EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās

Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to cenšas nodrošināt, ka gadījumos, kad lidostas jaudas nepietiek, pieejamās nolaišanās un pacelšanās laika nišas* tiek efektīvi izmantotas un sadalītas vienlīdzīgā, nediskriminējošā un pārredzamā veidā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šajā regulā ir izklāstīti objektīvi kritēriji, uz kuru pamata lidostu var klasificēt kā koordinētu lidostu* vai sarakstu koordinētu lidostu * ar pamatojumu, ka tās jauda nav pietiekama.
 • ES dalībvalstis var klasificēt jebkuru lidostu kā koordinētu lidostu ar nosacījumu, ka ir:
  • veikta jaudas analīze;
  • novērota nopietna jaudas nepietiekamība, ko nevar atrisināt īsā laika posmā.

Koordinators / sarakstu koordinators

 • ES dalībvalsts, kas atbild par koordinēto vai sarakstu koordinēto lidostu, par lidostas koordinatoru vai sarakstu koordinatoru ieceļ kvalificētu fizisko personu vai juridisko personu ar plašu pieredzi koordinēšanā, kas ietver aviosabiedrību lidmašīnu kustības plānošanu.
 • Koordinators / sarakstu koordinators rīkojas neitrālā, nediskriminējošā un pārredzamā veidā un tam vajadzētu būt funkcionāli nodalītam no jebkuras atsevišķas ieinteresētās puses.
 • Koordinatora darbības finansēšanas sistēma tiek īstenota, lai garantētu koordinatora neatkarīgu statusu. Vienu un to pašu koordinatoru var iecelt vairāk nekā vienai lidostai.

Lidostas jauda

 • Lidostu laika nišu jaudu, kas pieejama piešķiršanai, kompetentās iestādes nosaka divas reizes gadā atbilstoši starptautiskajā aviācijā ieviestām divām programmēšanas sezonām (ziema un vasara). Lidostas jaudas aprēķinu balsta uz objektīvu analīzi par iespējām nodrošināt gaisa satiksmi.
 • Aviosabiedrībām jāsniedz visa attiecīgā informācija, ko pieprasa koordinators.

Koordinācijas komiteja

 • Atbildīgā ES dalībvalsts nodrošina, ka koordinētajā lidostā tiek izveidota koordinācijas komiteja.
 • Koordinācijas komiteja sniedz ieteikumus un padomus koordinatoram visos jautājumos, kas saistīti ar lidostas jaudu, un it īpaši:
  • iespējām palielināt jaudu;
  • koordinācijas parametriem;
  • pārraudzības metodēm;
  • vietējām pamatnostādnēm.
 • Šīs komitejas locekļi var būt no:
  • aviosabiedrībām, kas izmanto lidostas pakalpojumus;
  • lidostas vadības;
  • gaisa satiksmes vadības iestādēm;
  • vispārīgiem aviācijas pārstāvjiem.

Laika nišu piešķiršanas procedūra

 • Galvenais princips saistībā ar laika nišu piešķiršanu ir tāds, ka aviosabiedrība, kura ir noslogojusi konkrētas laika nišas par vismaz 80% vasaras / ziemas plānošanas periodā, ir tiesīga uz tām pašām laika nišām līdzvērtīgā turpmākā gada plānošanas periodā (zināms kā priekšgājēja tiesības). Rezultātā laika nišas, kuras aviosabiedrības neizmanto pietiekami, tiek piešķirtas citām aviosabiedrībām (tā sauktais “izmanto vai zaudē” princips).
 • Laika nišu kopējais fonds var ietvert jaunizveidotas, neizmantotas laika nišas, laika nišas, no kurām aviosabiedrība ir atteikusies vai kuras ir kļuvušas pieejamas kādā citā veidā.
 • Koordinators ņem vērā arī papildu noteikumus un pamatnostādnes, kuras izstrādājusi gaisa transporta nozare, un vietējās pamatnostādnes, kuras iesaka koordinācijas komiteja un kuras apstiprinājusi ES dalībvalsts vai jebkura kompetentā iestāde, kas atbild ar lidostu.
 • Ja pieprasīto laika nišu nevar piešķirt, koordinators informē pieprasījuma iesniedzēju aviosabiedrību par iemesliem un norāda tuvāko alternatīvo laika nišu.
 • Aviosabiedrības laika nišas var apmainīt vai nodot viena otrai konkrētos norādītos apstākļos (piemēram, daļēja vai pilnvērtīga pārņemšana vai novirzīšana uz citu maršrutu vai satiksmes režīmu). Šādos gadījumos vienmēr ir nepieciešams skaidrs koordinatora apstiprinājums.
 • ES dalībvalstis var rezervēt konkrētas laika nišas reģionāliem lidojumiem.

