EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Ar Regulu (ES) Nr. 439/2010 izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm šajā jomā un lai palīdzētu tām risināt krīzes situācijas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 439/2010 (2010. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra, kura darbojas kopš 2011. gada. Biroja funkcijas ir šādas:

 • veicināt dalībvalstu sadarbību patvēruma jautājumos;
 • atbalstīt dalībvalstis, kuru patvēruma un uzņemšanas sistēmas ir īpaši noslogotas;
 • uzlabot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošanu.

Ir gaidāms, ka Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice drīz pievienosies EASO kā asociētās valstis pēc tam, kad būs ratificēti nolīgumi starp ES un katru no tām.

Dalībvalstu sadarbības atbalstīšana patvēruma jautājumos

EASO loma šajā jomā ietver šādas funkcijas:

 • veicināt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm;
 • organizēt pasākumus saistībā ar to personu izcelsmes valstu informācijas apkopošanu, analīzi un pieejamību, kuras lūdz starptautisko aizsardzību;
 • ja nepieciešams, atvieglot starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanu Savienības iekšienē;
 • izveidot un izstrādāt apmācības, kas pieejamas visu valstu pārvaldes iestāžu un tiesu un tribunālu pārstāvjiem, kā arī patvēruma jomā atbildīgajiem dalībvalstu dienestiem;
 • vākt noderīgu informāciju, lai identificētu riskus saistībā ar lielu patvēruma meklētāju pieplūdumu un valstu spēju reaģēt, lai aktivizētu agrīnās brīdināšanas sistēmas un sagatavotu ārkārtas pasākumus, lai rastu risinājumu šādam noslogojumam.

Atbalsts īpaši noslogotām dalībvalstīm

EASO koordinē ārkārtas palīdzību dalībvalstīm, kuru uzņemšanas iestādes un patvēruma sistēmas ir īpaši noslogotas, sniedzot pagaidu atbalstu un palīdzību.

Šī palīdzība galvenokārt ietver patvēruma atbalsta grupu norīkošanu uz dalībvalstīm, kas to pieprasa. Šīs atbalsta grupas sniedz specializētās zināšanas saistībā ar tulkošanas pakalpojumiem, izcelsmes valstu informāciju un zināšanām par patvēruma lietu apstrādi un pārvaldību.

Kad EASO nolemj norīkot vienu vai vairākas patvēruma atbalsta grupas, tā izstrādā darbības plānu kopā ar pieprasītāju dalībvalsti, kurā iekļauj šādas ziņas:

 • darbības veids un norīkošanas mērķi;
 • paredzamais norīkošanas ilgums;
 • ģeogrāfiskā teritorija, kur tiks norīkotas patvēruma atbalsta grupas;
 • patvēruma atbalsta grupu sastāvs un dalībnieku uzdevumi.

Atbalsta grupu ekspertus nodrošina dalībvalstis no EASO patvēruma reakcijas rezerves saraksta.

Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošana

EASO veicina KEPS īstenošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Saistībā ar KEPS iekšējo darbību EASO ieguldījums ir lielākoties saistīts ar šādām jomām:

 • informācijas vākšana par starptautiskās palīdzības pieteikumu izskatīšanu dalībvalstīs un par valstu tiesību aktiem patvēruma jomā;
 • gada ziņojuma par situāciju Eiropā patvēruma jomā sagatavošana, kā arī, ja nepieciešams, tehnisko dokumentu sagatavošana par to, kā īsteno patvēruma jomas ES instrumentus.

Saistībā ar KEPS ārējo darbību EASO īpaši atbild par šādām jomām:

 • informācijas apmaiņas un dalībvalstu veikto pasākumu koordinācija saistībā ar bēgļu no trešām valstīm pārvietošanu;
 • sadarbība ar trešām valstīm, lai sekmētu un atbalstītu to, ka trešās valstis stiprina pašas savu patvēruma un uzņemšanas sistēmu resursus, un lai īstenotu reģionālās aizsardzības programmas.

EASO struktūra un pārvaldība

Valde ir EASO plānošanas un uzraudzības struktūra. Tajā ietilpst ES dalībvalstu, asociēto valstu un Komisijas pārstāvji, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pārstāvis.

Izpilddirektoru ieceļ valde, un viņš atbild par biroja ikdienas pārvaldību. Izpilddirektors ir Atbalsta biroja juridiskais pārstāvis.

Konsultatīvais forums ir vieta pastāvīgam divpusējam dialogam, informācijas un zināšanu apmaiņai starp EASO un pilsonisko sabiedrību. Tas apvieno ekspertus no dažādām ar patvērumu saistītām jomām.

Biroja ieņēmumus galvenokārt veido kopējā ES budžetā reģistrēta iemaksa un asociēto valstu iemaksas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 439/2010

18.6.2010.

-

OV L 132, 29.5.2010.

SAISTĪTIE AKTI

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2010. gada 25. februāris), ar ko nosaka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja mītnesvietu (2010/762/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 324, 9.12.2010.).

Ar šo lēmumu nosaka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja mītnesvietu Valetā, Maltā.

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (2014/185/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 102, 5.4.2014.).

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (2014/186/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 102, 5.4.2014.).

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (2014/194/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 106, 9.4.2014.).

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (2014/204/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 109, 12.4.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 22.07.2014

Top