EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas ekonomisko interešu grupa

Eiropas ekonomisko interešu grupa

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 2137/85 — Eiropas ekonomisko interešu grupa

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to izveido juridisku instrumentu ES līmenī Eiropas ekonomisko interešu grupu (EEIG) formā, kas paredzētas, lai līdz minimumam samazinātu juridiskas, fiskālas vai psiholoģiskas grūtības, ar kurām fiziskas personas, uzņēmumi un citas struktūras saskaras pārrobežu sadarbībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EEIG ir jādibina saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

Mērķis

Grupas mērķis ir atvieglināt vai izvērst tās dalībnieku saimniecisko darbību, apkopojot resursus, darbības vai prasmes. Šādi ir paredzēts sasniegt labākus rezultātus, nekā dalībniekiem rīkojoties atsevišķi.

Dibināšana

  • EEIG var dibināt uzņēmumi vai citas juridiskas personas, kas ir publisko un privāto tiesību subjekti un kas dibinātas saskaņā ar kādas ES valsts normatīvajiem aktiem, un kam ES ir juridiskā adrese. Tāpat grupu var dibināt fiziskas personas, kas darbojas rūpniecībā, tirdzniecībā, amatniecībā vai lauksaimniecībā vai kas ES sniedz profesionālos pakalpojumus vai citādus pakalpojumus.
  • EEIG ir jābūt vismaz 2 dalībniekiem no dažādām ES valstīm.
  • Grupas dibināšanas līgumā norāda vismaz šādus datus: grupas nosaukumu, grupas juridisko adresi, grupas izveides mērķus, katra grupas dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru un vietu, ja tādi ir, kā arī grupas pastāvēšanas ilgumu, ja vien tas nav nenoteikts. Grupas dibināšanas līgumu glabā katras ES valsts noteiktā reģistrā. Šāda reģistrācija piešķir EEIG tiesībspēju visā ES.
  • EEIG nedrīkst publiski piesaistīt ieguldījumus.
  • EEIG nav obligāti jābūt dibināšanas pamatkapitālam. Dalībnieki ir tiesīgi izmantot alternatīvus finansējuma avotus.

Darbinieki

EEIG nedrīkst nodarbināt vairāk nekā 500 personu.

Paziņojuma par dibināšanu vai likvidāciju publicēšana

Kad grupu nodibina vai likvidē, ir jāpublicē paziņojums Oficiālajā Vēstnesī.

Juridiskā adrese

Grupas juridiskajai adresei ir jābūt ES teritorijā. Ievērojot īpašus noteikumus, to var mainīt no vienas ES valsts uz citu ES valsti.

Balsošanas tiesības un struktūras

Katram EEIG dalībniekam ir viena balss. Grupas dibināšanas līgumā noteiktiem dalībniekiem tomēr var piešķirt vairāk nekā vienu balsi ar noteikumu, ka nevienam atsevišķam dalībniekam nav balsu vairākums. Regulā ir paredzēti gadījumi, kad lēmumu pieņemšanā ir vajadzīgs vienprātīgs lēmums.

EEIG ir vismaz 2 struktūras:

  • grupas dalībnieki, kas pieņem lēmumus kopīgi;
  • grupas vadītājs vai vadītāji.

Vadītāji uzņemas grupas saistības pret trešajām personām arī tad, ja viņu darbība neatbilst grupas mērķiem.

Peļņa

Grupas mērķis nav gūt sev peļņu. Peļņu, ko rada EEIG darbība, uzskata par tās dalībnieku peļņu un sadala viņu starpā tādās daļās, kā paredzēts grupas dibināšanas līgumā vai, ja tas nav paredzēts, vienādās daļās. Grupas darbībā gūtā peļņa vai zaudējumi apliekami ar nodokļiem tikai tad, kad tās dalībnieki to ir guvuši.

Neierobežota solidāra atbildība

Ņemot vērā brīvību veidot līgumattiecības, kas ir EEIG dibināšanas pamatā, un faktu, ka dalībniekiem nav pienākuma nodrošināt minimālo kapitālu, katrs EEIG dalībnieks ir neierobežoti solidāri atbildīgs par grupas parādiem.

KONTEKSTS

Ar šo regulu apmierina vajadzību pēc saskaņotas saimnieciskās darbības attīstības visā ES un vienota tirgus izveides, kurā tiek piedāvāti tādi paši nosacījumi kā atsevišķu valstu tirgū.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 2137/85 (1985. gada 25. jūlijs) par Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (OV L 199, 31.7.1985., 1.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.06.2016

Top