Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Rūpnieciskās emisijas

Go to the summaries’ table of contents

Rūpnieciskās emisijas

Lai kontrolētu rūpnieciskās emisijas, ES ir izveidojusi vispārēju sistēmu, kuras pamatā ir integrēta atļauju izsniegšana. Tas nozīmē, ka, piešķirot atļaujas, ir jāņem vērā, kā iekārtās tiek īstenoti vides aizsardzības pasākumi, lai novērstu piesārņojuma pārneses iespējas no vienas dabas vides daļas, piemēram, gaisa, ūdens un augsnes, citā. Prioritāte jāpiešķir piesārņojuma novēršanai vietējā līmeņa intervences ceļā un nodrošinot pārdomātu dabas resursu izmantošanu un pārvaldību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole).

KOPSAVILKUMS

Lai kontrolētu rūpnieciskās emisijas, ES ir izveidojusi vispārēju sistēmu, kuras pamatā ir integrēta atļauju izsniegšana. Tas nozīmē, ka, piešķirot atļaujas, ir jāņem vērā, kā iekārtās tiek īstenoti vides aizsardzības pasākumi, lai novērstu piesārņojuma pārneses iespējas no vienas dabas vides daļas, piemēram, gaisa, ūdens un augsnes, citā. Prioritāte jāpiešķir piesārņojuma novēršanai vietējā līmeņa intervences ceļā un nodrošinot pārdomātu dabas resursu izmantošanu un pārvaldību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šī direktīva, kas ir septiņu agrāko tiesību aktu par rūpnieciskajām emisijām pārstrādāta versija, paredz noteikumus gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma novēršanai un kontrolei un atkritumu radīšanas novēršanai lielās rūpnieciskās iekārtās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Šis tiesību akts attiecas uz šādām rūpnieciskām darbībām: enerģijas ražošana, metālu ražošana un apstrāde, minerālu rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, atkritumu apsaimniekošana un citas nozares, piemēram, celulozes un papīra ražošana, kautuvju darbība un intensīva putnu un cūku nobarošana audzētavās.
  • Visām iekārtām, uz kurām attiecas šī direktīva, ir pienākums novērst un samazināt piesārņojumu, piemērojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (*) (LPTP), nodrošinot efektīvu enerģijas izmantošanu, atkritumu apsaimniekošanu un to rašanās novēršanu un īstenojot pasākumus, kas vajadzīgi negadījumu novēršanai un to seku ierobežošanai.
  • Iekārtas drīkst ekspluatēt tikai tad, ja tām ir piešķirta atļauja un ja tās pilnībā atbilst atļaujā minētajiem nosacījumiem.
  • Komisijas pieņemtie LPTP secinājumi ir jāizmanto kā atsauce, nosakot atļaujas nosacījumus. Emisiju robežvērtības ir jānosaka tādā līmenī, kas nodrošina, ka piesārņotājvielu emisijas nepārsniedz ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistīto emisiju līmeni. Tomēr robežvērtības var pārsniegt šo līmeni, ja ir pierādīts, ka šāda līmeņa piemērošana radītu nesamērīgi lielas izmaksas salīdzinājumā ar labumu, ko tas sniedz videi.
  • Kompetentajām iestādēm regulāri ir jāveic iekārtu pārbaudes.
  • Sabiedrībai ir jānodrošina iespējas laikus piedalīties atļauju piešķiršanas procesā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta rūpnieciskajām emisijām.

GALVENAIS TERMINS

(*) Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP): visefektīvākie paņēmieni emisiju novēršanai vai samazināšanai, kuri attiecīgajā nozarē ir tehniski un ekonomiski lietderīgi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/75/ES

6.1.2011.

7.1.2013.

OV L 334, 17.12.2010., 17.-119. lpp.

Direktīvas 2010/75/EK labojums ir iekļauts pamattekstā. Šī konsolidētā versija ir paredzēta tikai dokumentēšanas nolūkiem.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.06.2015

Top