EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radiofrekvenču spektra regulējums

Radiofrekvenču spektra regulējums

Radiofrekvences ir ļoti svarīgas daudzām mums pašsaprotamām lietām, piemēram, mobilajiem tālruņiem, apraidei, platjoslas internetam un tālvadības ierīcēm, bet tās ir ierobežots resurss. Lai nodrošinātu radiofrekvenču optimālu izmantošanu, Eiropas Savienība vienojās par to, kā koordinēt ES politiku šajā jomā, lai novērstu, piemēram, traucējumus būtiskos sakaros.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums).

KOPSAVILKUMS

Šā lēmuma mērķis ir ES koordinēt radiofrekvenču spektra pieejamības politiku un tehniskos noteikumus spektra efektīvai izmantošanai. Tas ir piemērojams radiofrekvenču un bezvadu sakaru frekvenču, tostarp GSM, trešās un ceturtās paaudzes mobilo sakaru (3G, 4G), piešķiršanai frekvencēs no 9 kHz līdz 3000 GHz, kas ir būtiskas iekšējam tirgum.

Ievērojot šo lēmumu, pasākumus veic, ņemot vērā darbu, ko radiofrekvenču spektra pārvaldībā veic starptautiskās organizācijas, piemēram, Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU) un Eiropas Pasta un telesakaru pārvalžu konference (CEPT), kas ir starpvaldību organizācija ar 48 dalībvalstīm.

Radiofrekvenču spektra komiteja

Par pamatu izmantojot arī 2012. gadā pieņemtajā Radiofrekvenču spektra politikas programmā ietvertos vispārējos principus, Radiofrekvenču spektra komiteja palīdz Komisijai definēt, izstrādāt un īstenot ES radiofrekvenču spektra politiku. Radiofrekvenču spektra komiteju vada Komisija, tajā ietilpst dalībvalstu pārstāvji un tā izskata priekšlikumus par tehniskiem pasākumiem, lai saskaņotu noteikumus par radiofrekvenču spektra pieejamību un izmantošanu.

Tā arī sniedz atzinumus par Komisijas piešķirtajiem pilnvarojumiem CEPT attiecībā uz radiofrekvenču piešķiršanas saskaņošanu un ar spektra izmantošanu saistītās informācijas pieejamību. Kad komiteja ir atbalstījusi un Komisija ir apstiprinājusi pasākumu projektus, tie kļūst saistoši visā ES un dalībvalstīm ir pienākums tos ievērot, piešķirot spektra izmantošanas tiesības.

Konteksts

Radiofrekvences piešķir starptautiskas organizācijas, it īpaši Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules radiosakaru konferences (WRC) un Eiropā - Eiropas Pasta un telesakaru pārvalžu konference (CEPT). Ar šo lēmumu ES arī uzņemas pienākumu nodrošināt radiofrekvenču spektra optimālu izmantošanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 676/2002/EK

24.2.2002.

-

OV L 108, 24.4.2002., 1.-6. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

FREKVENČU JOSLU SASKAŅOŠANA

Lielākā daļa lēmumu, kurus Komisija pieņēmusi ar mērķi saskaņot tehniskos noteikumus par spektra pieejamību un efektīvu izmantošanu, ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē par radiofrekvenču spektra lēmumiem.

RADIOFREKVENČU SPEKTRA POLITIKAS GRUPA

Komisijas Lēmums 2002/622/EK (2002. gada 26. jūlijs), ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (Oficiālais Vēstnesis L 198, 27.7.2002., 49.-51. lpp.).

Ar šo lēmumu izveido konsultatīvu grupu - Radiofrekvenču spektra politikas grupu, lai palīdzētu Komisijai un konsultētu to tādos jautājumos kā radiofrekvenču spektra pieejamība un izmantošana, frekvenču saskaņošana un piešķiršana, spektra izmantošanas tiesību piešķiršana, cenu noteikšana u. c.

Skatīt konsolidēto versiju.

RADIOFREKVENČU SPEKTRA POLITIKAS PROGRAMMA

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (Oficiālais Vēstnesis L 81, 21.3.2012., 7.-17. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 18.07.2014

Top