EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nelikumīgas mežizstrādes apkarošana

Nelikumīgas mežizstrādes apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 995/2010 par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to aizliedz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu ES tirgū un paredz priekšnoteikumus kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecībai ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Regula paredz, ka “tirgus dalībniekiem”, kas pirmo reizi ES tirgū laiž koka izstrādājumus, ir jāveic “likumības pārbaudes”*, lai nodrošinātu, ka tie piegādā izstrādājumus, kas ražoti no likumīgi iegūtiem kokmateriāliem. Šajā sakarā tirgus dalībniekiem ir jāizmanto likumības pārbaužu sistēma.
  • Tirgus dalībnieki var izveidot paši savas likumības pārbaužu sistēmas vai izmantot sistēmu, ko ir izveidojusi pārraudzības organizācija.
  • Pārraudzības organizāciju atzīšanu veic Eiropas Komisija. To uzdevums ir palīdzēt tirgus dalībniekiem ievērot regulas prasības.
  • Lai atvieglotu koka izstrādājumu izsekojamību, visiem tirgotājiem, kuri tirgū pērk un pārdod kokmateriālus, ir jāglabā dokumentācija par to piegādātājiem un klientiem.
  • Regula, kuru piemēro gan uz ES iegūtiem, gan importētiem kokmateriāliem, attiecas uz plašu koka izstrādājumu klāstu, kas norādīts Pielikumā un atbilst Savienības Muitas kodeksam.
  • Saskaņā ar regulu kokmateriālus/koka izstrādājumus uzskata par likumīgi iegūtiem, ja tiem ir meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) licence (tā izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2173/2005), vai arī CITES atļauja (Regula (EK) Nr. 338/97).

Īstenošanas uzraudzība un piekļuve informācijai

Vēlākais, līdz 30. aprīlim valstīm, uz kurām attiecas šī regula, plašākai sabiedrībai un Eiropas Komisijai ir jādara pieejama informācija par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija, pamatojoties uz visu ES valstu iesniegtajiem datiem, publiskos arī pārskatu par visu ES.

Līdz 2021. gada 3. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisijai, pamatojoties uz ziņojumiem par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, ir jāpārskata šīs regulas darbība un efektivitāte.

KONTEKSTS

Nelikumīga mežizstrāde* ir vispārēja vides, ekonomiska un sociāla problēma, kas sekmē klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ieņēmumu zaudēšanu, konfliktus (dažkārt arī bruņotus) zemes un resursu dēļ, kā arī korupciju.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Likumības pārbaude: riska pārvaldības īstenošana nolūkā līdz minimumam samazināt iespēju, ka nelikumīgi iegūti kokmateriāli (vai tos saturoši izstrādājumi) var tikt piedāvāti ES tirgū.
Nelikumīga mežizstrāde: kokmateriālu iegūšana, pārkāpjot ieguves valsts tiesību aktus.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23.–34. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012 (2012. ada 23. februāris) par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 115, 27.4.2012., 12.–16. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 (2012. gada 6. jūlijs) par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 177, 7.7.2012., 16.–18. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1.–6. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 2173/2005 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1024/2008 (2008. gada 17. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 277, 18.10.2008., 23.–29. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.08.2019

Top