EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aviopasažieru tiesības ES iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā

Aviopasažieru tiesības ES iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt pasažieru augstu aizsardzības līmeni, paredzot kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo regulu piemēro:

 • pasažieriem, kas izlido no lidostas kādas ES valsts teritorijā, uz kuru attiecas ES līgumi;
 • pasažieriem, kas izlido no kādas ārpussavienības valsts lidostas uz lidostu kādas ES valsts teritorijā, uz kuru attiecas ES līgumi, ja lidojumu apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir ES gaisa pārvadātājs.

To piemēro ar noteikumu, ka pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi, izņemot atcelšanas gadījumus, ierodas uz reģistrāciju iepriekš norādītā laikā, vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika. Regulā ir paredzētas pasažieru tiesības šādās situācijās:

 • gadījumā, ja pret viņu gribu atsaka iekāpšanu;
 • gadījumā, ja lidojums kavējas;
 • gadījumā, ka viņu lidojums ir atcelts.

To nepiemēro pasažieriem, kas ceļo:

 • bez maksas; vai
 • par samazinātu biļešu cenu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama.

Iekāpšanas atteikums

Ja gaisa pārvadātājs kādu iemeslu dēļ plāno atteikt iekāpšanu uz kādu reisu, tas vispirms aicina brīvprātīgos atteikties no rezervētajām biļetēm un saņemt noteiktu atlīdzinājumu. Ja piesakās nepietiekams skaits brīvprātīgo, lai varētu notikt iekāpšana, gaisa pārvadātājs var pasažieriem pret to gribu atteikt iekāpšanu, izmaksājot kompensāciju.

Gaisa pārvadātāji vispirms pārvadā personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personas, kas tās pavada.

Ja atceļ lidojumu vai atsaka iekāpšanu, attiecīgajiem pasažieriem ir:

 • tiesības septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu vai atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu, vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim;
 • tiesības uz aprūpi (ēdināšana un atspirdzinājumi, izmitināšana viesnīcā, transports no lidostas līdz izmitināšanas vietai, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai divas e-pasta vēstules);
 • tiesības uz kompensāciju, kuras summas ir noteiktas šādi:
  • 250 EUR par visiem lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
  • 400 EUR par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
  • 600 EUR par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti.

Kavēšanās

Ar šo regulu ievieš trīs līmeņu sistēmu:

 • ilgstoša kavēšanās (divas un vairāk stundas atkarībā no lidojuma attāluma) — pasažieriem jebkurā gadījumā tiek piedāvāta maltīte un atspirdzinājumi, kā arī iespēja bez maksas veikt divus telefona zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai arī divas elektroniskās vēstules;
 • izlidošanas laiks ir paredzēts nākamajā dienā — pasažieriem piedāvā arī izmitināšanu viesnīcā un transportu līdz izmitināšanas vietai un no tās līdz lidostai;
 • kavēšanās ir vismaz piecas stundas — pasažieri var izvēlēties pilnīgu biļetes cenas atlīdzināšanu un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu.

Lūgumā sniegt prejudiciālo nolēmumu (apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07) Eiropas Savienības Tiesa precizēja, ka gadījumā, ja pasažieri sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc sākotnēji paredzētā laika (piemēram, pasažieri, kuru lidojumi tikuši atcelti), tie no gaisa pārvadātāja var prasīt vienotas likmes kompensāciju, ja vien kavējumu nav izraisījuši ārkārtēji apstākļi. Attiecībā uz kompensācijas tiesību izmantošanu un saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes principu uzskatāms, ka kavēto lidojumu pasažieru situācija nekādā veidā neatšķiras no atcelto lidojumu pasažieru situācijas, kuri informēti par lidojuma atcelšanu “tikai brīdī, kad tie ierodas lidostā”, jo šādiem pasažieriem ir radītas līdzīgas neērtības, proti, laika zudums.

Atcelšana

Lidojuma atcelšanas gadījumā attiecīgajiem pasažieriem ir:

 • tiesības uz aprūpi (ēdināšana un atspirdzinājumi, izmitināšana viesnīcā, transports no lidostas līdz izmitināšanas vietai, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai divas e-pasta vēstules);
 • tiesības septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu vai atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu, vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim;
 • tiesības uz kompensāciju, kuras summas ir noteiktas šādi:
  • 250 EUR par visiem lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
  • 400 EUR par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
  • 600 EUR par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti.

Kompensācija

Kompensācija ir izmaksājama, ja pasažieris nav pietiekami laicīgi brīdināts par atcelšanu. Tomēr tā nav jāizmaksā, ja pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma atcelšana notiek ārkārtējos apstākļos, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus.

Lielāka un mazāka komforta apstākļi

Ja gaisa pārvadātājs izvieto pasažieri zemākas klases vietā, nekā to paredz pasažiera iegādātā biļete, tas septiņās dienās saņem šādu atlīdzību:

 • 30 % no biļetes cenas par lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
 • 50 % no biļetes cenas par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā, izņemot lidojumus no ES valstu Eiropas teritorijas uz Francijas aizjūras departamentiem, un visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
 • 75 % no biļetes cenas par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti, tostarp lidojumiem no ES valstu Eiropas teritorijas uz Francijas aizjūras departamentiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 17. februāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1.–8. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2009. gada 19. novembrī. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon un Alana Sturgeon pret Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) un Stefan Böck un Cornelia Lepuschitz pret Air France SA (C-432/07). Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesgerichtshof — Vācija un Handelsgericht Wien — Austrija. Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 2. panta l) punkts, 5., 6. un 7. pants — Lidojuma “kavēšanās” un “atcelšanas” jēdziens — Tiesības uz kompensāciju kavēšanās gadījumā — “Ārkārtēju apstākļu” jēdziens. Apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020

Top