EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Pamattiesību aģentūra (FRA)

ES Pamattiesību aģentūra (FRA)

Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru

KOPSAVILKUMS

Pamattiesību aģentūra sniedz ES iestādēm un valstu valdībām atbalstu saistībā ar pamattiesībām, īstenojot ES tiesību aktus.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido īpašu ES līmeņa pamattiesību iestādi - aģentūru - un nosaka tās galvenos mērķus un uzdevumus, darbības jomas un iekšējo pārvaldību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā ir noteiktas šādas aģentūras darbības jomas:

  • sniegt speciālas zināšanas ES iestādēm un ES valstīm par pamattiesībām, lai tās varētu pārliecināties, ka jebkura to veiktā rīcība vai pieņemtais tiesību akts ir saskaņā ar šīm tiesībām;
  • formulēt atzinumus ES iestāžu un valdību vajadzībām vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc to pieprasījuma (piemēram, par to, vai to darbības vai tiesību aktu priekšlikumi ir saskaņā ar pamattiesībām);
  • vākt, analizēt un izplatīt uzticamu un salīdzināmu informāciju par to, kā ES rīcība ietekmē cilvēku pamattiesības;
  • veikt zinātniskus pētījumus un apsekojumus par pamattiesībām;
  • publicēt pārskatus par noteiktām tēmām vai par to, kā ES iestādes un valstu valdības īsteno tiesību aktus pamattiesību jomā;
  • publicēt gadskārtēju pārskatu par jautājumiem, kas ietilpst tās darbības jomā, izceļot labas prakses piemērus;
  • veidot saziņas stratēģijas vai kampaņas un veicināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par pamattiesībām;
  • ierosināt šo tiesību piemērošanas mehānismu.

Taču aģentūra neizskata individuālas sūdzības.

Piecu gadu darbības plāns

Aģentūras darbība ir balstīta uz ES Padomes pieņemtajām daudzgadu nostādnēm, kurās norādītas konkrētas tematiskās jomas, pie kā tā strādās piecu gadu laikposmā un kas atbilst ES vispārējām prioritātēm.

Tajās jāiekļauj “ rasisma, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietības apkarošana”.

Sadarbība ar citām iestādēm

Aģentūrai ir jāuztur ciešas saites ar:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2007. gada 23. februāra.

KONTEKSTS

Aģentūra aizstāj tās priekšgājēju - Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centru Vīnē, pārņemot tā darbu.

Plašāku informāciju skatiet:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 168/2007

23.2.2007.

-

OV L 53, 22.2.2007., 1.-14. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums Nr. 252/2013/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam (OV L 79, 21.3.2013., 1.-3. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.07.2015

Top