Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vispārējie noteikumi: produktu drošība

Go to the summaries’ table of contents

Vispārējie noteikumi: produktu drošība

ES mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju drošības līmeni, patērētājiem iegādājoties Eiropā pārdošanā esošās preces.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību

KOPSAVILKUMS

ES mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju drošības līmeni, patērētājiem iegādājoties Eiropā pārdošanā esošās preces.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu nosaka, ka uzņēmumiem ir jānodrošina, lai pārdošanā esošās preces ir drošas, un jāveic korektīvi pasākumi, ja tas tā nav.

Ar to ievieš ES ātrās ziņošanas sistēmu informēšanai par bīstamiem nepārtikas produktiem*. Tā valstu iestādēm ļauj apmainīties ar informāciju par visiem pasākumiem, kas veikti nolūkā izņemt šādus produktus no tirdzniecības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES tirgū laistajiem produktiem ir jābūt drošiem.
 • Uz tiem jābūt norādītai izsekojamības informācijai, piemēram, ražotāja identitātei un produkta atsauces numuram. Drošas lietošanas nolūkos produktiem jāpievieno brīdinājumi un informācija par visiem to radītajiem riskiem.
 • Produktu uzskata par drošu, ja tas atbilst noteiktām valsts līmeņa prasībām vai ES standartiem. Ja šādas prasības vai standarti nepastāv, produktu drošību novērtē, ņemot vērā:
  • Komisijas pamatnostādnes;
  • paraugprakses piemērus attiecīgajā nozarē;
  • jaunākos sasniegumus un tehnoloģijas;
  • drošības pakāpi, kādu patērētāji varētu pamatoti vēlēties.
 • Valstu izpildiestādes ir tiesīgas kontrolēt produktu drošību un veikt attiecīgas darbības, kas vērstas pret nedrošu preču laišanu tirgū.
 • Komisijas pārvaldītā ātrās informācijas apmaiņas sistēma ļauj valstu iestādēm ātri brīdināt citu valstu iestādes par visiem produktiem, kas nopietni apdraud veselību un drošību. Atsevišķi noteikumi ir spēkā attiecībā uz pārtiku, farmācijas izstrādājumiem un medicīniskām ierīcēm.
 • Izmantojot ātrās ziņošanas sistēmu, valstu iestādēm ir jāsniedz informācija, kas ļauj produktu identificēt, informācija par tā pieejamību citviet Eiropā, ziņas par tā radīto apdraudējumu un visiem pasākumiem, kas veikti nolūkā aizsargāt sabiedrību.
 • Ja kāds konkrēts produkts rada nopietnu apdraudējumu, Komisija var nekavējoties veikt ES mēroga pasākumus, kas var ilgt līdz pat vienam gadam (šo termiņu var pagarināt).
 • Šis tiesību akts neattiecas uz antikvāriem priekšmetiem un precēm, kuras jālabo vai jāatjauno.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir spēkā kopš 2002. gada 15. janvāra.

GALVENIE TERMINI

* Produkts: jebkurš produkts, kas paredzēts pārdošanai patērētājiem vai ko varētu lietot patērētāji un kas var būt jauns, lietots vai atjaunots.

Plašāka informācija ir pieejama Produktu vispārējās drošības direktīvā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/95/EK

15.1.2002.

15.1.2004.

OV L 11, 15.1.2002., 4.-17. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 765/2008

1.1.2010.

-

OV L 218, 13.8.2008., 30.-47. lpp.

Regula (EK) Nr. 596/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009., 14.-92. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

2010/15/ES: Komisijas Lēmums (2009. gada 16. decembris), ar ko nosaka pamatnostādnes Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas “RAPEX”, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK (Direktīva par produktu vispārēju drošību) 12. pantu, vadībai un paziņošanas procedūrai, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 11. pantu (OV L 22, 26.1.2010., 1.-64. lpp.)

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību īstenošanu (OV C 38, 17.2.2009., 11.-14. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību īstenošanu (COM(2008) 905 galīgā redakcija, 2009. gada 14. janvāris)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par patēriņa preču drošumu un par Padomes Direktīvas 87/357/EEK un Direktīvas 2001/95/EK atcelšanu (COM(2013) 78 final, 13.2.2013.)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz ražojumu tirgus uzraudzību un ar ko groza Padomes Direktīvu 89/686/EEK un Direktīvu 93/15/EEK, un direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 2000/9/EK, 2000/14/EK, 2001/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2007/23/EK, 2008/57/EK, 2009/48/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK, 2011/65/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, Regulu (EK) Nr. 764/2008 un Regulu (EK) Nr. 765/2008 (COM(2013) 75 final, 13.2.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top