EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ostu infrastruktūra: ostu aizsardzības pastiprināšana

Ostu infrastruktūra: ostu aizsardzības pastiprināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2005/65/EK par ostu aizsardzības pastiprināšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Direktīvas galvenais mērķis ir ieviest pasākumus, lai pastiprinātu Eiropas Savienības (ES) ostu aizsardzību, ņemot vērā ar aizsardzību saistītu incidentu draudus. Lai to panāktu, direktīvas mērķis ir izveidot ES ietvarstruktūru, kas nodrošinātu augstu un salīdzināmu drošības līmeni visās ES ostās. Šī ietvarstruktūru veido ostu aizsardzības pasākumu kopējie pamatnoteikumi, šo noteikumu īstenošanas mehānisms un piemēroti atbilstības uzraudzības mehānismi.
 • Ar šo direktīvu tiek paplašināta Regula (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošību un pasākumiem, ko Komisija noteikusi 2003. gada maijā (COM(2003) 229 galīgā redakcija). Kopā tie nodrošina nepieciešamo ietvarstruktūru, lai aizsargātu visu jūras transporta loģistikas ķēdi (no kuģa līdz ostai, kuģu/ostu un visu ostas teritoriju saskarsmi) pret nelikumīgu uzbrukumu risku ES teritorijā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz cilvēkiem, infrastruktūru un iekārtām (tostarp transporta līdzekļiem) ostās un blakus esošajās teritorijās.

Ostas aizsardzības iestāde un aizsardzības plāni

 • Dalībvalstīm jāieceļ aizsardzības iestāde katrai ostai. Viena ostas aizsardzības iestāde var tikt iecelta vairākām ostām. Šī iestāde ir atbildīga par ostas aizsardzības plānu sagatavošanu un īstenošanu, pamatojoties uz ostas aizsardzības novērtējuma rezultātu un plāniem.
 • Savienības dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek izstrādāti, uzturēti spēkā un atjaunināti ostas aizsardzības plāni, sīki aprakstot pasākumus, kas īstenoti, lai uzlabotu ostu drošību (piemēram, nosacījumus saistībā ar piekļuvi ostām vai pasākumus, kas piemērojami bagāžai un kravai). Savienības dalībvalstīm arī jāuzrauga drošības plāni un to īstenošana, kā arī jānosaka sankcijas par noteikumu pārkāpšanu.

Aizsardzības līmeņi

 • Ir noteikti atšķirīgi drošības līmeņi atkarībā no konstatētā riska (normāls, paaugstināts vai nenovēršams risks), proti:
  • 1. aizsardzības līmenis: līmenis, kurā nepārtraukti jāuztur piemērotu aizsardzības aizsargpasākumu minimums;
  • 2. aizsardzības līmenis: līmenis, kurā kādu laiku tiek piemēroti atbilstoši papildu aizsardzības aizsargpasākumi, darot to ar aizsardzību saistīta incidenta paaugstināta riska dēļ;
  • 3. aizsardzības līmenis: līmenis, kurā piemēro vēl citus īpašus aizsardzības aizsargpasākumus uz ierobežotu laiku, kad ar aizsardzību saistīts incidents ir iespējams vai nav novēršams, kaut arī var būt neiespējami identificēt konkrēto mērķi.
 • Dalībvalstīm jānosaka katrā ostā vai ostas daļā piemērojamie aizsardzības līmeņi.

Par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona

Attiecīgajai dalībvalstij katrai ostai jāapstiprina par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona.

Katrai ostai, ja iespējams, jābūt atsevišķai par ostas aizsardzību atbildīgajai amatpersonai. Tomēr, ja nepieciešams, var būt kopēja par aizsardzību atbildīgā amatpersona.

Šīs amatpersonas veic kontaktpersonas pienākumus ar ostas aizsardzību saistītajos jautājumos, un tām jābūt pietiekamām pilnvarām un vietējām zināšanām, lai pienācīgi nodrošinātu un koordinētu ostas aizsardzības novērtēšanu un ostas aizsardzības plānu izveidi, atjaunināšanu un pārraudzību.

Pārskatīšana

ES dalībvalstīm jānodrošina ostas aizsardzības novērtējumu un plānu pārskatīšana ik reizi, kad notiek ar drošību saistītas izmaiņas, bet ne retāk kā reizi piecos gados.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2005. gada 15. decembra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2007. gada 15. jūnijam.

KONTEKSTS

Reaģējot uz vīrusa Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

Komisijas paziņojums — vadlīnijas par veselības aizsardzību, repatriāciju un ceļošanas pasākumiem jūrniekiem, pasažieriem un citām personām uz kuģiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par ostu aizsardzības pastiprināšanu (OV L 310, 25.11.2005., 28.–39. lpp.)

Direktīvas 2005/65/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Novērtējuma ziņojums par ostu drošības stiprināšanas direktīvas īstenošanu (COM(2009)002 galīgā redakcija, 20.1.2009.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 324/2008 (2008. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka pārskatītas procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai jūras satiksmes drošības jomā (OV L 98, 10.4.2008., 5.–10. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020

Top