EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gaisa satiksmes pārvaldība: gaisa telpas organizācija un izmantošana vienotajā Eiropas gaisa telpā

Gaisa satiksmes pārvaldība: gaisa telpas organizācija un izmantošana vienotajā Eiropas gaisa telpā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 551/2004 – gaisa telpas organizācija un izmantošana vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Šīs regulas, kas ir daļa no tiesību aktu kopuma par gaisa satiksmes pārvaldību, kura mērķis ir izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2004 (sk. kopsavilkumu), mērķis ir optimizēt Eiropas gaisa telpas izmantošanu, tādējādi samazinot kavēšanos un veicinot gaisa transporta nozares izaugsmi.
  • Regula tika grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1070/2009, ņemot vērā plānu paplašināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras pienākumus, iekļaujot gaisa satiksmes pārvaldības drošību. Šis grozījums ļauj Eiropas Komisijai atjaunināt pasākumus atbilstoši tehnikas vai darbību attīstībai, kā arī noteikt pamatkritērijus un procedūras konkrētu tīkla pārvaldības funkciju īstenošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas vienotās gaisa telpas izveide

Tās mērķis ir:

  • nodrošināt instrumentus gaisa satiksmes sistēmas jaudas svārstību pārvaldībai;
  • uzlabot drošību, nodrošinot, ka gaisa satiksmes vadības sistēmās un procedūrās visās ES valstīs tiek ievērots vienāds drošības līmenis;
  • samazināt gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanas sadrumstalotību: valstu atšķirīgās pieejas gaisa satiksmes pārvaldībai rada nekonsekvenci un nepilnības, kas nelabvēlīgi ietekmē gaisa transporta iekšējo tirgu;
  • uzlabot militāro sistēmu integrāciju gaisa satiksmes vadības organizācijā;
  • veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

Tīkla pārvaldība un izveide

Lai atbalstītu iniciatīvas valstu līmenī un funkcionālo gaisa telpas bloku līmenī, gaisa telpas satiksmes pārvaldības tīkla uzdevums būs ļaut optimāli izmantot gaisa telpu un nodrošināt, ka gaisa telpas izmantotāji var izmantot vēlamās trajektorijas, vienlaikus paverot maksimālas piekļuves iespēju gaisa telpām un aeronavigācijas pakalpojumiem.

Elastīga gaisa telpas izmantošana

Tiks uzlabota koordinācija starp civilajām un militārajām iestādēm, jo īpaši nolūkā piešķirt un efektīvi izmantot gaisa telpu militāriem mērķiem, nosakot šādas piešķiršanas un izmantošanas kritērijus un principus, kā arī nolūkā nodrošināt piekļuvi gaisa telpai civilajiem lidojumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 20.–25. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 551/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1.–122. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1.–9. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020

Top