EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās

Tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās

Tā nosaka kārtību, saskaņā ar kuru ES pilsoņi var balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās* jebkurā ES valstī, kur tie dzīvo.

AKTS

Padomes Direktīva 94/80/EK (1994. gada 19. decembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nosaka kārtību, saskaņā ar kuru ES pilsoņi var balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās* jebkurā ES valstī, kur tie dzīvo.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES pilsoņiem, kuri nav savas dzīvesvietas ES valsts pilsoņi, ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās šajā valstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro šīs valsts pilsoņiem.

Lai piedalītos vēlēšanās, ES pilsoņiem ir jāpiesakās iekļaušanai vēlētāju sarakstā savas dzīvesvietas valstī, uzrādot tādus pašus apliecinājuma dokumentus kā šīs valsts pilsoņiem. Valstīs, kur piedalīšanās vēlēšanās ir obligāta, vēlētājiem ir pienākums vēlēt.

Ja, lai vēlētu vai kandidētu, dzīvesvietas ES valsts pilsoņiem noteiktu minimālo laikposmu ir jābūt šīs valsts iedzīvotājiem, tad uzskatāms, ka ES pilsoņi no citām ES valstīm ir izpildījuši šo nosacījumu, ja tie līdzvērtīgu laikposmu ir dzīvojuši citā ES valstī.

ES valstis var liegt ES pilsoņiem izmantot tiesības kandidēt vēlēšanās, ja:

viņiem šīs tiesības ir atņemtas ar atsevišķu civiltiesisku vai krimināltiesisku lēmumu saskaņā ar izcelsmes ES valsts tiesību aktiem;

viņi nevar uzrādīt savas pilsonības apliecinājumu un dzīvesvietas deklarāciju vai noteiktus citus personu apliecinošus dokumentus, ja tādi tiek pieprasīti.

ES valstis atsevišķos gadījumos var nolemt, ka vēlēta amata ieņemšana dzīvesvietas valstī nav savienojama ar citiem amatiem citās ES valstīs.

ES valstis var nolemt atsevišķus vadošos vēlētos amatus rezervēt saviem pilsoņiem, kā arī nolemt, ka ievēlētie citu ES valstu pilsoņi nedrīkst piedalīties to delegātu izraudzīšanā, kas var balsot parlamentārajā asamblejā vai šīs asamblejas locekļu vēlēšanās.

Direktīvā ir paredzēti arī izņēmumi attiecībā uz:

visām ES valstīm, kurās balsstiesīgo ES pilsoņu skaits, kas tajā dzīvo, bet nav tās pilsoņi, pārsniedz 20 % no kopējā balsstiesīgo pilsoņu skaita;

ES pilsoņiem, kuriem jau ir tiesības balsot savas dzīvesvietas ES valsts parlamenta vēlēšanās.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 1995. gada 20. janvāra.

GALVENAIS TERMINS

* Pašvaldību vēlēšanas: direktīvas pielikumā uzskaitīto pašvaldības pamatvienību vēlēšanas, kurās var piedalīties visi prasībām atbilstošie pieaugušie iedzīvotāji.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 94/80/EK

20.1.1995.

31.12.1995.

OV L 368, 31.12.1994., 38.-47. lpp.

Direktīvas 94/80/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top