Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Korektīvā daļa — pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra

Korektīvā daļa — pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) ir Eiropas Savienības (ES) budžeta disciplīnas stūrakmens. Pakta korektīvajā daļā ir reglamentēta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra (EDP), kas paredz pārmērīgi liela valsts budžeta deficīta vai pārmērīgi liela valsts parāda tūlītēju novēršanu.

Šīs regulas mērķis ir precizēt un paātrināt EDP īstenošanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 126. pantu.

Ja ES valsts neievēro SIP noteiktās budžeta disciplīnas prasības, tai var piemērot EDP, kas ietver vairākus posmus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Procedūras uzsākšana

Saskaņā ar SIP EDP var ierosināt, pamatojoties uz budžeta deficīta un parāda kritērijiem:

  • budžeta deficīta kritērijs: vispārējais valsts budžeta deficīts ir uzskatāms par pārmērīgu, ja tas pārsniedz atsauces vērtību 3 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) tirgus cenās;
  • parāda kritērijs: parāds pārsniedz 60 % no IKP, un pēdējo trīs gadu laikā nav sasniegts mērķis parādu samazināt par 1/20 daļu gadā.

Procedūras posmi

  • Eiropas Komisija sagatavo ziņojumu par ES valsti, kuras budžeta deficīts vai parāds pārsniedz noteikto ierobežojumu, izvērtējot, vai būtu jāuzsāk pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra.
  • Pēc tam Komisija nosūta paziņojumu attiecīgajai valstij un informē Padomi, ja uzskata, ka budžeta deficīts ir pārmērīgs.
  • Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu lemj, vai, ņemot vērā attiecīgās valsts apsvērumus, budžeta deficīts ir pārmērīgs.
  • Ja Padome nolemj, ka budžeta deficīts ir pārmērīgs, tā sagatavo ieteikumus attiecīgajai valstij un norāda maksimālo laikposmu, kurā tai ir efektīvi jārīkojas (trīs vai seši mēneši).
  • Ja valsts turpina nepildīt ieteikumus, Padome var pieņemt lēmumu nosūtīt tai oficiālu rīkojumu veikt pasākumus, lai noteiktā laika posmā samazinātu budžeta deficītu.
  • Ja valsts nepilda Padomes lēmumus, Padome var pieņemt lēmumu piemērot sankcijas.

Sankcijas

Sankcijas piemēro, ja budžeta deficīts netiek samazināts. Eurozonas valstīm sankcijas piemēro pakāpeniski, sākot ar:

  • pienākumu iemaksāt Komisijai procentus nesošu iemaksu 0,2 % apmērā no IKP preventīvajā daļā;
  • pienākumu iemaksāt Komisijai bezprocentu iemaksu 0,2 % apmērā no IKP korektīvajā daļā. Ja ieteikumi novērst pārmērīgo budžeta deficītu nav ievēroti, šo iemaksu pārvērš naudassodā 0,5 % apmērā no IKP.

Turklāt uz visām ES valstīm (izņemot Apvienoto Karalisti) var attiecināt ES strukturālo un investīciju fondu saistību vai maksājumu pārtraukšanu. Naudassodu var piemērot arī gadījumos, kad veiktas manipulācijas ar statistikas datiem.

Balsošanas sistēma

Lielāko daļu lēmumu par sankcijām saskaņā ar EDP pieņem ar apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojumu. Tas nozīmē, ka naudassodu uzskata par apstiprinātu, ja vien Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, to nenoraida.

Turklāt 25 valstis, kas ir parakstījušas Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību, ir vienojušās apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojumu izmantot vēl agrākā procedūras posmā, piemēram, lemjot par to, vai ES valstij būtu jāpiemēro EDP.

SIP elastīgums

Komisija 2015. gada janvārī publicēja paziņojumu, kurā ES valstīm ir sniegti norādījumi, kā vislabāk izmantot elastīgumu saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem, lai sekmētu strukturālo reformu efektīvu īstenošanu, veicinātu investīcijas un labāk ņemtu vērā katras ES valsts ekonomisko situāciju.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (OV L 209, 2.8.1997., 6.–11. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1467/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1173/2011 (2011. gada 16. novembris) par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā (OV L 306, 23.11.2011., 1.–7. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem (COM(2015) 12 final, 13.1.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2016

Top