Izpildes nodrošināšana

 • Kompetentās gaisa satiksmes pārvaldības iestādes var noraidīt aviosabiedrības lidojumu plānu, ja aviosabiedrība ir iecerējusi nolaisties vai pacelties koordinētajā lidostā, kad koordinators nav piešķīris laika nišu.
 • Ja aviosabiedrība atkārtoti vai ar nolūku sniedz gaisa pārvadājumus ievērojami atšķirīgā laikā no piešķirtajām laika nišām vai ievērojami atšķirīgā veidā, koordinators var nolemt atcelt konkrētās aviosabiedrības laika nišu sēriju. Rezultātā aviosabiedrība var pazaudēt savas priekšgājēja tiesības.
 • ES dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviestas efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, lai risinātu šāda veida situācijas.

Grozījumi

Sākotnējā regula ir grozīta piecas reizes:

 • 2002. gadā pēc 2001. gada septembra terorakta, lai aviosabiedrības varētu saglabāt laika nišas, kas tām piešķirtas 2001. gadam, 2002. gada vasaras un 2002./2003. gadaziemas lidojumu plānošanas sezonai (Regula (EK) Nr. 894/2002);
 • 2003. gadā, ņemot vērā karu, kas uzsākts pret Irāku, un smaga akūta respiratorā sindroma uzliesmojumu, tā nodrošinot, ka 2003. gada sezonai piešķirtās laika nišas, kas nav izmantotas, neradīs aviosabiedrību tiesību zaudējumu uz šīm laika nišām (Regula (EK) Nr. 1554/2003);
 • 2004. gadā, lai precizētu esošā režīma izmantošanu atbilstoši dažādiem nosacījumiem, tostarp par koordinatoru neatkarīgu statusu un laika nišu piešķiršanas procedūru funkcionalitāti (Regula 793/2004/EK);
 • 2009. gadā, ņemot vērā globālo ekonomikas un finanšu krīzi, lai nodrošinātu, ka 2009. gada vasaras sezonai piešķirtās laika nišas, kas nav izmantotas, neradītu aviosabiedrību tiesību zaudējumu uz šīm laika nišām (Regula (EK) Nr. 545/2009);
 • 2020. gadā, ņemot vērā Covid-19 krīzi, lai nodrošinātu, ka 2020. gada martam (un maršrutiem uz Ķīnu un Honkongu no 2020. gada 23. janvāra līdz 29. februārim) piešķirtās laika nišas, kā arī visam 2020. gada vasaras sezonas plānošanas periodam piešķirtās laika nišas, kas nav izmantotas, neradītu aviosabiedrību tiesību zaudējumu uz šīm laika nišām (Regula (ES) Nr. 2020/459).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1993. gada 22. februāra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Laika nišas: koordinatora izsniegta atļauja izmantot visu to lidostas infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu gaisa pārvadājumus koordinētā lidostā konkrētā datumā un laikā ar mērķi nolaisties vai pacelties.
Koordinēta lidosta: lidosta ar augstu noslogotības līmeni, kur pieprasījums pārsniedz jaudu noteiktā laika posmā un kur, lai veiktu nolaišanos vai pacelšanos, aviosabiedrībai ir vajadzīga koordinatora piešķirta laika niša.
Sarakstu koordinēta lidosta: lidosta, kurai noteiktos laika posmos ir iespējama pārslogotība un kurā ir iecelts sarakstu koordinators, lai atvieglotu to aviosabiedrību darbību, kas jau veic vai plāno veikt pārvadājumus šajā lidostā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 95/93 (1993. gada 18. janvāris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1.–6. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 95/93 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai par to, kā piemēro grozīto Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (COM(2008) 227 galīgā redakcija, 30.4.2008.)

Komisijas paziņojums – Par to, kā piemēro Regulu (EK) Nr. 793/2004 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (COM(2007) 704 galīgā redakcija, 15.11.2007.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.05.2020

Top