Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Civilā aviācija un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

This summary has been archived and will not be updated. See 'Civilās aviācijas noteikumi un EASA' for an updated information about the subject.

Civilā aviācija un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šīs regulas galvenais mērķis ir pieņemt galvenos noteikumus un principus, lai izveidotu un uzturētu vienādu un augstu civilās aviācijas drošības līmeni Eiropā, tostarp izveidojot Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA).

Kopīgi drošības noteikumi garantē vienādu prasību līmeni ekspluatantiem*, ražotājiem un aviācijas personālam. Savukārt tas nodrošina izstrādājumu, personu un pakalpojumu brīvu apriti ES tirgū un ļauj ES valstīs savstarpēji atzīt sertifikātus*. Tas mazina administratīvo slogu un noslogojumu valstu iestādēm un nozarei.

Ar šo regulu arī:

  • nodrošina augsta līmeņa vides aizsardzību;
  • veicina preču, personu un pakalpojumu brīvu apriti;
  • sekmē rentabilitāti normatīvajos un sertifikācijas* procesos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis ES tiesību akts attiecas uz aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču konstrukciju, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju, kā arī uz darbiniekiem un organizācijām, kas ir iesaistītas šādās aktivitātēs.

Viens no galvenajiem līdzekļiem, kā sasniegt minētos mērķus, ir EASA aģentūras izveide. Šajā tiesību aktā ir izklāstīti šīs aģentūras uzdevumi, iekšējā struktūra, darba metodes un finanšu prasības.

EASA galvenie uzdevumi ietver:

  • sagatavot atzinumus par civilās aviācijas drošību Eiropā;
  • sniegt atbalstu Eiropas Komisijai pasākumos šā tiesību akta īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz tehniskiem jautājumiem, piemēram, ražošanu un konstrukciju;
  • veikt pārbaudes un izmeklēšanu, kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai.

Attiecībā uz iekšējo struktūru šajā tiesību aktā ir izklāstīti galvenie aģentūras noteikumi, tostarp juridiskais statuss, valdes pilnvaras un sastāvs, kā arī izpilddirektora pilnvaras un funkcijas.

Papildus noteikumiem par EASA tiesību aktā ir arī izklāstīti kopīgi noteikumi aviācijas drošības jomā:

  • lidojumderīgums: paredzot, ka gaisa kuģim jābūt derīgam lidojumderīguma sertifikātam, tai skaitā konkrētiem sertifikātiem par produktiem, daļām un gaisa kuģa konstrukciju;
  • vides aizsardzība: paredzot gaisa kuģu produktu, daļu un ierīču atbilstību attiecīgajiem ES un starptautiskajiem vides aizsardzības noteikumiem;
  • lidojuma apkalpes sertifikācija: paredzot, ka pilotiem jābūt atbilstīgai apliecībai un medicīnas apliecībai, un mācību organizācijām — atbilstīgiem sertifikātiem;
  • lidlauki un gaisa satiksmes vadības centri: paredzot, ka jābūt saņemtiem sertifikātiem, kas garantē lidlauku* drošību, un arī gaisa satiksmes vadības centriem jābūt attiecīgiem sertifikātiem.

Tiesību aktā ir arī skatīti citi saistīti jautājumi. Tie ietver uzraudzību un izpildi, sertifikātu atzīšanu un ārpussavienības valstu izdotu sertifikātu pieņemšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2008. gada 8. aprīlī.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Ekspluatants: jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē vai ierosina ekspluatēt vienu vai vairākus gaisa kuģus.

* Sertifikāts: jebkurš apstiprinājums, apliecība vai cits dokuments, kas izdots sertificēšanas rezultātā.

* Sertificēšana: atzīšana jebkurā veidā, ka ražojums, daļa vai ierīce, organizācija vai persona atbilst attiecīgajām prasībām. Tā arī ietver attiecīga sertifikāta izsniegšanu, kas apliecina tādu atbilstību.

* Lidlauks: jebkāda vieta, kur var veikt lidojumus, sākot ar skrejceļiem un beidzot ar lielām starptautiskām lidostām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1.–49. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 216/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72.–84. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2015

Top