Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai — Eiropols

This summary has been archived and will not be updated. See 'Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)' for an updated information about the subject.

ES Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai — Eiropols

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropolu kā Eiropas Savienības (ES) aģentūru, kas atbild par tiesībaizsardzības sadarbību starp ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Eiropols atrodas Hāgā, Nīderlandē.
 • Eiropols ir atbildīgā organizācija situācijās, kad ES valstīm ir vajadzīgs atbalsts, lai apkarotu pārrobežu noziedzību, terorismu un citas noziedzības formas, kas skar ES intereses.
 • Eiropola galvenie uzdevumi:
  • vāc, glabā, apstrādā, analizē informāciju un veic tās apmaiņu;
  • informē ES valstis par saiknēm starp noziedzīgiem nodarījumiem, kas uz tām attiecas;
  • palīdz ES valstīm izmeklēšanā un sniedz tām informāciju un analītisku atbalstu;
  • koordinē, organizē un īsteno izmeklēšanas un operatīvās darbības, lai atbalstītu un stiprinātu ES valstu tiesībaizsardzības iestādes;
  • lūdz ES valstis sākt, veikt vai koordinēt izmeklēšanu īpašos gadījumos un ierosina izveidot kopējas izmeklēšanas grupas;
  • atbalsta ES valstu darbības tādu noziedzības veidu novēršanai un apkarošanai, kas tiek veicināti, sekmēti vai izdarīti, izmantojot internetu;
  • sagatavo draudu novērtējumus un citus ziņojumus.
 • Eiropols arī darbojas kā centrālais birojs euro viltošanas apkarošanā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/511/TI.
 • Eiropola darbinieki var piedalīties kopējās izmeklēšanas grupās jautājumos, par kuriem atbild Eiropols. Tomēr viņi var tikai veikt atbalsta funkcijas un nedrīkst piedalīties piespiedu līdzekļu piemērošanā.
 • Sadarbību starp Eiropolu un ES valsts kompetentajām iestādēm koordinē ar norīkotas valsts vienības starpniecību. Tomēr ES valstis var ļaut savām kompetentajām iestādēm ar Eiropolu sazināties tieši, ja tiek ievēroti ES valstu paredzētie nosacījumi.
 • Eiropols var apstrādāt informāciju un izlūkdatus, tostarp personas datus, lai veiktu tā uzdevumus. Šim nolūkam ir izveidota Eiropola informācijas sistēma un analīzes darba datnes. Valsts vienības, sadarbības koordinatori un Eiropola darbinieki var tieši ievadīt datus sistēmā un izgūt datus no sistēmas. ES valstu norīkotās kompetentās iestādes var tikai meklēt informāciju sistēmā, lai noskaidrotu, vai to pieprasītie dati ir pieejami.
 • Eiropols tā uzdevumu izpildē var sadarboties ar citām ES struktūrām, jo īpaši ar Eurojust un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).
 • Eiropols var sadarboties arī ar ārpussavienības valstīm un organizācijām, tostarp ar Starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu).

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

 • Tas ir piemērojams kopš 2010. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

 • Eiropolu sākotnēji izveidoja, pamatojoties uz 1995. gada Eiropola konvenciju, kuru aizstāja ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI. Savukārt šo lēmumu atcels un aizstās ar Eiropola regulu (Regula (ES) 2016/794) no 2017. gada 1. maija. Ar Eiropola regulu Eiropola regulējumu saskaņo ar Lisabonas līguma prasībām un paplašina biroja pārskatatbildību, jo regula cita starpā paredz, ka Eiropas Parlaments kopā ar valstu parlamentiem pārrauga Eiropola darbību.
 • Ar to Eiropolu arī padara par patiesu kriminālinformācijas centru ES tiesībaizsardzības iestādēm, vienlaikus garantējot vēl stingrākus datu aizsardzības pasākumus. Jaunie datu apstrādes noteikumi ļaus Eiropolam ātri noteikt tendences un sistēmas visās noziedzīgās darbības jomās un veidot visaptverošākus un būtiskākus ziņojumus, lai atbalstītu ES valstu tiesībaizsardzības iestādes.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37.–66. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53.–114. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top