EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES iekšējā tirdzniecība ar liellopu embrijiem un to imports

ES iekšējā tirdzniecība ar liellopu embrijiem un to imports

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz ES iekšējo tirdzniecību ar liellopu embrijiem un to importu no ārpussavienības valstīm

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus, kas reglamentē tirdzniecību ar liellopu embrijiem starp ES valstīm un to importu no ārpussavienības valstīm.
 • Direktīvas mērķis ir šādi samazināt dzīvnieku slimību izplatīšanās risku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Embrijiem, kas paredzēti ES iekšējai tirdzniecībai, ir jāatbilst nosacījumiem attiecībā uz apsēklošanu, ieguvi, sagatavošanu, apstrādi, uzglabāšanu un sertificēšanu. Transportēšanas laikā kopā ar embrijiem ir jābūt veterinārajam sertifikātam, kas apliecina to atbilstību šai direktīvai.
 • Direktīva paredz sistēmu embriju ieguves un sagatavošanas grupu apstiprināšanai ES valstīs un ārpussavienības valstīs. Attiecīgās valsts kompetentā iestāde reģistrē grupas un katrai grupai piešķir veterinārās reģistrācijas numuru.
 • Katra ES valsts regulāri atjaunina embriju ieguves un sagatavošanas grupu sarakstu un nosūta to citām ES valstīm un dara to pieejamu sabiedrībai.
 • Embriju imports no ārpussavienības valstīm ir atļauts tikai šādos gadījumos:
  • no tām valstīm, kuras minētas sarakstā, kurš izveidots saskaņā ar direktīvas 18. pantā noteikto procedūru attiecībā uz noteiktiem kritērijiem, piemēram:
   • lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokli,
   • informāciju par lipīgajām slimībām,
   • dzīvnieku slimību profilaksi un kontroli,
   • veterināro dienestu struktūru,
   • dotajām garantijām;
  • embriji, kurus ieguvušas vai sagatavojušas kompetento iestāžu apstiprinātas un sarakstos iekļautas embriju ieguves un sagatavošanas grupas.
 • Direktīvā ir paredzēti aizsardzības un kontroles pasākumi ieguves valstī un galamērķa valstī.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa atceļ un aizstāj Direktīvu 89/556/EEK.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1989. gada 29. septembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/556/EEK (1989. gada 25. septembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (OV L 302, 19.10.1989., 1.–11. lpp.)

Direktīvas 89/556/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2006/168/EK (2006. gada 4. janvāris), ar ko izveido dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasības attiecībā uz liellopu embriju ievešanu Kopienā un atceļ Lēmumu 2005/217/EK (OV L 57, 28.2.2006., 19.–34. lpp.)

Skatīt Lēmuma 2006/168/EK konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020

Top