EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pamats Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) izveidošanai

Pamats Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) izveidošanai

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tā ir daļa no tiesību aktu kopuma par gaisa satiksmes pārvaldību, kura mērķis ir izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu, lai optimizētu Eiropas gaisa telpas izmantošanu visu gaisa telpas izmantotāju prasībām.
 • Šīs regulas mērķi ir:
  • uzlabot esošos drošības standartus un kopējo efektivitāti parastiem gaisa pārvadājumiem Eiropā;
  • optimizēt apjomu; un
  • samazināt kavēšanos.
 • Regula tika grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1070/2009, ņemot vērā plānu paplašināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras pienākumus, iekļaujot gaisa satiksmes pārvaldības drošību. Šis grozījums ļauj Eiropas Komisijai atjaunināt tiesību aktus atbilstoši tehnikas vai darbību attīstībai, kā arī noteikt pamatkritērijus un procedūras konkrētu tīkla pārvaldības funkciju izmantošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Dalībvalstu uzraudzības iestādes

 • ES dalībvalstīm kopīgi vai individuāli jāizraugās vai jāizveido struktūra vai struktūras, kas kļūst par valsts uzraudzības iestādi, kura uzņemas pienākumus, kas jāpilda šādai iestādei saskaņā ar šo regulu.
 • Šīm iestādēm jābūt neatkarīgām no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Vienotās gaisa telpas komiteja

 • Ir jāizveido Vienotās gaisa telpas komiteja, kas palīdz Komisijai pārvaldīt Eiropas vienoto gaisa telpu un nodrošināt to, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā visu kategoriju lietotāju intereses.
 • To veido divi pārstāvji no katras ES dalībvalsts un kā priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Īstenošanas noteikumi

Eirokontrole tiek iesaistīta to īstenošanas noteikumu izstrādē, kuri ir tās kompetencē, pamatojoties uz pilnvarām, par kurām vienojās ar Vienotās gaisa telpas komiteju.

Darbības rezultātu pārskatīšana

Ar regulu ievieš darbības rezultātu pārskatīšanas procedūru attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem un tīkla funkcijām. Tā ietver:

 • ES mēroga darbības mērķus galvenajās darbības jomās — drošība, vide, kapacitāte un rentabilitāte;
 • nacionālos plānus vai plānus attiecībā uz funkcionāliem gaisa telpas blokiem*, kas nodrošina atbilstību ES mēroga mērķiem; un
 • aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju veiktspējas periodisku pārskatīšanu, uzraudzību un salīdzinošo novērtēšanu.

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/317 ir paredzēti noteikumi aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmas darbībai un noteikumi par tarifikācijas sistēmu, kas minēta Regulā (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumiem — skatīt kopsavilkumu.

Aizsardzības pasākumi

Šī regula neliedz ES dalībvalstīm piemērot pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu būtiskas drošības vai aizsardzības politikas intereses.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Pirmo “Eiropas vienotās gaisa telpas” tiesību aktu kopumu veido šī pamatregula un trīs tehniskie noteikumi par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu (Regula (EK) Nr. 550/2004), par gaisa telpas izveidi un izmantošanu (Regula (EK) Nr 551/2004) un par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla sadarbspēju (tagad saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 vai citām saistītajām deleģētajām vai īstenošanas regulām, kas atceļ un aizstāj Regulu (EK) Nr. 552/2004). Šie noteikumi ir īpaši izstrādāti, lai uzlabotu un pastiprinātu drošību un reorganizētu gaisa telpu, pamatojoties uz satiksmi, nevis uz valstu robežām.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Funkcionāls gaisa telpas bloks: gaisa telpas bloks, kas izveidots atbilstīgi operatīvām prasībām, nevis ņemot vērā valstu robežas, kur aeronavigācijas un ar to saistīto pakalpojumu efektivitāte ir balstīta un optimizēta tā, lai katrā funkcionālajā gaisa telpas blokā ieviestu ciešāku sadarbību starp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem vai, attiecīgā gadījumā, integrētu pakalpojumu sniedzēju.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1.–9. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 549/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/903 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus gaisa satiksmes pārvaldības tīklam trešajam pārskata periodam, kurš sākas 2020. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 31. decembrī (OV L 144, 3.6.2019., 49.–55. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/317 (2019. gada 11. februāris), ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (OV L 56, 25.2.2019., 1.–67. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1.–122. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/259 (2017. gada 13. februāris), kurā iztirzāta dažu pārskatīto darbības uzlabošanas mērķu un atbilstīgo pasākumu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam un noteikti pienākumi veikt koriģējošus pasākumus (OV L 38, 15.2.2017., 76.–85. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/348 (2015. gada 2. marts) par dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam (OV L 60, 4.3.2015., 55.–67. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2014/132/ES (2014. gada 11. marts): noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20.–23. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2013 (2013. gada 3. maijs) par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu (OV L 123, 4.5.2013., 1.–7. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 20.–25. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004 (2004. gada 10. marts) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 10.–19. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020

Top