EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Efektīvi un droši karstā ūdens apkures katli

Efektīvi un droši karstā ūdens apkures katli

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem

KOPSAVILKUMS

Karstā ūdens apkures katliem ir jāatbilst ES ekodizaina prasībām.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu nosaka energoefektivitātes* prasības jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva attiecas uz apkures katliem, kuru nominālā jauda nav mazāka kā 4 kW un nav lielāka kā 400 kW, jo īpaši:

standarta apkures katliem;

zemas temperatūras apkures katliem;

gāzi kondensējošiem apkures katliem.

Šī direktīva neattiecas uz:

karstā ūdens apkures katliem, kuros var izmantot dažādus kurināmos, tostarp cieto kurināmo;

aprīkojumu momentānai karstā ūdens sagatavošanai;

apkures katliem, kuros ir paredzēts izmantot kurināmos, kas nav parasti tirgotie šķidrie un gāzveida kurināmie;

plītīm un ierīcēm, kas nodrošina karstu ūdeni centrālapkurei un kas karsto ūdeni higiēnas vajadzībām nodrošina tikai kā sekundāru funkciju;

ierīcēm, kuru nominālā jauda ir mazāka nekā 6 kW un kuras izmanto gravitācijas izraisīto cirkulāciju, un kuras ir paredzētas vienīgi karstā ūdens sagatavošanai higiēnas vajadzībām;

apkures katliem, kas izgatavoti vienā eksemplārā, t. i., ražoti tikai vienreiz un tādējādi nav daļa no apkures katlu sērijas;

koģenerācijas stacijām* (Direktīva 2004/8/EK).

Standartizācija un CE zīme

Visiem apkures katliem, kas ir ražoti atbilstīgi saskaņotajiem Eiropas standartiem, jāatbilst šajā direktīvā izklāstītajām pamatprasībām. Pirms CE atbilstības zīmes piestiprināšanas tiek sagatavots novērtējums, kuru veic:

ES valstu ieceltas iestādes saskaņā ar minimālajiem novērtēšanas kritērijiem, par to informējot Komisiju un citām ES valstis;

vai paši ražotāji.

Ekodizains

Šī direktīva ir viens no pasākumiem, ar kuriem īsteno Pamatdirektīvu 2009/125/EK par ekodizainu, kurā izklāstītas efektivitātes prasības atsevišķām produktu grupām. Ar to tiek atcelta iespēja ES valstīm izmantot īpašu marķēšanas sistēmu attiecībā uz apkures katliem, kas ir efektīvāki par standarta apkures katliem. Rūpniecības nozaru pārstāvji var arī slēgt brīvprātīgas vienošanās par savu ražojumu enerģijas patēriņa samazināšanu. Komisija oficiāli apstiprina šādas vienošanās un pārbauda to īstenošanu.

ES Energoefektivitātes direktīvā ES valstīm ir noteikti obligāti mērķi, lai līdz 2020. gada sasniegtu 20 % energoefektivitātes mērķi. Kā daļa no šīs politikas 2013. gadā tika publicēti vairāki noteikumu kopumi par apkures katlu energoefektivitāti. Tajos ir noteikti minimālie standarti un energomarķējuma sistēma.

Regulā (ES) Nr. 813/2013, ar ko groza Direktīvu 92/42/EEK, ir noteiktas ekodizaina prasības telpu sildītājiem* un kombinētajiem sildītājiem*, kas netiek kurināti ar biomasu un kuru nominālā jauda ir mazāka par 400 kW.

GALVENIE TERMINI

* Energoefektivitāte: mazāks enerģijas patēriņš, lai nodrošinātu tādu pašu pakalpojuma līmeni, t. i., mazāk siltumenerģijas, lai uzturētu tādu pašu temperatūru.

*Koģenerācija: elektroenerģijas un siltuma vienlaicīga ražošana, izmantojot abus šos enerģijas veidus.

* Telpu sildītājs: ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem un kas nodrošina siltumu centrālajai ūdens apkures sistēmai, lai noslēgtās telpās uzturētu vienmērīgu temperatūru.

* Kombinētais sildītājs: telpu sildītājs, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta sildītājiem.

AKTS

Padomes Direktīva 92/42/EEK (1992. gada 21. maijs) par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 92/42/EEK

3.6.1992.

31.12.1992.

OV L 167, 22.6.1992., 17.–28. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 93/68/EEK

2.8.1993.

1.7.1994.

OV L 220, 30.8.1993., 1.–22. lpp.

Direktīva 2008/28/EK

21.3.2008.

OV L 81, 20.3.2008., 48.–50. lpp.

Regula (ES) Nr. 813/2013

26.9.2013.

OV L 239, 6.9.2013., 136.–161. lpp.

Direktīvas 92/42/EEK turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 153, 18.6.2010., 13.–35. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.10.2015

Top