EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vīzu kodekss

Vīzu kodekss

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 810/2009 ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstītas īstermiņa vīzu izsniegšanas procedūras un nosacījumi, lai apmeklētu Šengenas zonu ne ilgāk kā 90 dienas katrā 180 dienu laikposmā.
 • Tajā ir arī izklāstīti noteikumi par lidostas tranzītvīzām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vīzu izsniegšanas procedūras un nosacījumi

Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kura ir vienīgais vai galvenais apmeklējuma mērķis, ir atbildīga par vīzas pieteikuma izskatīšanu. Ja galveno mērķi nevar noteikt, atbildība jāuzņemas tai valstij, kurā ir pirmā ieceļošanas valsts Šengenas zonā.

Pieteikumi

 • Vīzas pieteikumu var iesniegt pieteikuma iesniedzējs, akreditēts komerciāls starpnieks vai profesionāla, kultūras, sporta vai izglītības biedrība vai iestāde vai tās locekļu vārdā.
 • Pieteikumi parasti jāiesniedz laikā no sešiem mēnešiem līdz 15 dienām (jūrniekiem — deviņus mēnešus) pirms paredzētā apmeklējuma.

Vienota vīza (derīga visā Šengenas zonā) var būt derīga vairākkārtējai ieceļošanai ar maksimālo derīguma termiņu pieci gadi.

Vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (attiecas tikai uz konkrētām ES dalībvalstīm) izņēmuma kārtā var tikt izsniegta gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs neatbilst visiem ieceļošanas nosacījumiem humānu apsvērumu dēļ, valsts ieinteresētības vai starptautisku saistību dēļ, kā arī situācijās, kad citas Šengenas zonas valstis, ar kurām ir notikusi apspriešanās, iebilst pret vīzas izsniegšanu.

Kādi pieteikumi ir pieņemami

Pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai pieteikums ir pieņemams (t. i., iesniegts saskaņā ar noteikumiem), kompetentais konsulāts:

 • izveido ierakstu Vīzu informācijas sistēmā (VIS) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 prasībām;
 • veikt pieteikuma turpmāku pārbaudi, lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs:
  • atbilst Regulā (ES) 2016/399 par Šengenas Robežu kodeksu (skatīt kopsavilkumu) ietvertajiem ieceļošanas nosacījumiem,
  • nerada nelikumīgas imigrācijas risku un neapdraud valsts drošību, un
  • nav plānojis atstāt valsts teritoriju pirms būs beidzies vīzas derīguma termiņš.

Ja pieteikums nav pieņemams, konsulātam:

 • jāatgriež pieteikuma veidlapa un visi iesniegtie dokumenti;
 • jāiznīcina visi iegūtie biometriskos dati;
 • jāatmaksā vīzas nodeva; un
 • pieteikums nav jāizskata.

Lidostas tranzītvīzas

 • Lai IV pielikumā minētie trešo valstu valstspiederīgie šķērsotu Šengenas zonas lidostu starptautiskās tranzīta zonas, ir nepieciešama lidostas tranzītvīza. Steidzamos gadījumos, ja notiek masveidīgs nelikumīgu imigrantu pieplūdums, jebkura ES dalībvalsts var attiecināt šo prasību arī uz citu trešo valstu valstspiederīgajiem.
 • Iesniedzot pieteikumu lidostas tranzītvīzas saņemšanai, pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda apliecinājums par izceļošanas vietu un ceļojuma mērķi, par to, ka ceļojuma maršruts saskan ar lidostu tranzītu, kā arī pierādījumi turpmākam ceļojumam uz galamērķi.

Vairākkārtējas ieceļošanas vīzas

Vairākkārtējas ieceļošanas vīzas ar ilgu derīguma termiņu var izsniegt vienai, divām vai vairākām ieceļošanas reizēm. Vīzu kodeksā ir izklāstīti noteikumi par vairākkārtēju ieceļošanas vīzu izsniegšanu ar pakāpenisku derīguma termiņa pagarināšanu:

 • uz 1 gadu, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējo 2 gadu laikā izmantoja 3 ieceļošanas vīzas;
 • uz 2 gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējo 2 gadu laikā jau ir izmantojis vairākkārtēju ieceļošanas vīzu ar 1 gada derīguma termiņu;
 • uz 5 gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējo 3 gadu laikā jau ir izmantojis vairākkārtēju ieceļošanas vīzu ar 2 gadu derīguma termiņu.

