EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dzelzceļa pasažieru tiesības

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir noteikt dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, lai tos aizsargātu, jo īpaši gadījumā, ja ir būtiski apdraudēta dzelzceļa pasažieru pakalpojumu sniegšana, kā arī uzlabot dzelzceļa pasažieru pakalpojumu efektivitāti un pievilcību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šī regula attiecas uz visiem dzelzceļa braucieniem un pakalpojumiem, kurus sniedz viens vai vairāki licencēti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi atbilstīgi Direktīvai 2012/34/ES (skatīt kopsavilkumu Vienots dzelzceļa tīkls Eiropai).
 • Tā neattiecas uz braucieniem un pakalpojumiem, ko sniedz ārpussavienības valstu teritorijā.
 • ES valsts var izvēlēties, ilgākais, uz pieciem gadiem piešķirt vietējiem dzelzceļa pasažieru pakalpojumiem atbrīvojumu no gandrīz visu šīs regulas noteikumu piemērošanas, kuru var atjaunot divas reizes. Tā var arī piešķirt pilsētu, piepilsētu un reģionāliem dzelzceļa pasažieru pakalpojumiem atbrīvojumu no šīs regulas noteikumu piemērošanas.

Pasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieriem ir tālāk aprakstītās pamattiesības.

Pārvadājuma līgums un informācija

Pasažieriem ir jāsniedz skaidra un viegli pieejama informācija:

 • pirms brauciena, jo īpaši saistībā ar attiecīgajiem nosacījumiem, kas piemērojami līgumam, kustību grafikiem un biļešu cenām;
 • brauciena laikā, jo īpaši saistībā ar kavēšanos vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu;
 • par procedūrām sūdzību iesniegšanai.

Informācijai, ko sniedz invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, jābūt pieejamā formātā.

Kavējumi un atcelti reisi

Ja kavējums ierasties paredzētajā galapunktā ir ilgāks par 60 minūtēm, pasažieriem ir tiesības:

 • saņemt atmaksājumu biļetes pilnas cenas apjomā par brauciena daļu, kas nav veikts;
 • ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem un cik drīz vien iespējams vai kādā vēlākā dienā, kad vien pasažierim ir ērtāk, braucienu turpināt līdz galamērķim vai mainīt maršrutu, lai sasniegtu galamērķi.

Ja pasažieri izvēlas nevis saņemt kompensāciju, bet gan turpināt braucienu, tie var pieprasīt minimālo kompensāciju pa kavēšanos, kas ir līdzvērtīga:

 • 25 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 60 līdz 119 minūtes;
 • 50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 120 minūtes vai ilgāks.

Ja ierašanās vai atiešana ir kavēta ilgāk par 60 minūtēm, pasažieriem ir tiesības uz:

 • informāciju par stāvokli, kā arī par paredzēto atiešanas un ierašanās laiku;
 • maltītēm un atspirdzinājumiem apjomā, kas pamatoti atbilst gaidīšanas laikam;
 • izmitināšanu, ja ir jāpārnakšņo viena vai vairākas naktis;
 • ja vilciena turpmāka kustība nav iespējama — pārvadāšanu līdz dzelzceļa stacijai, alternatīvam pakalpojuma sākumpunktam vai galamērķim.

Invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Tiesību akti par ES dzelzceļa pasažieru tiesībām invalīdiem un personām ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošina tādas iespējas ceļošanai pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas ar pārējo cilvēku iespējām. Tādējādi regulā šādām personām ir noteiktas šādas tiesības:

 • tiesības uz nediskriminējošu piekļuvi transportam bez papildu maksas;
 • pēc pieprasījuma saņemt informāciju par dzelzceļa pakalpojumu pieejamību un stacijām;
 • saņemt bezmaksas palīdzību, lai iekāptu vilcienos un izkāptu no tiem, kā arī stacijās, kur ir pietiekams personāls (pasažieriem tiek prasīts paziņot par nepieciešamo palīdzību 48 stundas pirms vilciena atiešanas);
 • tiesības saņemt kompensāciju, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir atbildīgs par šādu personu pārvietošanās palīglīdzekļu nozaudēšanu vai bojājumiem.

Drošība, sūdzības un pakalpojumu kvalitāte

 • Pasažieru personisko drošību vilcienos un dzelzceļa stacijās nodrošina sadarbībā ar valsts iestādēm.
 • Ir jābūt izveidotam efektīvam sūdzību izskatīšanas mehānismam. Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam.
 • Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu minimālie pakalpojumu kvalitātes standarti:
  • informācija pasažieriem un biļetes;
  • pakalpojumu precizitāte un vispārējie principi pakalpojumu traucējumu gadījumā;
  • pakalpojumu atcelšana;
  • ritošā sastāva un staciju tīrība;
  • klientu apmierinātības izpēte;
  • sūdzību izskatīšana, atmaksājumi un kompensācijas par neatbilstību kvalitātes standartiem;
  • palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Tiesību akta izpilde ES valstīs

ES valstis norīko struktūru vai struktūras, kas atbild par šīs regulas izpildi. Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkurai no šīm struktūrām, ja tie uzskata, ka nav ievērotas viņu tiesības.

ES valstīm ir jānosaka efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14.–41. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1371/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (OV L 343, 14.12.2012., 32.–77. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Paziņojums — Skaidrojošas pamatnostādnes par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV C 220, 4.7.2015., 1.–10. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Atbrīvojumi, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (COM(2015) 117 final, 11.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.03.2020

Top