EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES iekšējā tirdzniecība ar liellopiem un cūkām

ES iekšējā tirdzniecība ar liellopiem un cūkām

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to pieņem noteikumus liellopu* vai cūku* tirdzniecībai Eiropas Savienības (ES) teritorijā vaislas, piena vai gaļas ražošanas, kaušanas vai izstāžu nolūkos.
 • Tā neattiecas uz dzīvniekiem, ko izmanto sporta vai kultūras pasākumos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvā noteikto dzīvnieku transportēšana uz citu ES valsti ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja:
  • dzīvniekiem nav novērojami slimības simptomi;
  • dzīvnieki nav iegūti no tādas saimniecības, ko aizliedz vai ierobežo ES vai valsts likumi;
  • dzīvnieki ir oficiāli identificēti saskaņā ar ES direktīvām un regulām;
  • transportēšanas laikā dzīvniekiem līdzi ir veterinārais sertifikāts;
  • dzīvnieki nāk no tuberkulozes, brucelozes vai govju enzootiskās leikozes oficiāli brīva ganāmpulka (attiecas tikai uz liellopiem);
  • transportēšanas laikā dzīvnieki nenonāk saskarē ar citiem dzīvniekiem, kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis.
 • Dzīvnieku transportēšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem jānodrošina dzīvnieku labturība un jābūt:
  • konstruētiem tā, lai dzīvnieku izkārnījumi, pakaiši vai barība nekristu ārā no transportlīdzekļa;
  • iztīrītiem un dezinficētiem pēc to lietošanas, kā arī vajadzības gadījumā pirms nākamās dzīvnieku iekraušanas, izmantojot atļautās dezinfekcijas metodes;
  • apliecinošam dokumentam, kurā norādīta vieta, dzīvnieku pārvietošanas datums un laiks, sīkāka informācija par transportētajiem dzīvniekiem, kā arī informācija par transportlīdzekļa tīrīšanu un dezinfekciju; šāds dokuments jāglabā vismaz trīs gadus.
 • Kaujamie dzīvnieki jānokauj 72 stundu laikā, ja tos aizved tieši uz lopkautuvi, vai arī trīs darba dienu laikā, ja tos transportē caur apstiprinātu savākšanas centru.
 • Ja pastāv aizdomas par kādas attiecīgās slimības izplatību saimniecībā, par to jāziņo kompetentai iestādei.
 • Pēc pārbaudes valsts pilnvarots veterinārārsts izdod veterināros sertifikātus.
 • Visiem tirgotājiem, to telpām un saimniecībām jābūt reģistrētām un apstiprinātām, un ES valstīm jāievieš uzraudzības sistēma, kā arī jāparedz sankcijas, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem.

Atcelšana

Direktīvu 64/432/EEK atcels ar Regulu (ES) 2016/429, kas stāsies spēkā 2021. gada 21. aprīlī.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Sākotnējās Eiropas Ekonomikas kopienas (tagad ES) sešām valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1965. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Liellopi: dzīvnieku apakšdzimta, kas ietver govis, zebu, jakus, bizonus un bifeļus.
Cūkas: dzīvnieku apakšdzimta, kas ietver cūkas un mežacūkas.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 64/432/EEK (1964. gada 26. jūnijs) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (speciālizdevums angļu valodā: sērija I, nodaļa 1963–1964, 164.–184. lpp.)

Direktīvas 64/432/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020

Top