Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām (līdz 2017. gadam)

Go to the summaries’ table of contents

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām (līdz 2017. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) 861/2007 — par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to ievieš Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (ESCP).
 • ESCP mērķis ir vienkāršot un paātrināt tiesvedību maza apmēra pārrobežu prasībās civillietās un komerclietās, vienlaikus samazinot izmaksas.
 • Principā tā ir rakstiska procedūra, kas neprasa fizisku klātbūtni tiesā. Taču tiesa var nolemt lietu izskatīt arī mutiski.
 • Prasības apjoms (brīdī, kad tā tiek iesniegta tiesā) nedrīkst pārsniegt EUR 2000.
 • Šī procedūra nodrošina, ka spriedumi tiek atzīti un īstenoti citās ES valstīs bez nepieciešamības deklarēt spriedumu izpildāmību.
 • ESCP ir alternatīva procedūra, kas pastāv līdztekus ES valstu tiesību aktiem. Tā ir izvēles procedūra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • ESCP tiek piemērota gadījumos, ja vismaz vienai iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES valstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kas uzsākusi tiesvedību.
 • To var izmantot civillietās un komerclietās prasītu summu atgūšanai. Tas neattiecas uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām, kā arī uz valstu atbildību, īstenojot valsts varu (acta jure imperii), vai, piemēram, uz:
  • fizisku personu (t. i., cilvēku) statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;
  • ģimenes tiesību jautājumiem;
  • bankrotiem;
  • sociālo nodrošinājumu;
  • šķīrējtiesām;
  • darba tiesībām;
  • nekustamā īpašuma īri, izņemot naudas prasījumus;
  • privātās dzīves neaizskaramību un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem (arī goda un cieņas aizskaršanu).

Procedūra

ESCP nav nepieciešams advokāts, tā darbojas šādi:

Prasības iesniegšana

 • Prasība tiek iesniegta tieši kompetentajā tiesā veidlapas veidā (A veidlapa, kas ietverta Regulas pielikumos), sniedzot informāciju par prasību, prasības summu utt. Ja prasības pieteikums neietilpst ESCP darbības jomā, tiesa informē prasītāju; ja prasītājs neatsauc prasību, tiesa to izskata saskaņā ar attiecīgajiem procesuālajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā attiecīgajā ES valstī.

Prasības veidlapas labošana un/vai papildināšana

 • Ja prasītāja sniegtā informācija nav pietiekama, tiek izsūtīta otra veidlapa (B veidlapa) papildu informācijas sniegšanai tiesas noteiktā termiņā. Ja prasītājs neievēro tiesas noteikto termiņu vai ja prasība ir nepamatota vai nepieņemama, pieteikums tiek noraidīts.

Atbildētāja informēšana

 • Pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas tiesa aizpilda standarta atbildes veidlapu (C veidlapa), kas līdz ar prasības pieteikuma veidlapas un apliecinājuma dokumentu eksemplāriem jānosūta atbildētājam 14 dienu laikā. Dokumenti tiek piegādāti pa pastu, saņemšanu apliecinot pavadzīmē, kurā ir norādīts saņemšanas datums; ja tas nav iespējams, var izmantot citus piegādes veidus.

Atbildētāja atbilde

 • Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta atbildes veidlapa, aizpilda atbildes veidlapu un nosūta atpakaļ tiesai. Tiesa 14 dienu laikā pēc atbildes saņemšanas nosūta prasītājam atbildes eksemplāru kopā ar visiem attiecīgajiem apliecinājuma dokumentiem.
 • Visas pretprasības, ko atbildētājs iesniedz, izmantojot A veidlapu, izsniedz prasītājam, kurš 30 dienu laikā atbild uz visām pretprasībām. Ja pretprasība ir lielāka par EUR 2000, prasību un pretprasību izskata saskaņā ar attiecīgajiem procesuālajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā ES valstī, kurā norisinās procedūra.

Lēmums un termiņi

 • Tiesa pasludina spriedumu 30 dienu laikā pēc atbildes saņemšanas no atbildētāja (vai prasītāja, ja ir iesniegta pretprasība). Tā var prasīt pusēm 30 dienu laikā sniegt papildu informāciju un/vai iegūt pierādījumus vai uzaicināt puses uz lietas izskatīšanu (skatīt turpmāk tekstā), kas notiek 30 dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas. Arī šajos gadījumos tiesa pasludina spriedumu 30 dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas vai lietas izskatīšanas.
 • Ja noteiktajā termiņā tiesa nav saņēmusi attiecīgās puses atbildi, tā pasludina spriedumu. Lai atvieglotu sprieduma pārrobežu izpildi, tiesa pēc kādas puses lūguma izdod apliecinājumu par spriedumu (nenosakot papildu samaksu), izmantojot D veidlapu.

