Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sadarbība starp ES valstīm noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanā

Sadarbība starp ES valstīm noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanā

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp ES valstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka prasības attiecībā uz valsts līdzekļu atguves dienestu izveidošanu ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Valsts līdzekļu atguves dienestu uzdevums ir atvieglināt tādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identificēšanu, kuri varētu kļūt par rīkojuma objektu iesaldēšanai, aresta uzlikšanai vai konfiskācijai kriminālprocesa vai civilprocesa laikā.

ES valstis savā teritorijā izveido vai norīko vismaz vienu (taču ne vairāk kā divus) valsts līdzekļu atguves dienestu. Valsts līdzekļu atguves dienestiem ir pienākums apmainīties ar informāciju neatkarīgi no to statusa (tiesībaizsardzības, tiesu vai administratīva iestāde).

Valsts līdzekļu atguves dienests vai cita ES valsts iestāde ar līdzīgiem pienākumiem krimināllietas vai civillietas izmeklēšanas laikā var pieprasīt informāciju no citas ES valsts līdzekļu atguves dienesta. Pieprasījumā jāiever šāda informācija:

  • pieprasījuma mērķis un iemesli;
  • tiesvedības būtība;
  • ziņas par īpašumu, pret ko paredzēts vērsties vai ko meklē, un/vai tas, kādas fiziskas vai juridiskas personas (cilvēki vai uzņēmumi), iespējams, ir iesaistītas.

Valsts līdzekļu atguves dienests bez attiecīga lūguma drīkst dalīties informācijā, ko atzīst par vajadzīgu, lai citas ES valsts līdzekļu atguves dienests varētu pildīt savus pienākumus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2007. gada 18. decembra.

KONTEKSTS

Pēc Pamatlēmuma pieņemšanas Eiropas Komisija izveidoja neformālu platformu nolūkā vēl vairāk uzlabot ES sadarbību un koordinēt informācijas un paraugprakses piemēru apmaiņu.

  • Komisijas 2011. gada ziņojumā ir secināts, ka, lai gan valsts līdzekļu atguves dienesti ir efektīvs instruments, ar kura palīdzību vērsties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu izmantošanu, dienesti tomēr saskaras ar kopīgām problēmām, jo īpaši saistībā ar iespējām piekļūt attiecīgajai finanšu informācijai.
  • 2014. gadā tika pieņemta Direktīva 2014/42/ES, kurā ir noteikts ES noteikumu minimums, kas attiecas gan uz īpašuma iesaldēšanu, ņemot vērā tā iespējamu vēlāku konfiskāciju, gan uz īpašuma konfiskāciju krimināllietās. ES valstu tiesību aktos direktīva bija jāiekļauj līdz 2015. gada 4. oktobrim.
  • Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Līdzekļu konfiskācija un atgūšana”.

AKTS

Padomes Lēmums 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā (OV L 332, 18.12.2007., 103.–105. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014., 39.–50. lpp.). Direktīvas 2014/42/ES labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Pamatlēmums 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003., 45.–55. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (OV L 328, 24.11.2006., 59.–78. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.04.2016

Top