EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Komunālo notekūdeņu attīrīšana

Komunālo notekūdeņu attīrīšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 91/271/EEK – komunālo notekūdeņu attīrīšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi Eiropas Savienībā (ES) pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi (piemēram, eitrofikāciju*)
 • Ar to nosaka ES mēroga noteikumus par notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu. Direktīva attiecas arī uz atsevišķu rūpniecības nozaru, piemēram, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības (piemēram, pārtikas apstrāde un alus darīšana) radītajiem notekūdeņiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstu pienākumi:
  • savākt un attīrīt notekūdeņus apdzīvotās vietās, kur dzīvo vismaz 2000 cilvēku, un nodrošināt savākto notekūdeņu otrreizējo attīrīšanu*;
  • veikt progresīvāku attīrīšanu apdzīvotās vietās, kur dzīvo vairāk nekā 10 000 cilvēku un kas atrodas noteiktās jutīgās zonās*,
  • nodrošināt, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek atbilstīgi uzturētas, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību visos parastajos klimata apstākļos;
  • veikt pasākumus, lai ierobežotu saņemošo ūdeņu piesārņošanu ar lietusūdens pārplūdēm ārkārtējos laika apstākļos, piemēram, neparasti spēcīga lietus gadījumā;
  • uzraudzīt attīrīšanas iekārtu darbību un saņemošos ūdeņus;
  • uzraudzīt notekūdeņu dūņu izvietošanu un otrreizēju izmantošanu.
 • I pielikumā ir izklāstītas uzraudzības un rezultātu izvērtēšanas metodes, kā arī vispārējas prasības:
  • kanalizācijas sistēmām;
  • izplūdēm no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ieskaitot to emisijas robežvērtības;
  • rūpnieciskajiem notekūdeņiem, kurus novada komunālās kanalizācijas sistēmās.
 • II pielikumā ir aprakstīti kritērijijutīgu un mazāk jutīgu zonu noteikšanai.
 • Jaunākajā pieejamajā 2016. gadā publicētajā Eiropas Komisijas ziņojumā par direktīvas īstenošanu un īstenošanas programmām ir norādīts, ka šai direktīvai ir bijusi liela nozīme ES ūdeņu kvalitātes uzlabošanā. Tomēr vēl joprojām pastāv trūkumi īstenošanā, jo īpaši saistībā ar atbilstošu attīrīšanas līmeni. ES valstu līdz šim veiktie un plānotie ieguldījumi ir ievērojami, bet tie ir obligāti nepieciešami, lai likvidētu minētos trūkumus un arī lai nodrošinātu atbilstību. Tāpat arī komunālo notekūdeņu attīrīšanas nozare ir būtiska ekonomikas izaugsmei un darbvietu radīšanai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 1991. gada 29. maija ar vairākiem atšķirīgiem termiņiem attiecībā uz dažādām prasībām. 1998. gadā Komisija pieņēma Direktīvu 98/15/EK, lai padarītu skaidrākus vairākus noteikumus saistībā ar to dažādu interpretāciju ES valstīs. Tā stājās spēkā 1998. gada 27. martā. Valstīm, kuras pievienojās ES 2004. gadā un vēlāk, ir piemērojami citi termiņi. Tie ir norādīti ar attiecīgajam valstīm noslēgtajos pievienošanās līgumos.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Eitrofikācija: ūdens bagātināšana ar barības vielām, kas izraisa aļģu paātrinātu augšanu un rada nevēlamu traucējumu ūdenī esošo organismu līdzsvaram un ūdens kvalitātei.

Otrreizējā attīrīšana: process, kas parasti ietver bioloģisko attīrīšanu, kurā tiek ievērotas direktīvas I pielikuma prasības.

Jutīgas zonas: dabīgie ūdeņi, kurus ir skārusi vai tuvākajā nākotnē varētu skart eitrofikācija, ja netiks veikti aizsardzības pasākumi, kā arī ūdeņi, kur ir vajadzīga papildu attīrīšana, lai ievērotu citas ES direktīvas (piemēram, Peldūdeņu direktīvu).

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991, 40.–52. lpp.)

Direktīvas 91/271/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/431/ES (2014. gada 26. jūnijs) par formātu, kas jāizmanto, iesniedzot datus par valstu programmām Padomes Direktīvas 91/271/EEK īstenošanai (OV L 197, 4.7.2014., 77.–86. lpp.).

Komisijas ziņojums — Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana — Dalībvalstu īstenoto pasākumu kopsavilkums un saskaņā ar Direktīvas (COM(98) 775 galīgā redakcija, 15.1.1999.) 17. un 13. pantu saņemtās informācijas novērtējums.

Komisijas ziņojums — Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana (COM(2001) 685galīgā redakcija, 21.11.2001.).

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana (COM(2004) 248galīgā redakcija, 23.4.2004.).

Komisijas dienestu darba dokuments — Pavaddokuments Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei — Ceļā uz ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu Eiropas Savienībā — Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK īstenošanas pirmais posms (COM(2007) 128 galīgā redakcija) (SEC(2007) 363) (SEC(2007) 362 galīgā redakcija, 22.3.2007.).

Komisijas dienestu darba dokuments — Piektais Komisijas kopsavilkums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu (SEC(2009) 1114 galīgā redakcija, 3.8.2009.).

Komisijas dienestu darba dokuments — Sestais Komisijas kopsavilkums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu (SEC(2011) 1561 galīgā redakcija, 7.12.2011.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Septītais ziņojums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (91/271/EEK) īstenošanu (COM(2013) 574 final, 7.8.2013.).

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Astotais ziņojums par to, kā īstenota Padomes Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, un tās īstenošanas programmām (kā noteikts 17. pantā) (COM(2016) 105 final, 4.3.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2017

Top