EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām — noteikumi, kas reglamentē pārrobežu juridiskos strīdus

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām — noteikumi, kas reglamentē pārrobežu juridiskos strīdus

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu ir izveidota vienkāršota un paātrināta rakstiska procedūra tādu lietu izskatīšanai, kas saistītas ar maza apmēra pārrobežu* prasībām. Tādējādi tiek samazinātas izmaksas un tiek nodrošināts, ka vienā ES dalībvalstī pasludinātie spriedumi tiek automātiski izpildīti citā ES dalībvalstī.
 • Regulu (EK) Nr. 861/2007 vēl vairāk uzlaboja un modernizēja ar Regulu (ES) 2015/2421, ar ko atjaunināja arī Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras noteikumus (pirmo reizi ieviesta saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1896/2006).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula:

 • attiecas uz pārrobežu civillietām un komerclietām, kurās prasības summa nav lielāka par EUR 5000;
 • netiek piemērota lietām par:
  • fizisku personu statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;
  • īpašumtiesībām, ko rada laulības/partneru un ģimenes tiesiskās attiecības;
  • ģimenes uzturēšanas pienākumu;
  • testamentiem un mantošanu;
  • bankrotiem;
  • sociālo nodrošinājumu;
  • šķīrējtiesām;
  • darba tiesībām;
  • nekustama īpašuma īri;
  • privātās dzīves un personības neaizskaramības tiesību pārkāpumiem, tostarp goda aizskaršanu.

Procedūras principi:

 • sūdzības iesniedzēji uzsāk rakstisku procedūru, nosūtot aizpildītu standarta prasības A veidlapu (I pielikums) un visu attiecīgo dokumentāciju tai tiesai, kura izskata lietu;
 • tiesas var:
  • lūgt iesniegt papildinformāciju un paskaidrojumus, vai arī lūgt labot sākotnējo iesniegumu, izmantojot standarta B veidlapu (II pielikums);
  • noraidīt pieteikumus, kas ir nepieņemami, vai ja prasītājs noteiktajā termiņā neiesniedz papildinformāciju;
  • piekrīt rīkot mutisku lietas izskatīšanu, ja tās uzskata par neiespējamu pieņemt spriedumu, balstoties tikai uz rakstiskajiem pierādījumiem;
 • tiesas turpina lietu, nosūtot atbildētājam prasību un standarta atbildes C veidlapu (III pielikums). Tiesa nosūta šos dokumentus 14 dienu laikā pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas;
 • atbildētāji:
  • 30 dienu nosūta tiesai atbildi. Šī atbilde 14 dienu laikā tiek nosūtīta prasītājam;
  • var atbildēt, ka prasības, kas nav naudas prasība, summa ir lielāka par EUR 5000. Tiesa lemj, vai tā ir taisnība. Ja nē, lieta tiek turpināta. Ja tā, tad lieta tiek nodota valsts attiecīgajai tiesību sistēmai;
 • kad no atbildētāja vai prasītāja ir saņemta atbilde tiesa pasludina spriedumu 30 dienu laikā, vai:
  • prasa pusēm papildu informāciju par prasību;
  • iegūst pierādījumus visvienkāršākajā un vismazāk apgrūtinošākajā veidā;
  • rīko mutisku lietas izskatīšanu, izmantojot saziņas tehnoloģiju, piemēram, videokonferences vai telekonferences tehnoloģiju, ja tehniskie līdzekļi ir pieejami, lai gan var pieprasīt personu fizisku klātbūtni;
 • dokumentus un spriedumus piegādā pa pastu vai elektroniski, un to saņemšana ir jāapliecina;
 • oficiālās veidlapas jāiesniedz tajā valodā, ko izmanto tiesa, un citiem dokumentiem varētu būt jāiesniedz tulkojums;
 • ir spēkā tās ES dalībvalsts procesuālās tiesības, kurā notiek procedūra.

tiesvedības izmaksas:

 • nedrīkst būt nesamērīgas un augstākas par attiecīgās valsts vienkāršotās tiesvedības procedūras izmaksām;
 • tām ir jāļauj pusēm, jo īpaši personām citā ES dalībvalstī, izmantot attālas maksāšanas metodes, piemēram, veicot bankas pārskaitījumu, izmantojot kredītkarti vai debetkarti vai veicot tiešo maksājumu no bankas konta.