Lietas izskatīšana

 • Lieta tiek izskatīta, ja tiesa uzskata, ka tas ir nepieciešams, vai ja to lūdz kāda puse. Tiesa var noraidīt lūgumu, ja uzskata, ka lietas izskatīšana noteikti nav vajadzīga taisnīgai lietas izskatīšanai. Tiesa var lietu izskatīt, izmantojot videokonferenci vai citu saziņas tehnoloģiju.

Pierādījumu iegūšana

 • Tiesa nosaka sprieduma pieņemšanai nepieciešamo pierādījumu apjomu, kā arī to iegūšanas līdzekļus, izmantojot vienkāršāko un lētāko pierādījumu iegūšanas paņēmienu.

Sprieduma izpilde

 • Izpildes ES valstī spriedumu nedrīkst pārskatīt pēc būtības.
 • Izpildes procedūras reglamentē izpildes ES valsts tiesību akti; puse, kas vēlas panākt sprieduma izpildi, uzrāda sprieduma apliecinājuma (D veidlapa) eksemplāru, kas tulkots izpildes ES valsts oficiālajā valodā. Nedrīkst pieprasīt nekādu nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu ar pamatojumu, ka prasītājs ir ārvalsts valstspiederīgais vai ka tā domicils vai dzīvesvieta neatrodas izpildes ES valstī. Prasītājam nav nepieciešams pilnvarots pārstāvis vai pasta adrese izpildes valstī, bet tikai īstenošanas procedūrā kompetents pārstāvis.

Izpildes atteikums

 • Pēc atbildētāja pieteikuma iesniegšanas izpildes ES valsts tiesa atsaka izpildi ar nosacījumu, ja:
  • agrākais spriedums ir pieņemts par to pašu jautājumu un starp tām pašām pusēm:
   • agrākais spriedums ir pieņemts izpildes ES valstī vai atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami, lai to atzītu izpildes ES valstī; un
   • nesamierināmība nav bijusi un nav varējusi būt par iemeslu iebildumam ES valstī, kurā pieņemts spriedums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.
 • Ja kāda puse ir apstrīdējusi ESCP spriedumu, izpildes ES valsts var attiecināt izpildes procedūru tikai uz aizsardzības pasākumiem, saistīt izpildi ar nosacījumu sniegt nodrošinājumu vai ārkārtas apstākļos pārtraukt izpildes procedūras.

Apelācijas sūdzības

 • Apelācijas sūdzību par spriedumu var iesniegt, ja tas atbilst ES valsts, kurā pieņemts spriedums, procesuālajiem tiesību aktiem.

Pārskatīšana

 • Atbildētājs ir tiesīgs lūgt pārskatīt spriedumu tiesā, kurā tas pieņemts, ja:
  • prasības pieteikuma veidlapa vai uzaicinājums uz lietas izskatīšanu izsniegts, izmantojot paņēmienu, kas neparedz personīgu saņemšanas apliecinājumu, un pavēste no atbildētāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav piegādāta pietiekami laicīgi, neļaujot viņam sagatavoties aizstāvībai; vai
  • atbildētājs nav varējis apstrīdēt prasību nepārvaramas varas vai no viņa neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ.
 • Šajos gadījumos atbildētājam ir jārīkojas nekavējoties. Ja tiesa pieņem lēmumu, ka pārskatīšana ir pamatota, sākotnējais spriedums nav spēkā.
 • Tiesa neprasa pusēm sniegt prasības juridisko vērtējumu. Nepieciešamības gadījumā tiesa informē puses par procesuāliem jautājumiem un, kad vien iespējams, cenšas panākt pušu izlīgumu.

Valodas un tulkojumi

 • Prasības pieteikuma veidlapu, atbildi, visas pretprasības un visus apliecinājuma dokumentu aprakstus iesniedz tajā valodā, ko izmanto tiesa.

Izmaksas

 • Zaudējusī puse sedz tiesvedības izmaksas. Tomēr tiesa pusei, kuras labā pieņemts spriedums, neatlīdzina izmaksas, kas radušās bez vajadzības vai ir nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību.

Grozījumi

Ar Regulu (ES) 2015/2421 groza Regulu (EK) Nr. 861/2007. Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 14. janvāra.

Regula neattiecas uz Dāniju.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra, izņemot noteikumus, kas ES valstīm uzliek pienākumu informēt Komisiju par jurisdikcijas aspektiem, saziņas līdzekļiem un apelācijas sūdzībām (25. pants), kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (OV L 199, 31.7.2007., 1.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 861/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2421 (2015. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 341, 24.12.2015., 1.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2018

Top