EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas vienotā gaisa telpa — ES noteikumi attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem

Eiropas vienotā gaisa telpa — ES noteikumi attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šī regula ievieš aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas prasības vispārējai gaisa satiksmei Eiropas Savienībā (ES) kā daļu no Eiropas vienotās gaisa telpas* iniciatīvas. Šī regula uzliek saistības, kas attiecas uz visām ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā regulā galvenajos vilcienos noteiktas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju sertificēšanas procedūras, kas jāpieņem ES valstu uzraudzības iestādēm. Sertifikāti, kas derīgi visās ES valstīs, nosaka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumus. Tas ietver gaisa telpas izmantotāju* piekļuvi pakalpojumiem bez diskriminācijas un pievēršot īpašu uzmanību drošībai, kā arī iespēju sniegt pakalpojumus citiem pakalpojumu sniedzējiem, gaisa telpas izmantotājiem un lidostām ES.

Sertifikācijas prasības

Tās ir šādas:

  • kompetence un piemērotība;
  • sistēmas drošības un kvalitātes nodrošināšanai;
  • ziņošanas sistēmas un finansiālās iespējas;
  • atbildība, apdrošināšana un drošība;
  • īpašumtiesības un organizatoriskā struktūra, tostarp interešu konfliktu profilakse;
  • cilvēkresursi, tostarp personāls.

Dalībvalstu uzraudzības iestādes

Valsts uzraudzības iestāde katrā ES valstī ir atbildīga par ekskluzīvu gaisa pārvadājumu pakalpojumu tiesību piešķiršanu sertifikāta īpašniekam. Tās arī nodrošina to kontrolē esošo gaisa telpas bloku atbilstību. Tas tiek veikts kopīgi (vai ar nolīgumiem), ja bloks sniedzas pāri vairāk nekā vienai valstij vai ja sertifikāta īpašnieks darbojas vairāk nekā vienā valstī.

Ja pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, iesaistītās uzraudzības iestādes var rīkoties, tostarp anulējot sertifikātu. Tādā gadījumā uzraudzības iestādes ir atbildīgas par pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu.

Funkcionāli gaisa telpas bloki

ES valstīm un ārpussavienības valstīm, kur tas ir atbilstoši, ar savstarpēju vienošanos jānodrošina funkcionālu gaisa telpas bloku ieviešana. Tiem jābūt ar nepieciešamo jaudu un efektivitāti, lai uzturētu augsta līmeņa drošību un samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. Funkcionālo gaisa telpas bloku sistēmas koordinators jāieceļ Eiropas Komisijai, lai palīdzētu šajā procesā.

Dalībvalstu uzraudzības iestādes var izraudzīties arī ekskluzīvu meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju.

Vispārējai gaisa satiksmei* reāllaika darbības datu apmaiņa starp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, gaisa telpas izmantotājiem un lidostām notiek tikai ar mērķi atvieglot operacionālo vajadzību apmierināšanu. Tiek ieviestas apstiprinātas rakstiskas vienošanās, lai oficiāli noformētu vienošanās starp pakalpojumu sniedzējiem un militārajām iestādēm.

Šī regula paredz atklātas grāmatvedības procedūras un nosaka detalizētas vadlīnijas godīgai un pārredzamai navigācijas pakalpojumu cenu noteikšanai gaisa telpas izmantotājiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Eiropas vienotā gaisa telpa: iniciatīva, ar kuru ES tiek koordinēta gaisa telpas izveidošana, vadība un kontrole.
Gaisa telpas izmantotāji: gaisa kuģu, ko izmanto vispārējai gaisa satiksmei, operatori.
Vispārējā gaisa satiksme: lidojumi, ko veic atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikumiem un procedūrām. Tie var ietver atsevišķus militārus lidojumus.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004 (2004. gada 10. marts) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 10.–19. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 550/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1.–122. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1.–30. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 391/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (OV L 128, 9.5.2013., 31.–58. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2013 (2013. gada 3. maijs) par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu (OV L 123, 4.5.2013., 1.–7. lpp.)

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošana (COM(1999) 614 galīgā redakcija, 1999. gada 1. decembris)

Komisijas Regula (ES) Nr. 176/2011 (2011. gada 24. februāris) par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas (OV L 51, 25.2.2011., 2.–7. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1034/2011 (2011. gada 17. oktobris) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010 (OV L 271, 18.10.2011., 15.–22. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1035/2011 (2011. gada 17. oktobris), ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (OV L 271, 18.10.2011., 23.–41. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2008 (2008. gada 30. maijs), ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu (OV L 141, 31.5.2008., 5.–10. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1.–9. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 20.–25. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 552/2004 (2004. gada 10. marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (OV L 96, 31.3.2004., 26.–42. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.05.2019

Top