EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/48/EK — intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu paredz pasākumus, kārtību un aizsardzības līdzekļus, kas ļauj veikt efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) civiltiesisko piemērošanu visā ES, nodrošinot standartizētu aizsardzības līmeni iekšējā tirgū.

2017. gadā Eiropas Komisija pieņēma pasākumu kopumu, kura mērķis ir vēl vairāk uzlabot IĪT piemērošanu un izpildi, kā arī cīņu pret viltošanu un pirātismu. Jo īpaši, tā publicēja paziņojumu par vadlīnijām, precizējot šajā direktīvā izklāstītos noteikumus, kas dažādās ES valstīs tika interpretēti atšķirīgi. Pasākumus īsteno saskaņā ar desmit punktu rīcības plānu IĪT piemērošanai ES, ko 2014. gadā pieņēma Komisija.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Direktīvas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai radītājiem un izgudrotājiem visā ES būtu pieejami vienādi instrumenti, ar kuriem īstenot savas intelektuālā īpašuma tiesības. Tomēr papildus cīņai pret viltošanu un pirātismu šī direktīva palīdz sasniegt arī citus mērķus, tai skaitā:

 • inovācijas un uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšana — viltošanas un pirātisma efektīva sodīšana var palīdzēt sekmēt uzticēšanos vienotajam tirgum;
 • nodarbinātības aizsardzība Eiropā — viltošanas un pirātisma radītais kaitējums uzņēmumiem ir atspoguļots darba vakanču skaitā;
 • patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšana — patērētāji tiek apzināti krāpti attiecībā uz ražojuma kvalitāti, radot riskus gan veselībai (piemēram, viltotas zāles vai kosmētika), gan drošībai (piemēram, viltotas rotaļlietas un elektroierīces), un tiem principā nav pieejamas garantijas, pēcpārdošanas pakalpojumi vai — kaitējuma gadījumā — efektīva tiesiskā aizsardzība;
 • sabiedriskās kārtības uzturēšana — viltošana un pirātisms pārkāpj darba tiesību aktus (nelikumīga nodarbinātība), nodokļu tiesību aktus (valsts budžeta ieņēmumu zudums), veselības aizsardzības tiesību aktus un produktu drošuma tiesību aktus.

Darbības joma

Šo direktīvu piemēro jebkādiem ES tiesību aktos un/vai attiecīgās ES valsts tiesību aktos noteikto IĪT pārkāpumiem.

Šī direktīva neskar:

 • ES noteikumus par tiesību piemērošanu saistībā ar autortiesībām;
 • ES noteikumus, kas reglamentē materiālās tiesības intelektuālā īpašuma jomā (t. i., tiesību aktus, kuros noteiktas tiesības un pienākumi attiecībā uz intelektuālo īpašumu);
 • ES valstu starptautiskās saistības, jo īpaši Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (pazīstams kā “TRIPS līgums”);
 • ES valstu noteikumus, kas attiecas uz kriminālprocesu vai kriminālsodiem IĪT pārkāpumu jomā.

Vispārīgas saistības

 • ES valstu pienākums ir paredzēt pasākumus, kārtību un aizsardzības līdzekļus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu IĪT piemērošanu, un veikt atbilstīgus pasākums pret tiem, kuri ir atbildīgi par viltošanu un pirātismu.
 • Minētajiem pasākumiem, kārtībai un aizsardzības līdzekļiem ir jābūt efektīviem, proporcionāliem un preventīviem, taču tie jāpiemēro tā, lai izvairītos no šķēršļu radīšanas likumīgai tirdzniecībai un nodrošinātu, ka tos neizmanto ļaunprātīgi.

Pieteikums aizsardzības pasākumu piemērošanai

Pieprasījumus piemērot intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus var iesniegt:

 • IĪT īpašnieki;
 • visas citas personas, kas ir pilnvarotas izmantot šīs tiesības (piemēram, licenciāti) un intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekus pārstāvošas struktūras (piemēram, intelektuālā īpašuma kolektīvo tiesību pārvaldes iestādes un profesionālās aizstāvības iestādes) saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

Tiesības uz informāciju

Pēc prasītāja lūguma tiesa var pieprasīt, lai informāciju par to preču vai pakalpojumu izcelsmi un izplatīšanas vai piegādes tīkliem, ar kurām pārkāpj IĪT, sniedz pārkāpējs vai cita persona, ja:

 • par ko ir konstatēts, ka tās rīcībā ir kontrafakta preces komercdarbībai raksturīgā daudzumā;
 • par ko ir konstatēts, ka tā izmanto kontrafakta pakalpojumus komercdarbībai raksturīgā daudzumā;
 • par ko ir konstatēts, ka tā komercdarbībai raksturīgā daudzumā sniedz pakalpojumus, kurus izmanto kontrafakta darbībās;
 • tās ir norādītas kā personas, kuras iesaistītas attiecīgo preču producēšanā, ražošanā vai izplatīšanā vai attiecīgo pakalpojumu sniegšanā.

Noteikumi par pierādījumu iegūšanu un saglabāšanu

Pēc prasītāja lūguma tiesa var prasīt pretējai pusei uzrādīt tai pieejamus pierādījumus, ievērojot konfidenciālas informācijas aizsardzības prasības. Tiesa var arī paredzēt pasākumus, lai saglabātu attiecīgos pierādījumus attiecībā uz iespējamo pārkāpumu.

Pagaidu un piesardzības pasākumi

Pēc prasītāja lūguma tiesa var izdot iepriekšēju izpildrakstu*, kura mērķis ir:

 • novērst iespējamus IĪT pārkāpumus;
 • uz pagaidu laiku aizliegtu iespējamo IĪT pārkāpumu turpināšanu;
 • pieļaut šādas rīcības turpināšanu tikai tad, ja ir sniegta garantija, kas paredzēta kompensācijas nodrošināšanai tiesību īpašniekam.

Noteiktos gadījumos var dot rīkojumu kā piesardzības pasākumu piemērot iespējamā pārkāpēja kustamā un nekustamā īpašuma arestu, tostarp bankas kontu un citu aktīvu bloķēšanu.

Pasākumi, ko veic, pamatojoties uz lēmumu par lietas būtību

Tiesu iestādes pēc prasītāja lūguma var dot rīkojumu veikt korektīvus pasākumus, ar kuriem veic preču izņemšanu vai galīgu izņemšanu no tirdzniecības aprites, vai arī to iznīcināšanu.

Tiesa var arī izdot pastāvīgu izpildrakstu, ar kuru aizliedz turpināt pārkāpuma darbības vai nosaka kompensācijas cietušajai pusei.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. maija, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2006. gada 29. aprīlim.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Iepriekšējs izpildraksts: saukts arī par pagaidu izpildrakstu — tie ir tiesas pagaidu rīkojumi, ar kuriem pusei liek veikt vai neļauj veikt noteiktas darbība pirms galīgā sprieduma pieņemšanas lietā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 30.4.2004., 45.–86. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Norādījumi par dažiem aspektiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (COM(2017) 708 final, 29.11.2017.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.06.2018

Top