EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas uzņēmējsabiedrības statūti

Eiropas uzņēmējsabiedrības statūti

Eiropas uzņēmējsabiedrība (SE) ir juridiska struktūra, kas ļauj uzņēmējsabiedrībai darboties dažādās dalībvalstīs saskaņā ar vienotiem statūtiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos un kopīgi visām dalībvalstīm.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem.

Padomes Direktīva 2001/86/EK (2001. gada 8. oktobris), ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.

KOPSAVILKUMS

Eiropas uzņēmējsabiedrības statūti tika pieņemti 2001. gadā un stājās spēkā 2004. gadā - aptuveni 30 gadus pēc brīža, kad tos pirmoreiz ierosināja Komisijai. Regula (EK) Nr. 2157/2001, ar ko tika izveidoti šie statūti (SE regula), tika papildināta ar Direktīvu Nr. 2001/86/EK (SE direktīva), ar ko izveido noteikumus par darbinieku iesaistīšanu SE, tādējādi atzīstot viņu vietu un lomu uzņēmumā.

Izveidojot šo struktūru, ES atviegloja to uzņēmējsabiedrību darbību, kuras vēlas paplašināt savu uzņēmējdarbību Kopienas mērogā.

SE regulas un valsts tiesību aktu kopīga piemērošana

SE, kuras galvenais birojs ir dalībvalstī, darbību reglamentē:

  • regulas noteikumi un
  • saistībā ar regulas neaptvertajiem aspektiem - valsts tiesību aktu noteikumi, ko dalībvalstis pieņēmušas, īstenojot Eiropas pasākumus, kuri attiecas tieši uz SE, un kas piemērojami akciju sabiedrībām. Parasti darbības izbeigšanu, likvidāciju, maksātnespēju un maksājumu pārtraukšanu lielā mērā reglamentē piemērojamie valsts tiesību akti.

SE izveidošanas noteikumi

Eiropas uzņēmējsabiedrību izveido no vismaz divām uzņēmējsabiedrībām no dažādām ES valstīm, kas nozīmē, ka to var izveidot vienīgi no esošām sabiedrībām. Tai ir jābūt minimālajam kapitālam EUR 120 000, un to var izveidot šādos veidos.

Nodibināšanas veids

Uzņēmējsabiedrības veids

Izpildāmie kritēriji

Apvienošanās (lai izveidotu Eiropas uzņēmējsabiedrību)

Akciju sabiedrības

Vismaz divas uzņēmējsabiedrības ir no dažādām ES valstīm

Eiropas pārvaldītājsabiedrības dibināšana

Akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vismaz divas uzņēmējsabiedrības ir no dažādām ES valstīm vai tām ir bijis meitas uzņēmums vai filiāle citā ES valstī vismaz divus gadus

Eiropas meitas uzņēmuma dibināšana

Uzņēmējsabiedrības vai citas juridiskas personas

Vismaz divas uzņēmējsabiedrības ir no dažādām ES valstīm vai tām ir bijis meitas uzņēmums vai filiāle citā ES valstī vismaz divus gadus

Pārveidošana

Akciju sabiedrība

Uzņēmējsabiedrībai ir bijis meitas uzņēmums citā ES valstī vismaz divus gadus

Papildus tam Eiropas uzņēmējsabiedrība var izveidot vienu (vai vairākus) meitas uzņēmumus, kas arī ir Eiropas uzņēmējsabiedrības.

SE juridiskā adrese ir vieta, kur atrodas tās centrālā pārvalde, t. i., tās patiesais darbības centrs. Tomēr SE var pārcelt tās juridisko adresi ES ietvaros bez nepieciešamības likvidēt sākotnējo uzņēmējsabiedrību, lai varētu veidot jaunu.

Paziņojumu par SE reģistrāciju un likvidācijas pabeigšanu informatīvā nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Divas iespējamas organizācijas struktūras

Eiropas uzņēmējsabiedrības statūti var būt saistīti ar divām dažādām sistēmām:

  • duāla sistēma, kas ietver valdi un uzraudzības padomi, kā arī akcionāru pilnsapulci;
  • viena līmeņa sistēma, kas ietver pilnsapulci un valdi.

Nodokļu saskaņošanas trūkums

SE ir piemērojami nodokļi un nodevas visās dalībvalstīs, kur izvietoti to pārvaldes centri.

Darbinieku iesaistīšanās SE

SE nevar nodibināt bez vadības un darbinieku vienošanās, kurā tie izvēlas darbinieku iesaistīšanās modeli. Vienošanās obligāti ietver informāciju un konsultēšanās procedūras, un attiecīgos gadījumos arī darbinieku iesaistīšanos SE pārvaldes struktūrās. Tomēr šī iesaistīšanās ir obligāta tikai tad, ja darbinieki no tās guva labumu jau pirms SE nodibināšanas.

Ja abas puses nespēj vienoties, ir piemērojami vairāki direktīvas pielikumā uzskaitītie standarta principi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 2157/2001

8.10.2004.

-

OV L 294, 10.11.2001.

Direktīva 2001/86/EK

10.11.2001.

8.10.2004.

OV L 294, 10.11.2001.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 885/2004

1.5.2004.

-

OV L 168, 1.5.2004.

Regula (EK) Nr. 1791/2006

1.1.2007.

-

OV L 363, 20.12.2006.

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Par to, kā tiek piemērota Padomes 2001. gada 8. oktobra Regula (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (COM(2010) 676 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 30.06.2014

Top