EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes: komerciālo transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem (līdz 2018. gadam)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Komerciālo transportlīdzekļu drošības pārbaudes uz ceļiem' for an updated information about the subject.

Mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes: komerciālo transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem (līdz 2018. gadam)

Satiksmes intensitātes palielināšanās Eiropas Savienībā (ES) visām ES valstīm rada līdzīgas problēmas drošības un vides jomā. Ceļu satiksmes drošības, vides aizsardzības un taisnīgas konkurences interesēs ES tādēļ saskaņo ES veiktās komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās pārbaudes uz ceļiem. Tās tiek veiktas komerciāliem transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru vai preču pārvadāšanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/30/EK (2000. gada 6. jūnijs) par Kopienā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem

KOPSAVILKUMS

Šajā direktīvā ir izklāstīts tiesiskais regulējums un ir papildināti noteikumi attiecībā uz obligātām ikgadējām pārbaudēm, kas komerciāliem transportlīdzekļiem tiek veiktas tehniskās pārbaudes stacijās saskaņā ar Direktīvu 2009/40/EK (ar kuru 2009. gadā atcēla Direktīvu 96/96/EK un kuru pašu atcēla ar Direktīvu 2014/45/ES, kas stāsies spēkā 2018. gada 20. maijā).

Tehniskā pārbaude uz ceļiem ir Eiropas Savienības (ES) teritorijā braucoša komerciāla transportlīdzekļa pārbaude, kas ir negaidīta. Tās uz ceļiem, ostās vai jebkurā citā piemērotā vietā veic atbildīgās iestādes.

Šī direktīva paredz, ka tehniskā pārbaude uz ceļiem ietver vienu, divus vai arī visus no šādiem aspektiem:

pa ceļu tīklu braucoša transportlīdzekļa tehniskās apkopes stāvokļa vizuālu novērtējumu;

dokumentu, kuri apliecina, ka transportlīdzeklis ir tehniskā braukšanas kārtībā, un ziņojuma par pēdējo tehnisko pārbaudi uz ceļiem pārbaudi, ja vadītājs tos uzrāda;

pārbaudi slikta apkopes stāvokļa konstatēšanai (nodilušas riepas, nepareiza bremžu sistēmas darbība utt.). Šajā gadījumā inspektoram ir jāņem vērā jaunākie dokumenti un arī citi drošības sertifikāti.

Direktīva paredz, ka ES valstīm ir jāievieš regulāras un piemērotas tehniskās pārbaudes uz ceļiem, kas tiek veiktas, nediskriminējot autovadītājus pēc valsts piederības vai pēc valsts, kurā transportlīdzeklis reģistrēts. Tās ik gadu jāveic ievērojamam skaitam komerciālo transportlīdzekļu, aptverot visas to kategorijas.

Reizi divos gados ES valstīm ir jānosūta Komisijai informācija par iepriekšējos divos gados pārbaudīto komerciālo transportlīdzekļu skaitu.

Direktīvā paredzētās tehniskās pārbaudes uz ceļiem ir jāveic saskaņā ar pārbaudes punktu sarakstu (I pielikums). Transportlīdzekļa vadītājam izsniedz sertifikātu, kurā apkopoti izlases veida pārbaudes rezultāti. Vadītājam ir jāspēj pēc pieprasījuma šo sertifikātu uzrādīt, lai atvieglotu turpmākās pārbaudes vai izvairītos no tām.

Ja sliktā apkopes stāvokļa dēļ ir vajadzīga detalizētāka pārbaude, transportlīdzeklim var veikt pamatīgāku pārbaudi apstiprinātā tehniskās pārbaudes stacijā.

Komerciāla transportlīdzekļa izmantošana uz satiksmes ceļiem tiek nekavējoties aizliegta, ja:

uz ceļiem veiktas tehniskās pārbaudes rezultāti liecina, ka tas neatbilst šajā direktīvā izklāstītajiem standartiem (II pielikums: Bremžu sistēma, gāzveida izmeši);

apstiprinātā tehniskās pārbaudes stacijā veiktas turpmākas pārbaudes laikā konstatē, ka tas neatbilst Direktīvas 2009/40/EK noteikumiem;

komerciālais transportlīdzeklis nopietni apdraud tā lietotājus vai citus satiksmes dalībniekus.

Par nopietniem trūkumiem komerciālā transportlīdzeklī, kas pieder nerezidentam, ir jāziņo iestādēm tajā ES valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts. Valsts, kurā nopietnie trūkumi ir konstatēti, var pieprasīt ierosināt lietu pret pārkāpēju. Ja šāda lieta tiek ierosināta, reģistrācijas valstij par ierosināto lietu ir jāinformē valsts, kurā tika konstatēti trūkumi.

Komisija ir tiesīga definēt noteiktus pārbaužu minimālos standartus un metodes un pielāgot tos tehnikas attīstībai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/30/EK

10.8.2000.

9.8.2002.

OV L 203, 10.8.2000., 1.-8. lpp.

Direktīvas 2000/30/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

I pielikums un II pielikums

Direktīva 2010/47/ES (OV L 173, 8.7.2010., 33.-46. lpp.).

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/47/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (Oficiālais Vēstnesis L 127, 29.4.2014., 134.-218. lpp.).

Komisijas Ieteikums 2010/379/ES (2010. gada 5. jūlijs) par saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/30/EK veicamajās (komerciālo transportlīdzekļu) tehniskajās pārbaudēs uz ceļiem konstatēto trūkumu radītās bīstamības risku novērtēšanu (Oficiālais Vēstnesis L 173, 8.7.2010., 97.-105. lpp.).

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā dalībvalstīs tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 6. jūnija Direktīva 2000/30/EK par Kopienā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem. 2009.-2010. gada pārskata periods (COM(2013) 303 final, 24.5.2013.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 6. jūnija Direktīvas 2000/30/EK par Kopienā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem piemērošanu dalībvalstīs. 2011.-2012. g. pārskata periods (COM(2014) 569 final, 12.9.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 13.08.2015

Top