EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dzīvnieku labturība pārvadāšanas laikā — ES noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to reglamentē dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu starp Eiropas Savienības (ES) valstīm un paredz pārbaužu veikšanu attiecībā uz dzīvniekiem, kuri tiek ievesti ES teritorijā vai izvesti no tās. Detalizēto noteikumu mērķis ir novērst dzīvnieku savainošanu vai nevajadzīgas ciešanas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā ir noteiktas šādas prasības.

 • Iepriekš ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu pārvadājuma ilgumu un apmierinātu dzīvnieku vajadzības.
 • Dzīvnieki ir piemēroti pārvadājumam.
 • Transportlīdzeklis un iekraušanas un izkraušanas aprīkojums ir projektēts, konstruēts, apkopts un ekspluatēts tā, ka tiek novērstas iespējas dzīvniekus ievainot un radīt tiem ciešanas, un tiek nodrošināta dzīvnieku drošība.
 • Dzīvniekus aprūpējošie cilvēki ir pienācīgi apmācīti un veic savus uzdevumus bez vardarbības.
 • Pārvadāšana uz galamērķa vietu tiek veikta bez kavēšanās, un dzīvnieku labturības apstākļi tiek regulāri pārbaudīti.
 • Dzīvniekiem tiek nodrošināts pietiekams augstums un platība.
 • Dzīvnieki vajadzības gadījumā tiek padzirdināti, pabaroti un atpūtināti.
 • Pārvadātājiem ir:
  • jābūt attiecīgās valsts iestādes izdotai atļaujai veikt pārvadājumus, kas ir tālāki par 65 km;
  • jābūt dokumentiem, kas ietver tādu informāciju kā dzīvnieku izcelsme un piederība, galamērķis un pārvadājuma paredzamais ilgums;
  • jānodrošina, ka dzīvniekus pavada pavadonis, izņemot gadījumus, kad dzīvnieki tiek pārvadāti konteineros, kuros ir pietiekams daudzums barības un ūdens.
 • Valsts iestādēm iepriekš ir jāpārbauda un jāapstiprina autotransports un ūdenstransports, kuru izmanto dzīvnieku pārvadāšanai tālos pārvadājumos.
 • Dzīvnieku turētājiem un savākšanas centru operatoriem (saimniecības, savākšanas centri un tirgi) ir jānodrošina, ka dažādajās izbraukšanas, pārkraušanas vai galamērķa vietās tiek ievēroti visi noteikumi un labturības standarti.
 • Valsts iestādes pārvadātājiem nosaka šādas prasības:
  • tiem ir jāatrodas kādā ES valstī;
  • tiem ir jāapliecina, ka to rīcībā ir pietiekams un piemērots skaits darbinieku, aprīkojuma un darba kārtību;
  • pēdējo trīs gadu laikā tie nav izdarījuši smagus ES tiesību aktu vai valsts tiesību aktu pārkāpumus dzīvnieku aizsardzības jomā.
 • Prasības attiecībā uz tāliem pārvadājumiem starp ES valstīm, kā arī uz galamērķiem ārpus ES teritorijas:
  • pārvadātāju rīcībā ir jābūt vajadzīgajām atļaujām, dokumentiem, satelītu navigācijas sistēmai un avārijas plāniem rīcībai neparedzētos gadījumos;
  • valsts iestādēm ir jāveic pārbaudes izbraukšanas vietā un izlases kārtībā arī vēlāk.
 • Ārkārtas situāciju gadījumā vai gadījumā, ja netiek ievēroti labturības noteikumi, valsts iestādes pārvadātājam var prasīt:
  • nomainīt autovadītāju vai pavadoni;
  • veikt transportlīdzekļa pagaidu remontu;
  • pārkraut sūtījumu citā transportlīdzeklī;
  • nosūtīt dzīvniekus atpakaļ uz to izbraukšanas vietu;
  • izkraut dzīvniekus un izmitināt tos piemērotos pagaidu apstākļos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 25. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Dzīvnieku labturība — galvenie sasniegumi”.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1.–44. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2004/544/EK (2004. gada 21. jūnijs) attiecībā uz Eiropas Konvencijas par dzīvnieku aizsardzību starptautiskajā transportā parakstīšanu (OV L 241, 13.7.2004., 21. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1255/97 (1997. gada 25. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas kritērijus pieturvietai, kā arī groza pārvadājuma plānu, kas minēts Direktīvas 91/628/EEK pielikumā (OV L 174, 2.7.1997., 1.–6. lpp.).

Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/188/ES (2013. gada 18. aprīlis) par gada pārskatiem attiecībā uz nediskriminējošām pārbaudēm, kas veiktas atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2098) (OV L 111, 23.4.2013., 107.–114. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016

Top