EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valsts atbalsta kontrole Eiropas Savienībā - būtiska konkurences problēma

This summary has been archived and will not be updated. See 'Valsts atbalsta procedūras noteikumi' for an updated information about the subject.

Valsts atbalsta kontrole Eiropas Savienībā - būtiska konkurences problēma

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EP) Nr. 659/1999 — sīki izstrādāti noteikumi līguma par Eiropas savienības darbību 108. panta piemērošanai (valsts atbalsts)

KOPSAVILKUMS

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) valsts atbalsts ir aizliegts, ja vien tas nav pamatots ar vispārējas ekonomiskas attīstības iemesliem. Eiropas Komisijas pienākums ir nodrošināt, lai valsts atbalsts atbilstu Eiropas Savienības noteikumiem.

Lai uzņēmumi ES iekšējā tirgū nevarētu izmantot selektīvas priekšrocības, kas kropļo konkurenci, valsts atbalsts parasti ir aizliegts. Tomēr atsevišķos gadījumos valsts iejaukšanās ir nepieciešama, lai kompensētu tirgus nepilnības. Komisija nodrošina šo noteikumu ievērošanu un atbrīvojumu vienādu piemērošanu visā ES. Procedūras ir noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 659/1999 un to grozošajos aktos un īstenošanas pasākumos.

Dažādās atbalsta shēmas, ko pārbauda Komisija

Parasti ES valstīm Komisijai ir jāpaziņo par jauniem atbalsta pasākumiem pirms to īstenošanas. Paziņojumā ES valstīm jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu.

Komisijai ir arī jāpārbauda informācija, ko tā saņem par iespējami nelikumīgu atbalstu, t. i., atbalstu, kas piešķirts bez iepriekšējas atļaujas. Ja attiecīgā informācija ir pamatota, Komisija uzsāk sākotnējo izmeklēšanu, kā tas notiek paziņota atbalsta gadījumos.

Komisija arī pārskata esošās atbalsta shēmas, lai nodrošinātu, ka tās joprojām ir saderīgas ar iekšējo tirgu.

Sākotnējā izskatīšana

Par katru paziņojumu tiek uzsākta sākotnēja izmeklēšana. No aizpildīta paziņojuma saņemšanas brīža Komisijai divu mēnešu laikā ir jāizlemj, vai:

nav atbalsta ES noteikumu nozīmē; vai

atbalsts ir saderīgs ar ES noteikumiem, jo tā pozitīvā ietekme ir lielāka par konkurences kropļojumiem; vai

joprojām ir pamats apšaubīt pasākuma saderību ar noteikumiem par valsts atbalstu.

Pirmajos divos gadījumos pasākumu var īstenot nekavējoties, taču trešajā gadījumā Komisija uzsāk padziļinātu izmeklēšanas procedūru.

Formālā izmeklēšanas procedūra

Lēmumu par šīs procedūras sākšanu nosūta attiecīgajai ES valstij. Tajā ir izklāstīti izmeklēšanas faktoloģiskie un juridiskie pamatojumi, tostarp iekļauts Komisijas sākotnējais novērtējums. ES valstis un ieinteresētās trešās personas viena mēneša laikā var sniegt komentārus. Attiecīgā ES valsts tiek arī aicināta sniegt komentārus par ieinteresēto personu iesniegtajiem apsvērumiem.

Galīgais lēmums

Pēc formālās izmeklēšanas pabeigšanas Komisija pieņem galīgo lēmumu. Ir iespējami trīs iznākumi:

pozitīvs lēmums (t. i., pasākums nav atbalsts vai arī atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu);

nosacīts lēmums (pasākums ir saderīgs, taču īstenošanai ir piemērojami nosacījumi);

negatīvs lēmums (pasākums nav saderīgs un to nedrīkst īstenot).

Lietu var arī slēgt, ja ES valsts anulē paziņojumu.

Atbalsta atgūšana

Ja Komisija pieņem negatīvu lēmumu par atbalstu, kas jau ir izmaksāts, parasti tā ES valstij liek atgūt atbalstu (un procentus) no atbalsta saņēmēja. Ja ES valsts laikus nepilda šo lēmumu, Komisija var vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

Atgūšanas noilguma termiņš ir 10 gadi.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 659/1999

16.4.1999.

-

OV L 83, 27.3.1999., 1.-9. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 734/2013

20.8.2013.

-

OV L 204, 31.7.2013., 15.-22. lpp.

Turpmāki grozījumi un labojumi Regulā (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts) ir iekļauti pamattekstā. Šī konsolidētā versija paredzēta vienīgi atsaucei.

SAISTĪTIE AKTI

Īstenošanas akti

Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004, 1.-134. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 372/2014 (2014. gada 9. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz konkrētu termiņu aprēķināšanu, sūdzību izskatīšanu un konfidenciālas informācijas identificēšanu un aizsardzību (OV L 109, 12.4.2014., 14.-22. lpp.)

Komisijas paziņojums

Komisijas paziņojums par vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai (OV C 136, 16.6.2009., 3.-12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.09.2015

Top