Izmaksas sedz zaudējusī puse, un tās netiek atlīdzinātas pusei, kuras labā pieņemts spriedums, ja tās radušās bez vajadzības vai ir nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību.

Iespējams iesniegt apelācijas sūdzību par spriedumu, ja tas ir paredzēts tiesas valsts tiesību aktos.

Sprieduma pārskatīšana:

 • ir iespējama, ja atbildētājs:
  • nav savlaicīgi saņēmis prasības pieteikuma veidlapu vai uzaicinājumu uz mutisku lietas izskatīšanu, tādējādi neļaujot viņam sagatavoties aizstāvībai;
  • nav varējis apstrīdēt prasību no viņa neatkarīgu force majeure (jeb ārkārtas) apstākļu dēļ;
  • iesniedz pārskatīšanas pieteikumu 30 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas;
 • tiek akceptēta, ja tiesa pieņem lēmumu, ka tā ir pamatota, un tādā gadījumā spriedums zaudē spēku, vai tiek noraidīta, un tādā gadījumā spriedums paliek spēkā.

Spriedums:

 • ir:
  • izpildāms jebkurā citā ES dalībvalstī;
  • ja kāda no pusēm to vēlas, tam ir bez maksas jāpievieno apliecināta standarta D veidlapa (IV pielikums) attiecīgajā ES dalībvalsts valodā;
 • pēc zaudējušās puses lūguma, ja tas neatbilst agrākam nolēmumam kādā no ES dalībvalstīm vai trešajā valstī, tiek noraidīti izpildes jurisdikcijā, ja:
  • tas ir saistīti ar tām pašām darbībām un ir iesaistītas tās pašas puses;
  • tika izsniegts izpildes ES dalībvalstī vai tika juridiski atzīts par tādu;
  • tā neatbilstība netika un nevarēja tikt izvirzīta kā iebildums citas valsts tiesvedībā;
 • ja viena no pusēm to apstrīd vai iesniedz prasību to pārskatīt, izpildes dalībvalsts tiesa, kurai ir jurisdikcija, var:
  • attiecināt izpildes procedūru tikai uz aizsardzības pasākumiem;
  • noteikt izpildes nosacījumus;
  • ārkārtas apstākļos pilnībā pārtraukt izpildes procedūras.

Spriedumu izpilde tiek regulēta izpildes dalībvalsts tiesību aktos.

ES dalībvalstīm:

 • jānodrošina, ka standarta prasības A veidlapa ir pieejama visās tiesās un tribunālos, kuri piemēro Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
 • jāsniedz bezmaksas palīdzība veidlapu un vispārīgas informācijas aizpildīšanā;
 • nav jāsniedz juridiskā palīdzība vai atbalsts konkrētās lietās;
 • jāinformē Eiropas Komisija par to, vai apelācijas sūdzība ir iespējama saskaņā ar valsts tiesību aktiem — informācija, ko Komisija dara publiski pieejamu;
 • jāizmanto Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās, lai informētu sabiedrību un profesionālās aprindas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Regula (EK) Nr. 861/2007 ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra, izņemot noteikumus, kas ES dalībvalstīm uzliek pienākumu informēt Komisiju par jurisdikcijas aspektiem, saziņas līdzekļiem un apelācijas sūdzībām (25. pants) un ir piemērojami kopš 2008. gada 1. janvārī.
 • Amending Regulation (ES) 2015/2421 ir piemērojama kopš 2017. gada 14. jūlija, izņemot 1. panta 16. punktu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 861/2007 25. pantu un kas ir piemērojams kopš 2017. gada 14. janvāra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Pārrobežu: vismaz vienai iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kurā ir tiesa, kas uzsākusi tiesvedību lietā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (OV L 199, 31.7.2007., 1.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 861/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 399, 30.12.2006., 1.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.05.2020

Top