Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) — nodrošinot pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu ES

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) — nodrošinot pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu ES

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 178/2002 — pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgie principi un prasības, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izveidošana un procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to pastiprina noteikumus attiecībā uz pārtikas un barības nekaitīgumu ES teritorijā.
 • Ar to arī izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), kas sniedz atbalstu pārtikas un barības zinātniskajā testēšanā un novērtēšanā.
 • Regula neattiecas uz produktu primāro ražošanu savam patēriņam vai manipulācijām ar pārtiku mājās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tirdzniecībā nedrīkst nonākt tāda pārtika, kas ir bīstama veselībai vai nav derīga lietošanai uzturā. Jāņem vērā tālāk norādītos faktorus:
  • parastos apstākļus, kādos patērētājs lieto pārtiku;
  • informāciju, ko sniedz patērētājam;
  • īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz veselību;
  • kumulatīvo toksisko iedarbību;
  • konkrētu patērētāju grupu, piemēram, bērnu veselības jutīgumu.
 • Ja kāds pārtikas produkts vai barība, kas nav nekaitīga, ir daļa no partijas, tad pieņem, ka visa šī partija nav nekaitīga.
 • Pārtikas aprites tiesību aktus piemēro visos pārtikas aprites ķēdes posmos, sākot ar ražošanu, pārstrādi, pārvadāšanu un izplatīšanu un beidzot ar piegādi. Pārtikas uzņēmumiem ir jo īpaši:
  • jānodrošina pārtikas, barības un produktīvo dzīvnieku izsekojamība visos ražošanas un izplatīšanas posmos;
  • nekavējoties jāizņem pārtika vai barība no tirgus vai jāsaņem atpakaļ jau piegādātie produkti, ja tie tiek uzskatīti par kaitīgiem veselībai;
  • jāinformē kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā arī patērētāji.
 • Iestāde sniedz zinātnisku un tehnisku atbalstu Eiropas Komisijai un ES valstīm visās sfērās, kas ietekmē pārtikas nekaitīgumu. Tā atbild arī par riska novērtēšanu, potenciālu risku identifikāciju un sniedz konsultācijas krīzes vadības jomā.
 • Ja risks tiek konstatēts riska analīzes rezultātā, ES valstis un Komisija var pieņemt pagaidu piesardzības pasākumus, kas palīdz nodrošināt veselības augsta līmeņa aizsardzību.
 • Ātrās reaģēšanas sistēma (RASFF), kurā iesaistās ES valstis, Komisija un Iestāde, nodrošina informācijas apmaiņu attiecībā uz:
  • pasākumiem, ko pieņem, lai ierobežotu pārtikas apriti vai izņemtu to no tirgus;
  • pasākumiem, ko īsteno, lai kontrolētu pārtikas lietošanu;
  • visiem gadījumiem, kad noraida ievestas pārtikas partiju.
 • Šī informācija attiecīgā gadījumā ir jādara pieejama plašai sabiedrībai.
 • Ja pārtika vai barība rada tādu nopietnu risku veselībai vai videi, ko nav iespējams ierobežot, Komisijas ārkārtas aizsargpasākumi var ietvert attiecīgā produkta tirdzniecības vai ievešanas apturēšanu. Ja Komisija nerīkojas, ES valstis var veikt līdzīgus pasākumus.
 • Komisijai kopā ar Iestādi un ES valstīm jāizstrādā vispārējs krīzes vadības plāns, ko attiecina uz situācijām, kad nepietiek ar standarta ārkārtas aizsargpasākumu veikšanu. Konstatējot šādu gadījumu, Komisijai nekavējoties jāizveido krīzes centrs, lai noteiktu iespējas cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanai.
 • ES mērķis ir aizsargāt patērētājus arī no krāpnieciskas vai maldinošas prakses pārtikas tirdzniecības jomā, piemēram, no pārtikas produktu viltošanas, un nodrošināt pamatu, lai patērētāji varētu izdarīt uz informāciju balstītu izvēli attiecībā uz pārtiku.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 21. februāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1.–175. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.10.2017

Top