgadu stratēģiskajā programmā, kas izklāstīta šīs regulas II pielikumā, detalizēti noteiktas darbības prioritārās jomas.

Ilgums un budžeta līdzekļi

Finansējumu LIFE+ īstenošanai nosaka EUR 2 143 409 apmērā laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Projektu atlase

Komisija katru gadu aicina iesniegt priekšlikumus, ņemot vērā II pielikumā noteikto daudzgadu stratēģisko programmu un visas tai iesniegtās valsts gada prioritātes. Komisija izlemj, kuriem no tai iesniegtajiem projektiem piešķirt LIFE+ finansiālo palīdzību, un regulāri publicē šo projektu sarakstu.

Atbilstības kritēriji

Projektiem, kam piešķir finansējumu, jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • atbilst Savienības interesēm, veicinot Savienības vides politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un aktualizēšanu,
  • ir tehniski un finansiāli atbilstoši un realizējami, kā arī nodrošina rentabilitāti,
  • atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

Atbalsta veidi

Savienība finansējumu var sniegt vairākās formās:

  • subsīdiju veidā (partnerības pamatnolīgumi, līdzdalība finanšu mehānismos un fondos, operatīvo vai darbības subsīdiju līdzfinansējums),
  • publiskā iepirkuma līgumu veidā (pakalpojumu un preču iegāde).

Programmēšana

Vismaz 78 % no līdzekļiem LIFE+ izmanto projektu darbības subsīdijām. Darbības subsīdiju maksimālā līdzfinansējuma likme ir 50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām. Tomēr attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar prioritāro dzīvotņu vai sugu aizsardzību, LIFE+ var sniegt finansējumu līdz 75 % apmērā no izmaksām. Vismaz 50 % no līdzekļiem, kas paredzēti projektu darbības subsīdijām, piešķir dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Turklāt vismaz 15 % no līdzekļiem, kas paredzēti projektu darbības subsīdijām, piešķir starpvalstu projektiem.

Komisijai līdzekļi proporcionāli jāsadala starp projektiem, kam nolemts piešķirt līdzfinansējumu. Komisija izveido indikatīvus ikgada piešķīrumus laikposmam no 2007. līdz 2010. gadam un no 2011. līdz 2013. gadam, pamatojoties uz katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaitu un iedzīvotāju blīvumu, kā arī uz katras dalībvalsts Savienības nozīmes teritoriju kopplatību un katras dalībvalsts Savienības nozīmes teritoriju proporcionālo apmēru. Papildu līdzekļus var piešķirt cietzemes ieskautajām dalībvalstīm.

Finanšu instrumentu savstarpēja papildināmība

Ar LIFE+ nefinansē pasākumus, kas atbilst citu Savienības finanšu instrumentu, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Septītās pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas pasākumu pamatprogrammas, atbilstības kritērijiem vai saņem no tiem palīdzību.

Uzraudzība un kontrole

Komisija nodrošina finansējuma piešķiršanas kontroli, projektu īstenošanas uzraudzību, (attiecīgā gadījumā) prettiesiski samaksātās summas atgūšanu, kā arī finansēto darbību īstenošanu.

Komisija vēlākais līdz 2010. gada 30. septembrim realizē LIFE+ vidusposma pārskatu.

Priekšvēsture

LIFE+ aizstāj virkni esošo finansēšanas programmu (programmu LIFE, sadarbības programmu, lai veicinātu pilsētu noturīgu attīstību, programmu nevalstisko organizāciju veicināšanai un “Forest Focus”), apvienojot tās vienā noteikumu un lēmumu pieņemšanas procedūru kopumā un panākot saskaņotāku mērķu noteikšanu, tādējādi padarot efektīvākas Savienības darbības. Finansējumu, kas piešķirts šajās programmās pirms LIFE+ stāšanās spēkā, turpinās izsniegt līdz beigām saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā – darbības laika beigas

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 614/2007

12.6.2007.–31.12.2013.

OV L 149, 9.6.2007.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas 2010. gada 30. septembra paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “LIFE+ regulas vidusposma pārskats” (COM(2010) 516 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

See also

  • Programma LIFE (EN), Vides ģenerāldirektorāts

Pēdējā atjaunināšana: 07.12.2010

Top