EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Noteikumi par piekļuvi ES Vīzu informācijas sistēmai (VIS)

Noteikumi par piekļuvi ES Vīzu informācijas sistēmai (VIS)

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2008/633/TI — ES valstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Vīzu informācijas sistēma (VIS) ir rīks, ar kuru atbalsta ES vienotās vīzu politikas ieviešanu. Ar tās palīdzību Šengenas zonas valstis var apmainīties ar vīzu datiem. To veido centrālā IT sistēma un sakaru infrastruktūra, kas sasaista šo centrālo sistēmu ar valstu sistēmām.

Lēmums ļauj izmantot VIS, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

Ar to izraudzītajām tiesībaizsardzības iestādēm (tādām iestādēm, kas atbildīgas par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, piemēram, narkotiku kontrabandas vai cilvēku tirdzniecības novēršanu) Šengenas zonas valstīs un Eiropolam nodrošina piekļuvi VIS.

Valstu izraudzītajām iestādēm jāievēro VIS piekļuves procedūra, ja ir izpildīti visi piekļuves nosacījumi.

Lēmumā ir iekļauti arī noteikumi par vīzu turētāju personas datu aizsardzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

VIS savieno ārpussavienības valstu konsulātus un visus Šengenas zonas valstu ārējās robežas šķērsošanas punktus. Tajā apstrādā datus un lēmumus par vīzu pieprasījumiem uz īsu uzturēšanās vai tranzīta termiņu Šengenas zonā. VIS novērš viltotu vīzu dokumentu ļaunprātīgu izmantošanu, palīdzot robežsargiem pārbaudīt, vai vīzas uzrādītājs ir tās likumīgais turētājs.

Piekļuve VIS datiem notiek, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pēc pamatota rakstiska vai elektroniska pieprasījuma saņemšanas.

Izraudzītās iestādes var izmantot VIS konsultāciju nolūkos tikai nepieciešamības gadījumā vai, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāds meklējums būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt smagu noziegumu. Tas var notikt, piemēram, terorisma gadījumos vai attiecībā uz personām, kas tieši vai netieši saistītas ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Eiropols var piekļūt VIS savu pilnvaru ietvaros un tad, kad tas ir vajadzīgs tā uzdevumu izpildei.

Meklēšanas iespējas VIS

Meklēšanu VIS veic tikai pēc konkrētiem datiem, piemēram:

uzvārda, vārdiem, dzimuma un dzimšanas datuma, vietas un valsts;

vīzas pieprasītāja pašreizējās valstspiederības un valstspiederības dzimšanas brīdī;

ceļošanas dokumenta veida un numura;

ceļojuma mērķa un plānotā ierašanās un aizceļošanas datuma;

plānotās pirmās ieceļošanas robežas vai tranzīta maršruta;

pirkstu nospiedumiem;

vīzas veida un vīzas uzlīmes numura;

informācijas par personu, kas izsniegusi uzaicinājumu vīzas pieprasītājam, utt.

Ja meklēšana, izmantojot kādus no iepriekš minētajiem datiem, ir veiksmīga, iestādes var piekļūt arī citiem datiem, piemēram, fotogrāfijām.

Personas datu aizsardzība un datu drošība

Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo lēmumu, katra ES valsts nodrošina attiecīgu datu aizsardzības pakāpi.

Tikai steidzamos gadījumos un, lai novērstu un atklātu smagus noziedzīgus nodarījumus, personas datus var nodot ārpussavienības valstīm vai starptautiskām organizācijām. Taču šādos gadījumos ir vajadzīga tās ES valsts piekrišana, kas datus ir ievadījusi VIS.

ES valstīm ir jānodrošina arī VIS pieejamo datu drošība to pārraides laikā izraudzītajām iestādēm.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Padomes Lēmumā (ES) 2015/1956 noteikts, ka 2013. gada 1. septembris ir diena, kad Lēmumam 2008/633/TI bija jāstājas spēkā.

KONTEKSTS

VIS tika izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs). Padome 2005. gada 7. martā pieņēma secinājumus, kuros noteikts, ka ES valstu iestādēm ir jānodrošina piekļuve VIS, lai cīnītos pret terorismu un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem.

AKTS

Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129.–136. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60.–81. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 767/2008 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.11.2015

Top