Pieņemot lēmumus par vairākkārtēju ieceļošanas vīzu izsniegšanu, netiek ņemtas vērā lidostas tranzītvīzas un vīzas, kas attiecas tikai uz konkrētām valstīm ar ilgu derīguma termiņu.

Vīzas, kas izsniegtas pie ārējām robežām

Izņēmuma kārtā vīzas pieteikumu uz maksimālo uzturēšanās laiku 15 dienas vai uz laiku, kas nepieciešams tranzītam, var iesniegt pie galamērķa valsts Šengenas zonā ārējās robežas.

Lēmums par vīzas pieteikumu

 • Iestāde izvērtē, vai ir izpildīti Šengenas Robežu kodeksā paredzētie ieceļošanas nosacījumi.
 • Vīzu atsaka, ja pieteikuma iesniedzējs:
  • iesniedz viltotu ceļošanas dokumentu;
  • sniedz nepietiekamu paredzētās uzturēšanās pamatojumu;
  • nesniedz pierādījumus tam, ka viņam ir pietiekami līdzekļi gan iztikai plānotās uzturēšanās laikā, gan lai atgrieztos mājās;
  • ir persona, par kuru Šengenas Informācijas sistēmā (Schengen Information System — SIS) izdots paziņojums par ieceļošanas aizliegumu saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1860 (skatīt kopsavilkumu);
  • ir uzskatāms par apdraudējumu kādas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai vai kādas dalībvalsts starptautiskajām attiecībām;
  • nesniedz pierādījumu, ka viņam ir atbilstoša un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana.
 • Vispārīgais lēmuma pieņemšanas termiņš ir ne vairāk kā 15 dienas, ko atsevišķos gadījumos var pagarināt ne vairāk kā līdz 45 dienām, jo īpaši, ja ir vajadzīga pieteikuma turpmāka izskatīšana.
 • Lēmumu par atteikumu un tā pamatojumu pieteikuma iesniedzējam paziņo, izmantojot VI pielikumā ietverto standarta veidlapu.
 • Personām, kurām vīza tika atteikta, ir tiesības lēmumu pārsūdzēt.

Sadarbība atpakaļuzņemšanā

 • Eiropas Komisija novērtē trešo valstu sadarbību attiecībā uz nelikumīgo migrantu atpakaļuzņemšanu, ņemot vērā robežu pārvaldību un migrantu kontrabandas novēršanu un kontroli, kā arī nelikumīgo migrantu tranzītu.
 • Ja trešā valsts nesadarbojas, Komisija var iesniegt priekšlikumu Padomes lēmumam uz laiku piemērot konkrētus noteikumus ierobežojošā veidā. Savukārt gadījumos, kad valsts pietiekami sadarbojas, dažus noteikumus var piemērot augstsirdīgāk.

Grozījumi un atcelšana

 • Ar šo regulu groza VIS regulu, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 767/2008 (skatīt kopsavilkumu) un Šengenas Robežu kodeksu. Ar to arī atceļ Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 9.–17. pantu un Kopīgo konsulāro instrukciju.
 • Regula ir attiecīgi grozīta ar Regulām (ES) Nr. 977/2011, (ES) Nr. 154/2012, (ES) Nr. 610/2013, (ES) Nr. 2016/399 un (ES) Nr. 2019/1155.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 5. aprīļa.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1.–58. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 810/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 312, 7.12.2018., 1–13. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 7.12.2018., 14.–55. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (OV L 303, 28.11.2018., 39.–58. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1.–71. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1953 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (OV L 311, 17.11.2016., 13.–19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1.–52. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60.–81. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4.–23.lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.07.2020

Top