Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Advokāta profesijas pastāvīga praktizēšana ārvalstīs — ES noteikumi

Advokāta profesijas pastāvīga praktizēšana ārvalstīs — ES noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/5/EK — advokāta profesijas pastāvīga praktizēšana ES valstī, kas nav tā ES valsts, kurā iegūta kvalifikācija.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīva ļauj advokātiem, kuri ir kvalificēti vienā Eiropas Savienības (ES) valstī, pastāvīgi praktizēt citā ES valstī ar savā mītnes valstī lietotajiem profesionālajiem nosaukumiem. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem, kuriem ir atļauts praktizēt ar profesionālo nosaukumu “advokāts” , bet šī sistēma ir attiecināma arī uz visiem Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices pilsoņiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesības praktizēt

  • Advokātiem ir tiesības pastāvīgi praktizēt savu profesiju citā ES valstī ar savā mītnes valstī lietotajiem profesionālajiem nosaukumiem.
  • Tiem, kuri vēlas to darīt, ir pienākums reģistrēties uzņēmējas ES valsts kompetentajās iestādēs.

Darbības jomas

  • Advokāti, kuri praktizē ar savā mītnes valstī lietotajiem profesionālajiem nosaukumiem, var veikt tās pašas profesionālās darbības kā uzņēmējas ES valsts advokāti, tomēr ir daži izņēmumi.
  • Viņi var sniegt juridiskas konsultācijas attiecībā uz viņu mītnes valsts un uzņēmējas valsts tiesību aktiem, ES tiesību aktiem un starptautiskajām tiesībām. Lai veiktu darbības klienta pārstāvībai vai aizstāvībai tiesas prāvā, advokātiem, kuri ir kvalificēti citā ES valstī, var būt pienākums strādāt sadarbībā ar vietējo advokātu.

Vienlīdzīgs stāvoklis

  • Advokāti no citām ES valstīm saskaņā ar īpašiem nosacījumiem var arī iegūt uzņēmējā ES valstī lietoto profesionālo nosaukumu. Viņiem ir jābūt efektīvi un regulāri veikušiem darbību uzņēmējā valstī vismaz trīs gadus, un viņiem ir jābūt pietiekamai praksei uzņēmējas valsts tiesību jomā šajā laika posmā.
  • Ja advokātam, kurš ir kvalificēts ārpus uzņēmējas valsts, nav pietiekamas prakses uzņēmējas valsts tiesību jomā, viņš tik un tā var iegūt uzņēmējā ES valstī lietoto profesionālo nosaukumu, ja pierāda kompetentajām iestādēm, ka ir ieguvis nepieciešamās zināšanas citā veidā (piemēram, apmeklējot attiecīgas lekcijas vai seminārus).

Kopīga prakse

Ja uzņēmējā ES valstī ir atļauta kopīga prakse, viens vai vairāki advokāti, kas pieder pie viena grupējuma savā mītnes valstī, var veikt savu profesionālo darbību uzņēmējā valstī kā sava grupējuma locekļi.

Profesionālās ētikas normas

Advokātiem, kuri pastāvīgi praktizē savu profesiju citā ES valstī, ir jāievēro uzņēmējas valsts profesionālās ētikas normas neatkarīgi no tām profesionālās ētikas normām, kas viņam jāievēro savā mītnes valstī.

Disciplinārās procedūras

Advokātiem, kuri praktizē ar savā mītnes valstī lietoto profesionālo nosaukumu, piemēro uzņēmējas ES valsts disciplinārās procedūras.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1998. gada 14. martā. ES valstīm tā bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2000. gada 14. martam.

KONTEKSTS

Juridiskajai profesijai ir piemērojami arī citi ES tiesību akti. Tie ir saistīti ar:

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36.–43. lpp.)

Direktīvas 98/5/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17.–18. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2015

Top