EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lielas ar bīstamām vielām saistītas avārijas

Lielas ar bīstamām vielām saistītas avārijas

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir pārvaldīt lielu ar bīstamām vielām, jo īpaši ķīmiskām vielām, saistītu avāriju riskus.

Ar šo direktīvu, ko dēvē par Seveso III direktīvu, tika grozīta iepriekšējā Seveso II direktīva (Direktīva 96/82/EK), ar kuru, ņemot vērā Bhopālā, Tulūzā un Enshedē notikušajās avārijās gūto pieredzi, tika grozīta sākotnējā Seveso direktīva (Direktīva 82/501/EEK), kuru pieņēma pēc Itālijas pilsētā Seveso 1976. gadā notikušās katastrofas, kas lika saprast, ka ir jāpieņem tiesību akts par šādu avāriju novēršanu un pārvaldību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis tiesību akts tika grozīts, lai piešķirtu sabiedrībai lielākas tiesības. Ar to sabiedrībai tiek nodrošināta labāka piekļuve informācijai par riskiem, ko varētu radīt netālu esošas rūpnieciskās iekārtas, un par to, kā rīkoties avārijas gadījumā.

Šai informācijai, kurā skaidrots, kā atskanēs trauksmes brīdinājumi un kā sabiedrībai rīkoties, ir jābūt pieejamai tiešsaistē.

Kas ir mainījies?

Direktīva tagad attiecas uz aptuveni 12 000 tādu rūpniecības objektu visā ES teritorijā, kuros tiek izmantotas vai glabātas ķīmiskas vielas vai naftas ķīmijas produkti vai kuros tiek veikta metālu attīrīšana.

Katrai ES valstij ir jānodrošina, ka ir ieviesti pasākumi avāriju novēršanai tādu rūpniecības objektu teritorijā, kuros atrodas liels daudzums bīstamu produktu.

Uzņēmumiem, kuri strādā ar šīm vielām tādos daudzumos, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības, ir pienākums:

  • regulāri informēt iedzīvotājus, kurus varētu skart avārija;
  • sagatavot drošības pārskatus;
  • izveidot drošības pārvaldības sistēmu;
  • ieviest iekšējos avārijas rīcības plānus.

Ar jauno direktīvu tiek arī:

  • paredzētas stingrākas procedūras, kas jāievēro, organizējot sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz projektiem, plāniem un programmām, kuros iesaistītas iekārtas, uz kurām attiecas šis tiesību akts;
  • nodrošināts, ka jaunās iekārtas atrodas drošā attālumā no esošajām iekārtām, veicot grozījumus zemes izmantošanas plānošanas tiesību aktos;
  • sniegta iespēja iedzīvotājiem vērsties tiesā, ja viņi uzskata, ka nav tikuši pienācīgi informēti vai iesaistīti apspriešanā;
  • ieviesti stingrāki dažādu iekārtu pārbaužu standarti, lai garantētu drošības noteikumu efektīvu īstenošanu.

Kāpēc atjaunināt?

Jaunākajā tiesību aktā ir ņemtas vērā konkrētas tehniskas izmaiņas, kas Eiropas un starptautiskā līmenī veiktas ķīmisko vielu klasifikācijā.

Konteksts

Ņemot vērā ļoti augsto industrializācijas līmeni Eiropas Savienībā, Seveso direktīva ir palīdzējusi sasniegt stāvokli, kurā smagi nelaimes gadījumi ir retums. Tā tiek uzskatīta par rūpniecisko nelaimes gadījumu politikas etalonu un ir bijusi likumdošanas paraugs daudzās pasaules valstīs.

Plašāka informācija:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 13. augusta. ES valstīm jaunie noteikumi ir jāpiemēro no 2015. gada 1. jūnija.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (OV L 197, 24.7.2012., 1.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Ziņojums par to, kā dalībvalstīs 2012.–2014. gadā piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (COM(2017) 665 final, 2017. gada 16. novembris)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.06.2018

Top