Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vienota vīzu forma ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem

Vienota vīzu forma ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu ES vīzu formu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

1995. gadā Eiropas Savienība (ES) izveidoja vienotu ES vīzu formu, kas bija uzlīme, ko piestiprināja to ārpussavienības valstu valstspiederīgo ceļojuma dokumentam, kuriem bija nepieciešama vīza.

Ar šo regulu izveido noteikumus vienotai vīzu formai ne vien Šengenas valstīm*, bet arī Īrijai un Apvienotajai Karalistei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vienotā forma ir piemērojama:

  • lai uzturētos vienā vai vairākās Šengenas zonas valstīs, paredzētajam uzturēšanās ilgumam kopā nepārsniedzot trīs mēnešus;
  • tranzītam caur Šengenas valstu lidostu starptautiskā tranzīta zonām (“lidostas tranzītvīza”).

Šengenas valstu gadījumā, piemēram, vienas Šengenas valsts izdota īstermiņa vīza dod tās turētājam tiesības ceļot visu 26 valstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Vīzas apmeklējumiem, kas ilgāki par minēto laika posmu, joprojām reglamentē valstu noteikumi (t. i., lai vīzas turētājs varētu stāties darbā vai uzsākt uzņēmējdarbību, tirdzniecību vai profesionālo darbību).

Vīzas uzlīmē ietvertā informācija

Vienotajā vīzas uzlīmē norāda dienu skaitu, cik ilgi persona, kura nav ES valsts valstspiederīgais, drīkst uzturēties Šengenas zonā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē. Šengenas vīzas gadījumā dienas skaita, sākot no datuma (ieskaitot), kad persona ieceļo Šengenas zonā (spiedogs par ieceļošanu), līdz datumam (ieskaitot), kad persona izbrauc no Šengenas zonas (spiedogs par izbraukšanu).

Precīzo vīzas derīguma termiņu norāda vīzas uzlīmē ailē “Uzturēšanās ilgums”.

Ar Regulu (ES) 2017/1370 nosaka jaunu vīzu uzlīmes veidolu ar papildu drošības elementiem, lai nepieļautu viltošanu. Jaunie pasākumi, kas stājās spēkā 2017. gada 17. augustā, nav piemērojami Īrijā un Apvienotajā Karalistē. Tomēr šīs valstis var lūgt Eiropas Komisiju noslēgt vienošanās par tehniskās informācijas apmaiņu, pilnveidojot to valsts vīzas.

Tehniskās specifikācijas

Vienotajai vīzas formai ir jāatbilst šādām prasībām:

  • tehniskajām specifikācijām par visiem pazīstamām drošības zīmēm, kas skaidri saskatāmas ar neapbruņotu aci, ieskaitot:
    • iestrādātu fotoattēlu, kas izveidots pēc augstiem drošības standartiem,
    • logotipu ar burtu vai burtu kombināciju, kas norāda izsniedzēju valsti vai valstu grupu attiecībā uz Beniluksa valstīm;
  • citām tehniskajām specifikācijām, kuru mērķis ir novērst vīzas viltošanu un falsifikāciju un sniegt metodes vīzas aizpildīšanai.

Katra ES valsts izraugās tikai vienu iestādi, kura ir atbildīga par vīzu iespiešanu. Tā paziņo iestādes nosaukumu Komisijai un citām ES valstīm.

Tehniskās specifikācijas jaunajai vīzas uzlīmei tiks noteiktas Komisijas īstenošanas lēmumā. Regulu sāk piemērot vēlākais 15 mēnešus pēc tam, kad ir pieņemtas papildu tehniskās specifikācijas, kas minētas Regulā (EK) Nr. 1683/95.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1995. gada 3. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Šengenas valstis: Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 1.–4. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1683/95 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1.–58. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 333/2002 (2002. gada 18. februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu (OV L 53, 23.2.2002., 4.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.02.2018

Top